WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje w języku polskim

 

Bata Artur, Jaśliska. Dzieje miasteczka i okolic, Krosno 2014, ss. 296;

Borwicz Michał Maksymilian, Uniwersytet zbirów. Rzecz o obozie Janowskim we Lwowie 1941-1944, Kraków 2014, ss. 252 (Fra nr FA Fp/20/08/2019 z dnia 10.06.2019, cena: 29, 92 zł);

Droga do niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyskie epizody, nota wydawcy Anna Nowak, wybór archiwaliów i opracowanie komentarza Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Przemyśl 2018, ss. 152 (wymiana międzybiblioteczna z Archiwum Państwowym w Przemyślu;

Duchowieństwo (archi)diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, red. Adam Szal, Marcin Kapłon, Sławomir Zych, t. 1: Prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu, oprac. Franciszek Pawłowski, Przemyśl 2018, ss. 384;

Durak Piotr,  Świątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce, t. 1, Krosno 2017, ss. 242;

Durak Piotr,  Świątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce, t. 2, Krosno 2017, ss. 232;

Dymek Mariusz, Szczepański Tomasz, Zadruga. Słownik biograficzny uczestników ruchu Zadrużnego w XX wieku, Warszawa 2019, ss. 180 (dar Tomasza Szczepańskiego, 23.05.2019, 20 zł);

Dziedzictwo. Malarstwo Mariana Strońskiego i Grażyny Gawrońskiej-Kasse. Katalog wystawy w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 17 października – 16 listopada 2019, wyd. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl-Paryż 2019 [ss. 40] (wymiana międzybiblioteczna Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu);

Dżugan Maciej, Relacja o zwiadowcach w Jerycho a deuteronomistyczna koncepcja podboju Kanaanu. Studium historyczno-krytyczne Joz 2, 1-24, Przemyśl 2019, ss. 303;

Emil Krcha malarstwo, wyd. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2019, ss. 53 (wymiana międzybiblioteczna Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu);

Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, red. Andrzej Betlej, Józef Skrabski, Tarnów 2008, ss. 414;

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, wyd. Andrzej Janeczek, t. 9, cz. A, Warszawa 2017, ss. 268;

Gauden Grzegorz, Lwów kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Kraków 2019, ss. 616 (Fra nr FA Fp/20/08/2019 z dnia 10.06.2019, cena: 33, 43 zł);

Giedroyc Jerzy, Osadczuk Bohdan, Korespondencja 1950-2000, oprac. Bogumiła Berdychowska, Marek Żebrowski, Wojnowice 2019, ss. 937 (Fra nr 105/GŁ/08/2019 z dnia 5.08.2019 r., cena: 58,94 zł);

Gorzko. Plakaty autorskie Leszka Żebrowskiego, oprac. katalog Leszek Żebrowski, [Przemyśl 2019] (wymiana międzybiblioteczna Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu);

Hołodomor 1932-1933. Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu, oprac. Jan Jacek Bruski, Warszawa 2008, ss. 778 (Fra nr 00092/02/2019 z dnia 25.02.2019 r., cena: 33,50 zł);

Kleveman Lutz, Lwów. Portret utraconego miasta, Kraków 2019, ss. 352 (Fra nr FA Fp/21/08/2019 z dnia 12.06.2019 r., cena: 42,77 zł);

Koło łowieckie „Łoś” w Oleszycach. 40 lat 1979-2019, oprac. Władysław Szyk, Oleszyce-Nowa Grobla, ss. 55 (dar Władysława Szyka);

Kowalów Witold Józef, O rzezi wołyńskiej i pojednaniu, Biały Dunajec-Ostróg 2019, ss. 105 (wymiana międzybiblioteczna Wołanie z Wołynia);

Krukowski Piotr,  Bitwa zamoyska 1920. Zamość-Komarów-Hrubieszów, Warszawa 2018, ss. 104;

Księga Rusi Krośnieńskiej, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2019, ss. 633;

Kubrak Zygmunt, Dzieje lasów lubaczowskich, Rzeszów 2018, ss. 719;

Kucharska-Singh Paulina, Mróz Agnieszka, Prochaska Anna, Walaszczyk Piotr, Główny Urząd Statystyczny. 100 lat na fotografiach 1918-2018, Warszawa 2018, ss. 107;

Łemkowszczyzna wczoraj i dziś, red. Justyna Chabińska, Krosno 2019, ss. 224;

Malczewski Jan, Przemyśl zarys rozwoju przestrzennego od powstania do roku 1914, Rzeszów 2014, ss. 288;

Malinowska Tekla, Syta Ludwik, Redagowanie techniczne książki, Warszawa1977, ss. 267;

