Archiwistyka Społeczna

 

 

Zadanie Publiczne 2018 r.:

 

„Opór przeciwko okupantom.

Tajne nauczanie w latach 1939-1944

na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego”

 

Projekt dofinansowany był w ramach zadania publicznego
„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie

(umowa nr 4/WDA-II_2018 z dnia 31 lipca 2018 r.)

logo1-2_pl

Termin realizacji projektu

Projekt zrealizowany został w okresieod1.08.2018 r.do31.12.2018 r.(5 miesięcy)

 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego

 

Głównym celem zadania było opracowanie, udostępnianie oraz konserwacja i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących szkolnictwa w okresie II wojny światowej na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego.

 

Cele szczegółowe zadania to:

1) Opracowanie archiwaliów obejmujące wydzielenie, uporządkowanie oraz opisanie poszczególnych jednostek archiwalnych. Przedmiotowe materiały archiwalne były poddawane analizie w celu ich systematyzacji, wyłonieniu układu i podziału ich na kolejne serie i podserie. Na koniec sporządzony został inwentarz archiwalny, dzięki czemu powstała określona ewidencja (książkowy inwentarz archiwalny), która przyczynia się do łatwego udostępniania i wiedzy o archiwaliach.

2) Zabezpieczenie i konserwacja materiałów archiwalnych znajdujących się w szczególnie złym stanie fizycznym, które obejmowały głównie tzw. konserwację zachowawczą, zabezpieczającą. Zabezpieczenie i konserwacja polegała na dokonaniu oczyszczenia mechanicznego, usunięciu metalowych łączników, zastosowaniu opakowania ochronnego (koszulki, teczki, pudła), a także na wykonaniu oczyszczenia mechanicznego kart, okładzin, oraz wzmocnieniu strukturalnym kart, podklejeniu i reperacji uszkodzeń przy użyciu materiałów atestowanych, jak również na dezynfekcji całości materiałów archiwalnych w komorze próżniowej.

3) Udostępnienie materiałów archiwalnych użytkownikom w postaci fizycznej (wersja „papierowa”) i cyfrowej (wersja „elektroniczna”). Materiały archiwalne są bezpłatnie dostępne dla korzystających w archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego oraz na stronie internetowej www.pwin.pl w zakładce „Archiwistyka społeczna”.

 

Krótki opis zadania publicznego

 

W ramach zrealizowanego projektu opracowano oraz poddano niezbędnym zabiegom konserwatorskim i zabezpieczeniu akta dotyczące tajnego nauczania w latach 1939-1944 na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego, a nawet szerzej, obecnej Polski południowo-wschodniej, w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej. W tym miejscu nadmienić należy, że miasto Przemyśl i powiat przemyski z okresu II Rzeczypospolitej po 17 września 1939 r. (na mocy układu Ribbentrop-Mołotow) został podzielony na dwie strefy okupacyjne wzdłuż rzeki San.

Akta, które były przedmiotem opracowania zostały zebrane w latach 60. i 70. XX w. przez pracowników i współpracowników byłej Stacji Naukowej Polskie Towarzystwo Historyczne w Przemyślu wśród żyjących wówczas byłych nauczycieli tajnego nauczania w postaci ankiet i relacji. Materiały te po jego likwidacji w 1990 roku, zostały przejęte na własność przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu i wstępnie zabezpieczone oraz uporządkowane przez byłego pracownika Stacji Naukowej, obecnego dyrektora Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego dr. Stanisława Stępnia, który do kolekcji tej dodał nowe materiały pozyskane od różnych osób prywatnych.

Zebranym archiwaliom nadano nazwę „Materiały dotyczące tajnego nauczania w okresie II wojny światowej”. Akta obejmują 70 j.a, co stanowi 0,50 m.b. Ich zakres chronologiczny (daty skrajne zbioru) to lata od 1942 do 1969, natomiast zakres terytorialny to obszar miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego, a nawet szerzej, obecnej Polski południowo-wschodniej. Mają one postać akt luźnych i ksiąg. W przeważającej mierze są zapisane w języku polskim i niemieckim. Część z nich napisana jest również w języku ukraińskim.

W skład opracowanych archiwaliów wchodzą: kroniki szkół wiejskich, ankiety zbierane wśród nauczycieli biorących udział w tajnym nauczaniu, ich wspomnienia i relacje z tamtego okresu, wyciągi z protokołów egzaminu dojrzałości tajnego nauczania z różnych szkół oraz korespondencja dotycząca tajnego nauczania w Polsce w latach 1939-1944. Archiwalia charakteryzowały się dużym stopniem zniszczenia. są silnie zabrudzone, zawilgocone, dlatego będą wymagały różnorodnych zabiegów konserwatorskich. Dokumenty zostały uporządkowane i opracowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi porządkowania archiwaliów wymaganymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Następnie został sporządzony inwentarz archiwalny. We wstępie do inwentarza omówione zostały: podstawowe informacje o twórcach zbioru archiwalnego, dzieje zbioru, charakterystyka archiwalna zbioru, zawartość zbioru, analiza metod porządkowania zbioru.

