INFORMACJE O BIBLIOTECE 

Biblioteka Instytutu specjalizuje się w gromadzeniu publikacji dotyczących szeroko pojętego ukrainoznawstwa, stosunków polsko-ukraińskich, problematyki narodowościowej i wyznaniowej w Polsce i na świecie. Gromadzi również publikacje i materiały o problematyce regionalnej.
Zbiory biblioteki, to zarówno wydawnictwa zwarte, jak i ciągłe (czasopisma). Gromadzone są również takie materiały jak: rękopisy, mapy, ryciny, fotografie oraz mikrofilmy, a także dokumenty życia społecznego - ulotki, broszury, afisze. Księgozbiór biblioteki powstaje w wyniku zakupów bieżących i antykwarycznych, zarówno w kraju jak i za granicą oraz w wyniku krajowej i zagranicznej wymiany wydawnictw.

Obecnie biblioteka Instytutu liczy ponad 11.000 woluminów, oraz blisko 2.800 czasopism. Ponad 5.000 woluminów to publikacje wydane na Ukrainie. Biblioteka Instytutu aktywnie uczestniczy w wymianie wydawnictw z następującymi instytucjami zagranicznymi:

1. Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta (Edmonton);
2. Carpatho-Rusyn Research Center (Orwell);
3. Centre d'etudes de civilisations de l'Europe Centrale et du Sud-Est - Institut national de langues et civilisations (Paryż);
4.
Centralnyj Darżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny (Lwów);
5. Centrum Politolohiczne "Heneza" (Lwów);
6. Fundacja Jana Pawła II (Rzym);
7. Greckokatolicka Akademia Teologiczna (Lwów);
8. Instytut Archeohrafiji Nacjonalnoji Akademiji Nauk Ukrajiny (Kijów);
9. Instytut Istorycznych Doslidżeń Lwiwśkoho Uniwersytetu (Lwów);
10. Instytut Ukrajinoznawstwa Nacjonalnoji Akademiji Nauk Ukrajiny (Lwów);
11. Lietuvos istorijos institutas Uniwersytetu Wileńskiego;
12. Lwiwśka Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka (Lwów);
13. Österreichisches Ost- und Südeuropa-Institut (Wiedeń);
14. Prykarpatśkyj Uniwersytet (Iwano-Frankowsk);
15. Towarzystwo Naukowe im. T. Szewczenki (Lwów);
16. Ukrainische Freie Universität (Monachium);
17. Ukraijnśkyj Katołyćkyj Uniwersytet im. Św. Kłementa Papy (Rzym).

W kraju utrzymujemy wymianę wydawniczą z następującymi instytucjami:

1. Biblioteka Oddziału PAN (Kraków);
2. Polska Akademia Umiejętności (Kraków);
3. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków);
4. Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków);
5. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (Katowice);
6. Biblioteka Ossolineum (Wrocław);
7. Zakład Badań Spraw Narodowościowych Uniwersytetu Poznańskiego;
8. Niemiecki Instytut Historyczny (Warszawa);
9. Żydowski Instytut Historyczny (Warszawa);
10. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin);
11. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin);
12. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin);
13. Fundacja Św. Włodzimierza (Kraków);
14. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań);
15. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (Warszawa);
16. Wojskowy Instytut Historyczny (Warszawa);
17. Archiwum Państwowe (Przemyśl);
18. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Przemyśl);
19. Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Przemyśl).

Bezpośrednie kontakty z ukraińskimi środowiskami naukowymi (Kijów, Lwów, Kamieniec Podolski, Iwano-Frankowsk, Tarnopol) umożliwiają prowadzenie na bieżąco zakupów książek i czasopism naukowych ukazujących się na Ukrainie. Dzięki tym zakupom i wymianie Instytut zdołał zgromadzić księgozbiór, który pozwala na zapoznanie się z badaniami prowadzonymi aktualnie w ukraińskich instytucjach naukowych.

Niestety ciągły brak środków finansowych powoduje, że książki i czasopisma pochodzące z Ukrainy są zbyt wolno opracowywane w systemie katalogowym MAK. Jednakże informacje o nich można uzyskać drogą e-mailową, pisząc na adres: instytut@pwin.pl

 

 Istnieje także możliwość wykonania skanów lub kserokopii przy zachowaniu przepisów prawa autorskiego.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI PWIN

a) Do korzystania z Biblioteki mają prawo Czytelnicy posiadający roczną lub jednorazową kartę Czytelnika.
b) Kartę Czytelnika może uzyskać każdy uczeń szkoły średniej, student, pracownik naukowy lub inna osoba prowadząca badania czy uzupełniająca wykształcenie, itp.
c) O uzyskanie karty należy ubiegać się w administracji Instytutu, po wypełnieniu Deklaracji członkowskiej oraz przedstawieniu dokumentu tożsamości lub ważnej legitymacji (szkolnej, służbowej).
d) Z księgozbioru Biblioteki można korzystać jedynie na miejscu.
e) Z interesujących materiałów można wykonać odbitki na kserokopiarce (znajdującej się w Instytucie) za zgodą dyżurnego bibliotekarza. Bibliotekarz może odmówić zgody na powielenie tekstu ze względu np. na zły stan oryginału.
f) Przy korzystaniu z Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do rejestru odwiedzin.
g) Dyżurny bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów i pomaga w odszukaniu właściwej pozycji.

BIBLIOTEKA CZYNNA

                                                    Poniedziałek:   10:00 - 15:00

                                                    Wtorek:          10:00 - 15:00

                                                    Środa:            10:00 - 15:00

                                                    Czwartek:       10:00 - 15:00

                                                    Piątek:            10:00 - 15:00    

w soboty i niedziele

biblioteka nieczynna