STANISŁAW STĘPIEŃ
dyrektor Instytutu

 

1973-1978 – studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie

Uniwersytet Pedagogiczny). Praca magisterska pt. Posłowie białoruscy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1927 (promotor prof. dr hab. Józef Buszko).

 

Praca zawodowa:

1978 – 2000 – Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu, etat naukowy (asystent, starszy asystent, adjunkt);

w międzyczasie:

od października 1979 do września 1980 – staż w Katedrze Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

1985/1986 – studia podyplomowe z propedeutyki filozofii i religioznawstwa;

1988 – obrona pracy doktorskiej pt. Społeczność ukraińska w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939 (promotor Hanna Imbs-Jędruszczak);

1990     założenie Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu jako

ukrainoznawczej placówki naukowo-badawczej.

Pełnienie funkcji dyrektora od początku funkcjonowania Instytutu, od 2004 r. na zasadach wolontariatu.

w międzyczasie:

1998/1999 (semestr zimowy) – visit profesor w Instytucie Badań Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl wykladów na seminarium magisterskim: „Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków”:

1990/2000 (semestr zimowy) – visit profesor w Instytucie Badań Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Cykl wykładów na seminarium magisterskim: „Stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków”:

2003/2004 (semestr zimowy) – visit profesor na Wydziale Teologicznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Cykl wykładów pt. „Ukraińska i polska historyczna terminologia kościelna”.

od 1 X 2004 – starszy wykładowca w Instytucie Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od roku akadem.  2012/2013 prorektor ds. ogólnych.

 

Staże zagraniczne:
1/ od II do IX 2002 oraz VIII-XII 2005 – Max-Planck-Institut fur ethnologoschr Forschung in Halle/Saale (Niemcy);
2/ od II do VI 2006 – Kulturgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas. Uniwersytet w Bremie (Niemcy).

Zainteresowania badawcze:

        stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX w.;

        mniejszości narodowe w Polsce i na świecie

        dzieje Kościoła greckokatolickiego

        dzieje kultury na Kresach Wschodnich.

 

Przynależność do organizacji społecznych, pełnione funkcje:

1.        Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie – członek rzeczywisty;

2.        Komisja Polsko-Ukraińska Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (członek od 1992 do 2000 r.);

3.        Polska Akademia Umiejętności w Krakowie (członek Komisji Wschodniosłowiańskiej);

4.        Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze (wiceprezes Zarządu Głównego od 1997 r.);

5.        Polskie Towarzystwo Historyczne (członek Oddziału w Przemyślu)

6.        członek Kapituły Nagrody Polsko-Ukraińskiego Pojednania

7.        członek Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP

 

Nagrody:

 

1978  – Nagroda Naukowa im. Stanisława Herbsta;

1999 – Nagroda Popierania Niezależnej Kultury Polskiej w Australii (POLCUL);

2007 – Nagroda Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora.

 

 

Członek rad redakcyjnych i zespołów redakcyjnych czasopism naukowych

1.      Історичний Архів. Наукові студії”. Czasopismo naukowe wydawane przez Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petra Mohyły w Mikołajowie oraz Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie – członek Rady Redakcyjnej.

 

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 

Publikacje książkowe:

 

1. Tradycja a tożsamość. Wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu (współautor Christopher Hann), Przemyśl 2000, ss. 338;

2. Pomarańczowa rewolucja. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006, ss. 380;

3. Tradycja a tożsamość. Wywiady z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej w Przemyślu w latach 1996 – 1998 (współautor Christopher Hann), wyd. II poszerzone, Przemyśl 2006, ss. 426.

 

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:

 

 

1. Działalność posłów białoruskich w Sejmie RP w latach 1922-1927, „Studia Historyczne" 1981, z. 2, s. 261-276;

2. Społeczny czy polityczny charakter stosunku Ukraińców do powstania styczniowego, „Studia Historyczne” 1984, z. 3, s. 511-516;

3. Nieznany list metropolity Andrzeja Szeptyckiego do administratora apostolskiego Łemkowszczyzny Wasyla Maściucha, „Przemyskie Zapiski Historyczne" 1985, z. 3, s. 201-210;

4. Położenie prawno-polityczne ludności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1986, t. III, s. 7-22;

5. W kręgu badań nad społecznością II Rzeczypospolitej. Społeczność ukraińska, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1987, z. 4-5, s. 137-174;

6. Główne nurty życia religijnego społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, „Slavia Orientalis” 1990, nr 1-2, s. 113-125;