Opracowany zbiór archiwalny wraz ze sporządzonym do niego inwentarzem archiwalnym, będące efektami zadania publicznego, są bezpłatnie dostępne w Bibliotece Naukowej PWIN - w archiwum społecznym. Ponadto inwentarz archiwalny w postaci elektronicznej jest dostępny również na stronie internetowej Instytutuwww.pwin.pl, w odrębnej zakładce „Archiwistyka społeczna”.

 

Miejscem realizacji zadania była siedziba PWIN w Przemyślu.

 

Grup adresatów zadania publicznego

 

Uwzględniając udostępnianie materiałów archiwalnych i inwentarzem archiwalnym w Instytucie w Przemyślu oraz inwentarza archiwalnego za pośrednictwem strony internetowej PWIN, odbiorcami zadania są wszyscy zainteresowani oporem społeczeństwa polskiego przeciwko okupantom (ZSRR i III Rzeszy) w okresie II wojny światowej. W sposób szczególny wśród grup odbiorców zrealizowanego zadania bezpośrednimi bądź pośrednimi odbiorcami będą:

a) pracownicy naukowi;

b) archiwiści;

c) badacze historii regionalnej;

d) historycy oświaty i kultury;

e) studenci.

 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

 

Realizacja projektu obejmowała następujące działania:

 

1) Zakup materiałów do archiwizacji i konserwacji, materiałów biurowych oraz nośników cyfrowych (zakup materiałów archiwizacyjnych oraz nośników cyfrowych: teczki A4, teczki duże niewymiarowe, zakup materiałów do konserwacji archiwaliów i materiałów biurowych (papier, taśmy, kleje, zakreślacze, flamastry itp.).

 

2) Opracowanie materiałów archiwalnych:

a) studia wstępne polegające na zapoznaniu się z dokumentacją będącą przedmiotem prac porządkowych;

b) uformowanie jednostek archiwalnych i ich paginacja;

c) systematyzacja akt (uformowanie serii i nadanie układu wewnętrznego aktom);

d) opisanie na teczce zawartości jednostki archiwalnej; Zapisywane elementy to: nazwa zbioru, tytuł jednostki, daty skrajne jednostki i nadana jej po ostatecznym uporządkowaniu sygnatura archiwalna;

e) przygotowanie inwentarza archiwalnego w postaci „papierowej”, a następnie w wersji elektronicznej; Inwentarz zawiera: wstęp i część właściwą, czyli wykaz zinwentaryzowanych jednostek archiwalnych; We wstępie do inwentarza, jak już wyżej wspomniano, omówione zostały: podstawowe informacje o twórcach zbioru archiwalnego, dzieje zbioru, charakterystyka archiwalna zbioru, zawartość zbioru, analiza metod porządkowania zbioru. Wykaz zinwentaryzowanych jednostek, inwentarz archiwalny, zawiera: sygnaturę, tytuł jednostki, daty skrajne jednostki, język materiałów archiwalnych, formę zewnętrzną jednostki, informacje o stanie fizycznym, liczbę stron;

f) indeksacja dokumentów (sporządzenie indeksu osobowego – wykaz osób zaangażowanych w tajne nauczanie na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz indeksu miejscowości objętych tajnym nauczaniem).

 

3) Zabezpieczenie i konserwacja materiałów archiwalnych:

a) ocena stanu zachowania zasobu oraz poszczególnych jednostek aktowych, ustalono i sprecyzowano potrzeb oraz zaplanowano prace – w PWIN;

b) usunięto metalowe łączniki, wstępnie oczyszczono i osuszono poszczególne dokumenty (70 j.a, 0, 50 mb akt) – PWIN;

c) uzupełniono ubytki poprzez podklejenie brakujących fragmentów (20 j.a) – PWIN;

d)wykonano dezynfekcję w komorze próżniowej przez gazowanie czyli fumigację tlenkiem etylenu o handlowej nazwie Gaz „S-9” (70 j.a, 0, 50 mb akt);Fumigacja została wykonana w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej IGB MAZOVIA w Warszawie;

e) umieszczono dokumenty w opakowaniach ochronnych wykonanych z bezkwasowych materiałów – teczki oraz pudła w PWIN (70 j.a, 0, 50 mb akt).

 

4) Udostępnianie materiałów archiwalnych:

a) efekty zadania publicznego (opracowany zbiór archiwalny wraz ze sporządzonym do niego inwentarzem archiwalnym) są bezpłatnie dostępne dla korzystających w postaci „papierowej” w siedzibie PWIN w Przemyślu (Biblioteka Naukowa PWIN - w archiwum społeczne);

b) efekty zadania publicznego w formie inwentarza archiwalnego są bezpłatnie dostępne w postaci „elektronicznej” na stronie internetowej Instytutu www.pwin.pl, w odrębnej zakładce „Archiwistyka społeczna”.

