Polska i Ukraina wspólnota dziedzictwa kulturowego.

 

 

Polsko-ukraińskie  pogranicze  etniczne,  jako obszar  przenikania  się  wpływów kultur Wschodu  i  Zachodu.

      Jest to projekt wieloletni polegający na inwentaryzacji oraz gromadzeniu materiałów źródłowych i ikonograficznych dotyczących zabytków architektury i sztuki na pograniczu polsko-ukraińskim. W latach 2001 – 2010 realizowany był na podstawie umów z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W trakcie realizacji projektu corocznie sporządzana była dokumentacja zabytków historycznych architektury i budownictwa w określonych miejscowościach województwa podkarpackiego w postaci kart ewidencyjnych: odrębnie dla obiektów architektonicznych i odrębnie dla zabytków ruchomych, a następnie przygotowywane były opisy historyczne, a w odniesieniu do zabytków architektury także specjalistyczne plany. Przygotowana dokumentacja rejestrowała aktualny stan zachowania zabytków i na jej podstawie formułowane były ogólne wnioski konserwatorskie co do dalszego postępowania.

 

W 2010 r. projekt realizował indywidualnie Ryszard T. Łamasz, pracownik Instytutu. W zakresie zainteresowań badawczo-ewidencyjnych znalazły się zabytki architektury i budownictwa w następujących miejscowościach:

 

 1. Krasiczyn – ogrodzenie z bramą kościoła parafialnego.

2. Narol – dawna stajnia przy ulicy Józefowskiej 10.

3. Przemyśl – kamienice, domy mieszkalne i budynki przy ulicach: A. Grottgera 9; J. Kasprowicza 5 – dom zakonny ss. Bazylianek; B. Prusa 1; A. Puszkina 17 – stajnia i wozownia oraz 20; F. Smolki 15, 16, 18, 28 i 30; J. Słowackiego 70; F. Chopina 18; L. Tarnawskiego 21 i S. Żeromskiego 12.

4. Przeworsk – dom i budynki przy ulicach: Łańcucka 2 – dom tkacki wraz z kuźnią z zespołu Pastewnika i J. Piłsudskiego 8 – budynek Sokoła.

5. Sieniawa – dom mieszkalny i budynek przy ulicach: T. Kościuszki 11 – budynek Nadleśnictwa i J. Poniatowskiego 2.

 

 Łącznie w ramach projektu w 2010 roku opracowano i wykonano 20 kart ewidencyjnych obiektów – zabytków architektury i budownictwa znajdujących się na terenie byłego województwa przemyskiego. Sporządzone karty przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, które – tym samym – powiększyły zasoby archiwalne oraz stan wiedzy o dobrach kultury na pograniczu polsko-ukraińskim. Są one tam dostępne dla zainteresowanych badaczy kultury pogranicza polsko-ukraińskiego.

ZOB. WYBRANE KARTY EWIDENCYJNE ZABYTKÓW

            W ramach projektu powstało także szereg prac naukowych poświęconych zabytkom kultury na kresach południowo-wschodnich.

 

 

 

Powrót