7. Życie religijne społeczności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej, [w:]  Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, pod red. S. Stępnia, t. 1, Przemyśl 1990, s. 207-228

8. Kościół greckokatolicki w II Rzeczypospolitej, „Znaki Czasu” 1990, nr 18, s. 126-156;

9. Obrządki wschodnie Kościoła katolickiego, [w:] Kościół katolicki w Polsce. 1918-1990. „Rocznik statystyczny”. Warszawa 1991, s. 57-81;

10. Polacy i Ukraińcy w II Rzeczypospolitej: próby dialogu, [w:]  Studia polsko-ukraińskie, t. l. Kijów-Przemyśl 1993, s. 211-221;

11. Przemyśl jako regionalne centrum administracyjne – zarys dziejów (współautor. A. Fenczak), „Studia Przemyskie” 1993, t. l, s. 9-47;

12. Nowa unia kościelna – obrządek bizantyńsko-słowiański, [w:]  Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 141-194;

13. Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, [w:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 195-262;

14. Wysiłki Polaków i Ukraińców na rzecz wzajemnego porozumienia w latach 1918-1939, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1994, z. 2, s. 96-104;

15. Echo 17 września 1939 r. na Ukrainie – współczesne rozumienie pojęcia nacjonalizmu w ukraińskim życiu politycznym, [w:] 17 września 1939, Kraków 1994, s. 195;

16. Le nationalisme et la viepolitique contemporaine ukrainienne,La Nouvelle Alternative” (Paryż) 1994, nr 36, s. 17-21;

17. Stanowisko metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec zjawiska terroru politycznego, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, Kraków 1994, s. 109-121;

18. Sapiehowie a obrządki wschodnie Kościoła katolickiego, [w:] Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie, dzieło, praca zbiorowa pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1995, s. 65-79;

19. O potrzebie periodyzacji stosunków polsko-ukraińskich, „Biuletyn Informacyjny PWIN” 1995, nr l, s.44-46;

20. Symon Petlura – życie i działalność, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1996, z. 3, s. 28-60;

21. Polacy – Ukraińcy: tradycje wspólnej przeszłości czy ścieranie się racji narodowych [w:] Polska – Niemcy – Ukraina w Europie, red. Włodzimierz Bonusiak, Rzeszów 1996, s. 157-185;

22. Organizacja i struktura terytorialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska- Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Przemyśl 1996, s. 191-218;

23. Słownik ukraińskich terminów kościelnych. Struktura i organizacja Kościoła wschodniego, „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” 1996, nr 2, s. 102-119;

24. Wpływ kultury ludowej na kształtowanie się tożsamości narodowej Ukraińców w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:]  Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, pod red. Jerzego Wyrozumskiego, Kraków 1996, s. 171-180;

25. Eparchii przemyskiej droga do unii ze Stolicą Apostolską, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1997, z. 4-5, s. 139-151;

26. Unia kościelna w eparchii przemyskiej za rządów biskupa Innocentego Winnickiego, „Premislia Christiana” 1997, t. VII, s. 103-126;

27. Ukrainoznawcze badania na pograniczu polsko-ukraińskim, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998, nr 6-7, 373-381;

28. Biskup Innocenty Winnicki i jego dzieło, [w:] Bp Innocenty Winnicki,  Ustawy rządu duchownego i inne pisma, Przemyśl 1998;

29. Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach współczesnych (do roku 1998), [w:]  Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 4, Przemyśl 1998, s. 339-370;

30. Symon Petlura – Ataman Główny Ukraińskich Sił Zbrojnych, „Wojsko i Wychowanie” 1998, nr 6, s. 64-73;

31. Granica polsko-ukraińska w ostatnim półwieczu. Kwestie związane z delimitacją, statusem prawnym, akceptacją społeczną i funkcjonowaniem, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania Ukrainoznawcze” 1998, nr 4, s. 37-54;

32. La frontiere polono-ukrainienne actuelle: porte ouverte ou nouveau mur de Berlin?,La Nouvelle Alternative” 1999, nr 3, s. 38-48;

33. Rola Przemyśla w ukraińskim odrodzeniu narodowym w Galicji w pierwszej połowie XIX w., „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, nr 8-9, s. 127-137;

34. Wacław Lipiński i jego działo, [w:] Wacław Lipiński,  Religia i Kościół w dziejach Ukrainy, Przemyśl 1999, s. 5-18;

35. Józef Piłsudski i Symon Petlura. Umowa polsko-ukraińska, [w:] Ukraina – Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe, red. R. Skeczkowski i in., Koszalin 1999, s. 37-44;