 

Zespół odpowiedzialny za realizację zadania

 

Podstawową kadrą realizującą zadanie byli pracownicy i współpracownicy Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. W szczególności:

a) dr Stanisław Stępień – historyk, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu;  koordynator projektu;

b) mgr Bogumiła Kowal – historyk archiwista;

c) mgr Anna Zelwak – filolog;

d) mgr Ryszard Łamasz – kierownik biura PWIN w Przemyślu, specjalista ds. marketingu i komunikacji.

 

Planowane rezultaty zadania publicznego:

 

W ramach realizacji zadania publicznego osiągnięte zostały następujące rezultaty:

1) Inwentarz archiwalny w wersji papierowej – zachowany został w Bibliotece Naukowej Instytutu w archiwum społecznym PWIN.

2) Inwentarz archiwalny wersji elektronicznej – umieszczony został na stronie internetowej Instytutu: www.pwin.pl, w odrębnej zakładce „Archiwistyka społeczna”.

 

Osiągnięte efekty zrealizowanego zadania publicznego zostały bezpłatnie udostępniane w postaci „papierowej” w Bibliotece Naukowej Instytutu w archiwum społecznym Instytut natomiast w wersji „elektronicznej” na stronie internetowej PWIN www.pwin.pl w odrębnej zakładce „Archiwistyka społeczna.

 

Uwagi uzupełniające

 

Projekt Opór przeciwko okupantom. Tajne nauczanie w latach 1939-1944 na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego” dotyczył opracowania, poddania konserwacji i zabezpieczenia oraz udostępnienia materiałów archiwalnych dotyczących szkolnictwa i tajnego nauczania w na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego, a nawet szerzej, obecnej Polski południowo-wschodniej. Warto przy tym nadmienić, że miasto Przemyśl i powiat przemyski w okresie II wojny światowej, po 17 września 1939 r., na mocy układu Ribbentrop-Mołotow, został podzielony wzdłuż rzeki San na dwie strefy okupacyjne: sowiecką i niemiecką. Później przechodził raz pod okupację niemiecką w 1941 r., a następnie sowiecką w roku 1944.

 

Wybuch II wojny światowej doprowadził do likwidacji szkół polskich zarówno na terenach włączonych do III Rzeszy, jak i do Związku Radzieckiego. Jedną z form oporu stało się wówczas powołanie do życia już w X 1939 Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Jej podstawowym celem stało się stworzenie konspiracyjnego systemu nauczania w postaci tzw. tajnych kompletów, bezwzględnie zwalczanych przez zarówno niemieckie, jak i sowieckie władze okupacyjne. Nauczyciele zbierali wówczas tajne komplety, w których nauczano grupy dzieci w domach prywatnych w miastach oraz na wsiach. Nie zachowało się natomiast zbyt wiele informacji dotyczących tajnego nauczania na terenie powiatu przemyskiego. Dlatego też, dzięki zrealizowanemu zadaniu publicznemu pt.: „Opór przeciwko okupantom. Tajne nauczanie w latach 1939-1944 na terenie przemyśla i powiatu przemyskiego”, polegające na opracowaniu, konserwacji oraz udostępnieniu archiwaliów dotyczących tajnego nauczania w mieście Przemyślu oraz w niewielkich miejscowościach powiatu przemyskiego, a także poza nim, niewątpliwie w znacznym stopniu przyczynia się do powiększenia informacji dotyczących tego okresu. Dofinansowanie tego projektu ze środków finansowych otrzymanych od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie (umowa nr 4/WDA-II_2018 z dnia 31 lipca 2018 r.) w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”, przyczyniło się do podwyższenia standardu jego wykonania poprzez możliwość przeprowadzenia kompleksowego opracowania, sporządzenie indeksów oraz konserwacji.

 

Konieczność wykonania zadania

Konieczność wykonania zadania wynikała z następujących faktów:

1) Poprzez opracowanie archiwaliów dotyczących tajnego nauczania w czasie II wojny światowej w znaczny sposób zapobieżono przed rozproszeniem, bądź fizycznym zniszczenie cennych dla historii regionu i Polski archiwaliów;

2) Ponieważ część akt znajdowała się w złym stanie fizycznym (były zawilgocone, miały zmurszałe kartki z licznymi ubytkami) dlatego w celu udostępnienia ich użytkownikom, w ramach projektu zostały one poddawane wielorakim zabiegom konserwatorskim (wstępne oczyszczenie, osuszenie poszczególnych dokumentów, uzupełnienie ubytków poprzez podklejenie brakujących fragmentów, zabezpieczenie dokumentów przez umieszczenie w opakowaniach ochronnych wykonanych z bezkwasowych materiałów). Ponadto materiały archiwalne zostały również poddane dezynfekcji w komorze próżniowej wykonanej przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej IGB MAZOVIA w Warszawie.