Markowski Damian Karol, Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018, ss. 587 (Fra FA Fp/21/08/2019 z dnia 12.06.2019, cena: 38,57 zł);

Markowski Damian Karol, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków 2019, ss. 480 (Fra nr FA Fp/20/08/2019 z dnia 10.06.2019, cena: 47,06 zł)

Mayer Anna,  Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, oprac. Kasper Świerzowski, Kraków 2003, ss. 331;

Mędrzecki Włodzimierz, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kraków 2018, ss. 423 (Fra nr FSJT/2019/00048 z dnia 22.02.2019 r., cena: 56,67 zł);

Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Warszawa 2018, ss. 120 (wymiana międzybiblioteczna Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej);

Micińska Magdalena, Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004, ss. 897;

Mieczysław Klisowski Ryszard, Wołyńskie sennoty, Biały Dunajec-Ostróg 2018, ss. 96;

Nowak Magdalena, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Gdańsk 2018, ss. 613 (Fra F/R-361 nr 166/19 z dnia 21.02.2019 r., cena: 48,30 zł);

Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946), wybór i oprac. Albin Głowacki, Eugenia Szymczuk, Warszawa 2010, ss. 350 (dar Archiwum Państwowego w Przemyślu);

Papierzyńska-Turek Mirosława, Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Kraków 1979, ss. 392;

Plakat muzealny ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Dwadzieścia sześć edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i ochrony Zbiorów 1969-2010, oprac. Iwona Bobko, Przemyśl 2019, ss. 168 (wymiana międzybiblioteczna Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu);

Pod czerwonym pręgierzem. Proces krakowski WiN i PSL w 1947 roku, red. Wojciech Frazik, Filip Musiał, Michał Wenklar, Kraków 2017, ss. 36;

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943, red. Aleksandra Zinczuk, Lublin 2012, ss. 395;

Polonia. Bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1982 wraz z uzupełnieniami za rok 1981, oprac. Wojciech Chojnacki, Kraków 1984, ss. 64;

Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996-2016, red. Jerzy Bednarek, Jurij Szapował, Łódź-Warszawa-Kijów 2018, ss. 208;

Polska pod okupacją 1939-1945, red. Iwona Gałęzowska, Irmina Samulska, t. 1, Warszawa 2015, ss. 488;

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, red. Wojciech Drelicharz, t. 5:  Ziemia halicka dawnego województwa ruskiego, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2018, ss. 456;

Półćwiartek Józef, Sentymentalne powroty do miejsc utraconych czasu Holocaustu w kahale leżajskim, Przemyśl 2018, ss. 84 (wymiana międzybiblioteczna z Archiwum Państwowym w Przemyślu);

Reid Anna, Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988-2015, Kraków 2016, ss. 480 (Fra nr FA Fp/20/08/2019 z dnia 10.06.2019, cena: 47,06 zł);

Rutkowska Jadwiga, Pamiętnik lwowianki 1914-1919, oprac. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Toruń 2017, ss. 225 (Fra FA Fp/21/08/2019 z dnia 12.06.2019, cena: 30,86 zł);

Starkel Leszek, Drogi mojego życia, Kraków 2019, ss. 234;

Strych kulturalny. Pismo literacko-artystyczne 1988-1999, z. 1-6, oprac., wstęp Marek Kuchciński, Przemyśl 2019.

Suplement do skorowidza przepisów prawnych 1918-1984, Warszawa 1987, ss. 320;

Świątynie wygnane. Opuszczone i niszczejące katolickie świątynie w Polsce i Ukrainie, oprac. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2019, ss. 481;

Trzciński Andrzej, The Jewish Cemetery in Wielkie Oczy, New York 2019, ss. 370;

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów, oprac. Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk, Lublin 2018, ss. 948;

W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów 1917-1924 [Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien 1917-1924], oprac. Tim Buchen, Frank Grelka, Berlin 2016, ss. 300 (dar Franka Grelki, cena: 20,00 zł);

Ważyk Adam, Eseje literackie, Warszawa 1982, ss. 480;

Wołyń i Galicja „za drugiego Sowieta, red. Łukasz Adamski, Grzegorz Hryciuk, Warszawa 2019, ss. 674;

Wysoka k. Łańcuta. Studia, szkice i materiały z dziejów parafii i miejscowości, red. Adam Szal, Sławomir Zych, t. 2, Wysoka 2019, ss. 272 (dar ks. Śliwy);

Zechenter Anna, Zagłada Polaków w Związku Sowieckim, Warszawa 2019, ss. 416 (Fra nr FA Fp/20/08/2019 z dnia 10.06.2019, cena: 34,29 zł);

Zięba Andrzej, Metropolita Andrzej Szeptycki studia i materiały, Kraków 1994, ss. 274.