3) Bezpłatne udostępnienie szerokiemu gronu badaczy archiwaliów dotyczących tajnego szkolnictwa w okresie II wojny światowej na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego, a także w regionie obecnej Polski południowo-wschodniej, w siedzibie PWIN oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej umożliwia ukazanie w nowym świetle tajnego nauczania na tym terenie. Wpłyną na to niewątpliwie relacje nieżyjących już dzisiaj nauczycieli, a także kroniki szkół wiejskich.

 

Inwentarz

Materiały dotyczące tajnego
nauczania w okresie II wojny światowej

 

 

 

 

CYFROWA KOLEKCJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO
ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA

Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie w 2012 r. zainicjował realizację ciekawego programu pt. „Archiwistyka Społeczna”. W ten sposób pragnie on ocalić od zapomnienia, a także upowszechnić wiele cennych kolekcji i spuścizn osób prywatnych dotyczących naszych dziejów ojczystych. Często bowiem takie materiały po zakończeniu pracy zawodowej lub śmierci kolekcjonera bywały rozproszone lub nawet ulegały zniszczeniu.

 

W latach 2012 i 2013 jednym z beneficjentów programu został Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu (umowa nr 004/AS/12/NInA z dnia 7.11.2012 r. oraz umowa nr 012/13/AS/NInA z dnia 9.12.2013 r.).

Pierwszy projekt obejmował kolekcję znanego historyka wojskowości dra Aleksandra Kolańczuka dotyczącą sojuszu polsko-ukraińskiego z 1920 roku oraz losów emigracji petlurowskiej w Polsce. Materiały te są udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce "Archiwistyka społeczna", a oryginalne materiały znajdują się w bibliotece Instytutu.

Drugi Projekt obecnie zrealizowany to: 

 

Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)
 
  ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU 
(obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

(umowa nr 012/13/AS/NInA z dnia 09.12.2013 r.)

W skład zespołu wchodzą:

zarządzenia urzędowe władz Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny światowej;

‑ kroniki szkół wiejskich (Kronika Szkoły Powszechnej w miejscowości Lisowate);

‑ wspomnienia nauczycieli z lat 1941-1944;

‑ wyciągi z protokołów egzaminu dojrzałości tajnego nauczania z różnych szkół;

‑ dekret o organizacji, utrzymaniu i budowie publicznych szkół powszechnych;

‑ korespondencja dotycząca tajnego nauczania w Polsce w latach 1939-1944;

‑ wspomnienia, meldunki i rozkazy Armii Krajowej (oddział OP „Południe” działający na Podkarpaciu);

‑ rozkazy dotyczące demobilizacji i rozwiązania oddziałów Armii Krajowej;

‑ materiały dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej m.in. pisma Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Przemyślu do ukraińskiej milicji pomocniczej w Sądowej Wiszni m.in. w sprawie Stepana Steca;

‑ archiwalia dotyczące funkcjonowania lwowskiej gminy żydowskiej w trakcie okupacji hitlerowskiej, a także materiały ukazujące pogromy Żydów;

‑ protokoły przesłuchań świadków w sprawie zbrodni w Grochowcach wraz z dokumentacją przedmiotów tam znalezionych w dniach 19 i 21 kwietnia 2002 r.;

‑ materiały w sprawie jeńców w Nehrybce i Pikulicach w okresie okupacji hitlerowskiej;

‑ unikatowe mapy m.in.: mapa niemiecka przedstawiająca Polskę tuż przed wybuchem wojny w 1939 r., mapa ukazująca linię graniczną na Sanie w 1940 r.;

‑ unikatowe fotografie z okresu II wojny światowej ukazujące życie codzienne mieszkańców Przemyśla miasteczek i wsi Galicji Wschodniej (głównie Polaków, Ukraińców i Żydów);

‑ fotografie ukazujące nagrobki wojskowych poległych w okresie II wojny światowej;

‑ czasopisma oraz kalendarze ukraińskie wydawane w okresie II wojny światowej.

 

 

 

Projekt z roku  2012

„Polsko-ukraińskie braterstwo broni w 1920 roku”
       
SPUŚCIZNA DRA ALEKSADRA KOLAŃCZUKA
 
(umowa nr 004/AS/12/NInA z dnia 07.11.2012 r.)

Poniższe dokumenty dostępne są w pełnej rozdzielczości i w oryginalnym rozmiarze w Bibliotece PWIN.

          Po uporządkowaniu zespół obejmuje 202 j.a., co stanowi 0,81 m.b. akt. Jego zakres chronologiczny to lata 1914-1946, 1948-1953, 1955-2012, zaś jego zakres terytorialny obejmuje obszar Polski i Ukrainy.

 

WYKAZ ZDIGITALIZOWANYCH OBIEKTÓW

1. Zdjęcia Aleksandra Kolańczuka.
2. Biogram Aleksandra Kolańczuka.
3. Świadectwo dojrzałości Aleksandra Kolańczuka.
4. Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia magistra inżyniera zootechniki, wraz z indeksem.
5. Nominacja Aleksandra Kolańczuka na stopień podporucznika.
6. Świadectwo ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka kursu pedagogicznego dla nauczycieli szkół zawodowych.
7. Materiały dotyczące powołania Aleksandra Kolańczuka w skład Rady Oświaty przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz nagrody przyznawane mu przez nie, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
8. Dokumenty poświadczające uczestnictwo Aleksandra Kolańczuka w kursie w Zagrzebiu w Jugosławii z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
9. Materiały Aleksandra Kolańczuka.
10. Dyplom doktora nauk humanistycznych wydany Aleksandrowi Kolańczukowi w Kijowie przez Najwyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy oraz poświadczenie jego równoważności polskiemu dyplomowi.
11. Zaświadczenia wydawane Aleksandrowi Kolańczukowi w latach 1949-1957.
12. Poświadczenia osiągnięć zawodowych Aleksandra Kolańczuka.
13. Zaświadczenia wydawane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różne instytucje i urzędy.
14. Nagrody przyznane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
15. Dokumenty wydane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
16. Podziękowania składane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różne instytucje za jego działalność na polu oświaty, gospodarki oraz pracy w rozgłośni radiowej miasta Olsztyn.
17. Dyplomy i odznaczenia przyznane Aleksandrowi Kolańczukowi.
18. Materiały poświadczające działalność Aleksandra Kolańczuka w zakresie kierowania organizacją szkolenia i doskonalenia zawodowego rolników.
19. Zaproszenia wysyłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez różnorodne instytucje.
20. Karta osiągnięć zawodowych Aleksandra Kolańczuka.
21. Artykuły w czasopismach o Aleksandrze Kolańczuku.
22. Zaproszenia na konferencje naukowe dla Aleksandra Kolańczuka.
23. Podziękowania dla Aleksandra Kolańczuka skierowane przez różnorodne instytucje, biblioteki i osoby prywatne za otrzymanie napisanych przez niego książek.
24. Zaproszenia wysyłane Aleksandrowi Kolańczukowi z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy przez Konsulów Generalnych Ukrainy.
25. Materiały poświecone uroczystości z okazji 60 rocznicy śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka w Chemie.
26. Przekazanie Południowo-Wschodniemu Instytutowi Naukowemu w Przemyślu ukrainoznawczej literatury przez Instytut Ukrainoznawstwa Państwowej Akademii Nauk Ukrainy im. Krypiakewycza za pośrednictwem Aleksandra Kolańczuka.
27. Informacja dla Aleksandra Kolańczuka poświęcona uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika ku czci żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.
28. Autobiografia Aleksandra Kolańczuka.
29. Wykazy ukraińskich oficerów z 1920 i 1927 r. sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka.
30. Biogramy pułkowników i podpułkowników URL w latach 1920-1927 służących w Wojsku Polskim sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka.
31. Biogramy ukraińskich wojskowych służących w Wojsku Polskim przed 1939 r., wraz z opisem ich kwalifikacji wojskowych, sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka na podstawie akt sprzymierzonej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym.
32. Duchowieństwo Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej – notatki Aleksandra Kolańczuka.
33. Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924 wraz z notatkami sporządzonymi przez Aleksandra Kolańczuka.
34. Notatki ogólne Aleksandra Kolańczuka dotyczące żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1918-1920.
35. Notatki różne Aleksandra Kolańczuka związane z jego działalnością naukową.
36. Notatki sporządzone do pracy doktorskiej Aleksandra Kolańczuka.
37. Notatki Aleksandra Kolańczuka dotyczące wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919-1922.
38. Różnorodne notatki sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka dotyczące emigrantów ukraińskich w Polsce po roku 1918.
39. Materiały dotyczące 40-lecia budowy ukraińskiej katolickiej cerkwi zaśnięcia najświętszej Bogurodzicy 1957-1997.
40. Materiały dotyczące gen. Semena Łewczenki.
41. Słowniczek pojęć dotyczących emigracji ukraińskiej po roku 1920 sporządzony przez Aleksandra Kolańczyka.
42. Materiały Aleksandra Kolańczuka.
43. Inne materiały Aleksandra Kolańczuka.
44. Recenzja pracy Aleksandra Kolańczuka „Ukraińscy generałowie w Polsce, emigranci polityczni w latach 1920-1939” napisana przez Waldemara Rezmera.
45. Biogramy innych wojskowych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej autorstwa Aleksandra Kolańczuka.
46. Artykuły Aleksandra Kolańczuka: „Ukraińcy i ich życie w Kaliszu w latach 1920-1939” oraz „Православні в Калішу”.
47. Artykuły prasowe dotyczące cmentarza wojskowego w Kaliszu-Szczypiornie.
48. Artykuły Aleksandra Kolańczuka „Wadowice” oraz „Український війсковиц меморіал в Вадлвицях”.
49. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Droga władz państwowych URL do Tarnowa”.
50. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Домбє б. Кракова”.
51. Artykuł Aleksandra Kolańczuka „Слідами інтернованих у Польщі вояків армії Української Народної Республіки”.
52. Biogramy wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej.
53. Biogramy sporządzone przez Aleksandra Kolańczuka do publikacji „Ukraińcy w Polsce 1944-1989”.
54. Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich.
55. Artykuły Aleksandra Kolańczuka dotyczące ukraińskiego artysty malarza i emigranta Pawła Zaporożskiego.
56. Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący sojuszników marszałka Piłsudskiego.
57. Artykuły Aleksandra Kolańczuka dotyczące Antoniego Serednickiego.
58. Inne artykuły Aleksandra Kolańczuka.
59. Życiorysy i podania o zamieszczenie w spisie kandydatów do wcielenia do Wojska Polskiego.
60. Kopie wykazów ukraińskich oficerów kontraktowych służących w Wojsku Polskim w latach 1920-1939 oraz kandydatów do tej służby.
61. Materiały dotyczące ukraińskiej nadzwyczajnej misji dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
62. Materiały organu prasowego Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej.
63. Wspomnienia o wojskowych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
64. Wspomnienia Iwana Storożuka-Woźniuka.
65. Wspomnienia Andrzeja Storożuka-Woźniuka o swoim ojcu.
66. Różnorodne zaświadczenia wydawane wojskowym i członkom ich rodzin w ukraińskich obozach internowanych na terenie Polski.
67. Świadectwa wydawane wojskowym przez Ukraińską Republikę Ludową.
68. Materiały dotyczące Niny Cymbał.
69. Świadectwa szkolne.
70. Książeczki stanu służby oficerskiej.
71. Karty zgonów i skrócone odpisy zgonów generałów, pułkowników i podpułkowników Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej zmarłych w obozach internowanych na terenie Polski.
72. Świadectwa poświadczające udział w kursach na diakonów organizowanych przy obozach internowanych.
73. Zaświadczenia i dekrety wydawane duchownym prawosławnym przez odpowiednie konsystorza poświadczające wypełnianie przez nich obowiązków duszpasterskich w powierzonych im parafiach.
74. Wypisy studentów prawosławnego teologicznego fakultetu na Uniwersytecie Warszawskim z lat 1928-1935.
75. Formularze służbowe duchownych prawosławnych.
76. Skrócony odpis aktu małżeństwa prawosławnego księdza Mikołaja Kostyszyna z Aleksandrą Jarocha z domu Rachno zawartego 15 września 1922 r. w Obarkowie, wydany przez Urząd stanu cywilnego w Łodzi dnia 9 VII 1960 r.
77. Wyciągi i skrócone odpisy aktów zgonu duchownych prawosławnych.
78. Projekt pomnika żołnierzy ukraińskich z lat 1919-1924 na cmentarzu w Wadowicach.
79. Plany cmentarza wojskowego z lat 1919-1923 w Wadowicach.
80. Wykaz grobów wojennych cmentarza wojskowego w Wadowicach z 1920.
81. Obóz jeńców i osób internowanych w Wadowicach wg danych Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie.
82. Materiały dotyczące obozu internowanych Kraków Dąbie.
83. Oficerowie Armii Petlury zamieszkali w Krakowie.
84. Wykaz cmentarzy, kwater wojennych na terenie miasta Tarnowa.
85. Plan sieci ulicznej miasta Kalisza.
86. Projekt techniczny obelisku na terenie cmentarza ukraińskiego w Kaliszu projektu Tadeusza Wiekiera wraz z spisem pochowanych wojskowych.
87. Akta notarialne dotyczące sprzedaży ziemi znajdującej się przy ukraińskim cmentarzu w Szczypiornie (ob. dzielnica Kalisza) przez Marcelego Maciejewskiego, Józefę Matuszczak oraz Stefana i Stefanię Mrozowskich na rzecz Centralnego Komitetu Ukraińskiego reprezentowanego przez Aleksandra Zagrodzkiego, w 1929 r.
88. Widok soboru świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.
89. Cerkiew garnizonowa w Poznaniu.
90. Materiały dotyczące działalności ukraińskiej stanicy w mieście Kaliszu.
91. Ewidencje i wykazy emigrantów ukraińskich oraz ich rodzin zamieszkujących w stanicy ukraińskiej w Kaliszu i jej okolicach.
92. Kopia porozumienia przedstawicieli Organizacji Ukraińców w Polsce i poselstwem Ukrainy, a władzami Kalisza z 3 września 1997 r. w sprawie odnowienia ukraińskiego cmentarza wojskowego w Kaliszu – Szczypiornie.
93. Projekty pomników w Łańcucie upamiętniających żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
94. Wykazy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej pochowanych na kwaterach cmentarza wojennego w Łańcucie oraz ich wypisy z ksiąg zgonów.
95. Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej w Łańcucie.
96. Materiały dotyczące apteki „pod Matką Boską” w Łańcucie oraz pracującego w niej farmaceuty Władymyra Sylwestra Kindraczuka.
97. Wspomnienia Myrosławy Kindraczuk o jej ojcu farmaceucie Wołodymyrze Sylwestrze Kindraczuku.
98. Ankieta wypełniona przez Wilhelminę Aleksandrę Małłek dotycząca obozu internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Zduńskiej Woli.
99. Materiały dotyczące obozu internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tucholi.
100. Spis ukraińskich rodzin z terenów Chełmszczyzny przesiedlonych w 1945 r. na Ukrainę Radziecką.
101. Przegląd „Polski żołnierz prawosławny” 2008, nr 4 (57); 2008.
102. Zdjęcia i rysunki przedstawiające wojskowych z obozów internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
103. Zdjęcia przedstawiające działaczy kulturalno – oświatowych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
104. Zdjęcia przedstawiające działaczy społeczno – politycznych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
105. Zdjęcia przedstawiające działaczy państwowych z obozów internowania żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
106. Zdjęcia działaczy ukraińskich towarzystw działających w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
107. Zdjęcia i wydruki przedstawiające pomniki poświęcone ukraińskim wojskowym.
108. Zdjęcia i wydruki przedstawiające ukraińskie cmentarze wojskowe.
109. Ukraińskie chóry działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
110. Ukraińskie teatry działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
111. Ukraińskie szkolnictwo działające w okresie międzywojennym w środowiskach emigracji wojskowej w różnych krajach świata.
112. Ukraińska emigracja polityczna na świecie.
113. Strony tytułowe gazet wydawanych w obozach internowanych na terenie Polski.
114. Zdjęcia przedstawiające rodzinę i przyjaciół Teodora Cholewki.
115. Zdjęcia grupowe oficerów ukraińskich.
116. Zdjęcia oficerów Wojska Polskiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej.
117. Zdjęcia przedstawiające rodzinę farmaceuty z Łańcuta Wołodymyra Kindraczuka.
118. Zdjęcia Dmytra Żupinasa – Żupinadze i jego potomków.
119. Zdjęcia kapelanów armii ukraińskich.
120. Rysunki i zdjęcia przedstawiające symbole wojskowe żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1917-1922.
121. Odznaki wojskowe żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
122. Walki wojsk polskich na Ukrainie w latach 1918-1921 i w okresie sojuszu wojskowego polsko-ukraińskiego.
123. Mapy przedstawiające działania frontowe na ziemiach ukraińskich.
124. Informacje o zasobach archiwalnych.
125. Materiały z zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
126. Materiały prasowe dotyczące Ukraińskiej Republiki Ludowej.
127. Kopia gazety „Україна” Nr 1 (9), z listopada 1919 r.
128. Artykuły i monografie dotyczące ukraińskich generałów w Wojsku Polskim w latach 1917-1939.
129. Nekrologi wojskowych drukowane w prasie i czasopismach naukowych.
130. Nekrologi innych osób członków ukraińskiej emigracji w Polsce po 1922 r.
131. Biografie innych osób (różnych autorów) związanych z działalnością z emigracją polityczną w Polsce.
132. Nekrologi duchownych prawosławnych i ich krewnych oraz metropolitów zamieszczone w prasie i czasopismach.
133. Publikacje, artykuły, wspomnienia dotyczące duszpasterstwa Ukraińskiej Republiki Ludowej.
134. Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939”.
135. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych.
136. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych a Krakowie-Dąbie.
137. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych w Tarnowie.
138. Materiały dotyczące żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z obozu internowanych Wadowicach.
139. Wycinki z prasy dotyczące międzynarodowej sesji naukowej „Tarnów a idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej” która odbyła się w Tarnowie 9 stycznia 2003.
140. Informacje o generałach Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
141. Informacje o pułkownikach Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
142. Informacje o wojsku Ukraińskiej Republiki Ludowej drukowane w „Wieściach kombatanta”.
143. Inne informacje zamieszczane w „Wieściach kombatanta”.
144. Artykuły dotyczące Antoniego Serednickiego.
145. Materiały dotyczące eksterminacji ludności w Przemyślu i powiecie przemyskim a w latach 1939-1944.
146. Artykuł Olega Pawłyszyna o organizacji władzy cywilnej Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej.
147. Artykuł Olega Pawłyszyna o organizacji władzy cywilnej Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej.
148. Inna twórczość pułkownika Semena Łewczenki.
149. Korespondencja z Aleksandrem Kolańczukiem krewnych żołnierzy i duchownych Ukraińskiej Republiki Ludowej.
150. Korespondencja Petra Szkurata z Aleksandrem Kolańczukiem.
151. Korespondencja Witalija Korotycza z Aleksandrem Kolańczukiem.
152. Korespondencja G. Werhowyńca z Aleksandrem Kolańczukiem.
153. Korespondencja Jurija Szczerbakowa z Aleksandrem Kolańczukiem.
154. Pocztówki okolicznościowe i świąteczne Jurija Szczerbakowa do rodziny Kolańczuków.
155. Inna korespondencja Aleksandra Kolańczuka.
156. Korespondencja Marii Mylon z Lidią Kolańczuk.
157. Korespondencja z Aleksandrem Kolańczukiem różnych osób i instytucji, dotycząca żołnierzy i oficerów armii ukraińskiej.
158. Korespondencja redakcji tygodnika społeczno-kulturalnego „Nasze Słowo” z Aleksandrem Kolańczukiem.
159. Korespondencja Bohdana Łewczenki z Aleksandrem Kolańczukiem.
160. Korespondencja redakcji „Serwisu Informacyjnego” Kaliskiej Delegatury Okręgowej z Aleksandrem Kolańczukiem.
161. Korespondencja Nonny Kaczorowskiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
162. Korespondencja Aleksandra Kolańczuka z różnymi osobami prywatnymi.
163. Korespondencja Aleksandra Kolańczuka w sprawach związanych z jego działalnością naukową wraz z zaproszeniami na posiedzenia naukowe oraz inne uroczystości.
164. Korespondencja dotycząca upamiętnienia wojskowych ukraińskich z obozów internowania na terenie Polski.
165. Korespondencja Andrzeja Storożuk-Woźniuka z Aleksandrem Kolańczukiem.
166. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
167. Korespondencja Grzegorza Kuprianowicza z Aleksandrem Kolańczukiem.
168. Korespondencja klubu historycznego „Холодний Яр” z Aleksandrem Kolańczukiem.
169. Korespondencja Antoniego Serednickiego z Aleksandrem Kolańczukiem.
170. Korespondencja Danuty Jędrzyckiej z Aleksandrem Kolańczukiem.
171. Prośba skierowana przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu do parafii rzymskokatolickiej „Świętej rodziny” w Zakopanem o informację czy na cmentarzu parafialnym w tej miejscowości został pochowany generał Teodor (Fedor) Tymczenko.
172. Pismo prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego do Aleksandra Kolańczuka.
173. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z profesorami Andrzejem Anjenkielem oraz Zamoyskim.
174. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z władzami Polski.
175. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z mediami polskimi.
176. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z władzami Ukrainy.
177. Korespondencja Leokadii Krzykawskiej z papieżem Janem Pawłem II.
178. Korespondencja Leona Getza z Aleksandrem Kolańczukiem.
179. Pocztówki wysłane przez Leona Getza.
180. Polskie rody prawosławne w okresie XI-XVI w.
181. Wypowiedź polemiczna księdza Doroteusza Sawickiego na łamach „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” dotycząca kościoła prawosławnego w Polsce.
182. Informacje dotyczące 14 Dywizji SS Galizen.
183. Materiały dotyczące 6 strzeleckiej dywizji.
184. Dokumenty osobiste Dymitra Żupinasa – Żupinadze.
185. Dokumenty osobiste Jana Storożuka-Woźniuka.
186. Listy Jana Storożuka-Woźniuka.
187. Dokumenty osobiste Sergiusza Chłopickiego.
188. Statuty różnych towarzystw ukraińskich w posiadaniu Aleksandra Kolańczyka.
189. Bibliografia dotycząca ukraińskiej wojskowości z lat 1914-1923.
190. Lekarze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w stanicach ukraińskich w Polsce.
191. Ukraińskie Towarzystwa Studenckie we Lwowie i Stanisław.
192. Towarzystwa kulturalno-oświatowe działające przy obozach internowanych.
193. Środki płatnicze Ukraińskiej Republiki Ludowej.
194. Kwerendy w urzędach stanu cywilnego dotyczące zmarłych generałów przeprowadzone na zlecenie Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
195. Akty prawne dotyczące grobów i cmentarzy wojennych.
196. Ulotka reklamująca malarza ikon Pawła Zaporożskiego.
197. Artykuł o Pawle Zaporożskim autorstwa Mykoły Sawczuka.
198. Dokumenty osobiste Chwedira (Teodora) Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędryczką.
199. Materiały dotyczące kaplicy prawosławnej w Przemyślu-Zasaniu w latach 1920-1921
200. Paweł Szandruk „Ukraińska armia w starciu z Moskwą. 18 września – 21 listopada 1920”.
201. Materiały dotyczące kaplicy prawosławnej w Przemyślu-Zasaniu w 1924.
202. Artykuł Aleksandra Kolańczuka o szkolnictwie ukraińskiej emigracji w II Rzeczypospolitej.