36. Kultura ludowa a ukraińskie życie narodowe w Polsce międzywojennej [w:]  Na pograniczu kultur, pod. red. Olgi Popowicz, Przemyśl 2000, s. 80-88;

37. Społeczność ukraińska w Polsce [w:]  Tematy polsko-ukraińskie, pod red. Roberta Traby, Olsztyn 2000, s. 162-213;

38. W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantynizacja a okcydentalizacja Kościoła greckokatolickiego w okresie międzywojennym, [w:]  Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Przemyśl 2000, s. 87-102;

39. Die polnisch-ukrainische Grenze in den zurückliegenden fünfzig Jahren, [w:]  Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung, Hrsg. Helga Schultz, Berlin 2001, s. 259-271;

40. Les relations polono-ukrainiennes depuis la Seconde Guerre Mondiale, [w:]  Materiaux pour l’historie de notre temps. La Pologne d’Est en Ouest 1945-2001, red. Daniel Beauvois i Jean-Claude Famulicki, Paryż 2001, s. 32-40;

41. Kościół greckokatolicki na Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 2001, s. 150-154.

42. Historical Traditions and Experieences of Polish-Ukrainian Relations (współautorstwo), [w:] Political Bordes and Cross-border Identities at the Boundaries of Europe, red. J Borland, G. Day, K.Z. Sowa, Rzeszów-Bangor 2002, s. 47-63;

43. Antypolska akcja UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Propozycja dla autorów podręczników szkolnych, [w:]  Antypolska akcja OUN-UPA. 1943-1944. Fakty i interpretacje, red. G. Motyka i D. Libionka, Warszawa 2002, s. 157-159;

44. The Greek Catholic Church in Lemko Region in WWII and its Liquidation (1939-1947), [w:]  The Lemko Region, 1939-1947. War, Occupation and Deportation, ed. P. Best, Jaroslaw Moklak, Crakow-New Haven 2002, s. 184-198;

45. Próby polsko-ukraińskiego porozumienia środowisk opiniotwórczych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Gdańsk 2002, s. 31-50

46. Polacy i inne mniejszości narodowe na Ukrainie w świetle spisu powszechnego z 5 grudnia 2001 r., Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, s. 215-233

47. Організація та територіальна структура Перемиської греко-католицької єпархії за владиства єпископа Йосафата (Коциловського) ЧСВВ (1917-1946), [w:]  Перемишль і перемиська земля протягом віків, під ред. С. Заброварного, Перемишль-Львів 2003, t. 3, s. 195-233;

48. Życie religijne a tożsamość narodowa Ukraińców w XIX i XX w., [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur. Materiały międzynarodowego kongresu – Lublin, 24-26 września 2002 r., pod red. ks. Stanisława Wilka, Lublin 2003, s. 291-297;

49. Ukraiński ideał narodowy” w okresie międzywojennym. Czynniki budujące świadomość narodową postrzegane z perspektywy polityków galicyjskich, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2003, nr 15-16, s. 79-95;

50. Akcja Wisła”. Propozycje do podręczników szkolnych i materiałów pomocniczych dla nauczycieli, [w:]  Akcja “Wisła”, pod red. Jana Pisulińskiego, Warszawa 2003, s. 204-210;

51. Між окциденталізацією та візантинізацією: проблема обрядової ідентичності Греко-Католицької Церкви в Речі Посполитій міжвоєнного періоду, Ковчег. Науковий збірник із церковної історії” 2003, t. 4, s. 86-100;

52. Spory wokół języka i alfabetu Ukraińców galicyjskich. Druki ukraińskie wydane alfabetem łacińskim w Przemyślu w XIX i XX w., [w:] Ad fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns’kyi septuagenario dedicata, Kyiv-Lviv 2004, t. I, s. 190-212;

53. Związki Symona Petlury z Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki we Lwowie, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2004, nr 17-18, s. 294-313

54. Вплив народної культури на зміцнення української національної свідомості українців в міжвоєнній Польщі, [w:]  Україна – Польща. Монолог – діалог культур. Студії взаємин народів-сусідів, Кіровоград-Дрогобич-Кошалін 2004, t. 2, s. 291-302 [przedruk w: Світ дослідницьких студій. Науковий збірник на пошану професора Миколи Зимомрі, за ред. В. Скотний, В. Кемінь, І. Зимомря, Дрогобич 2007, s. 67-72];

55. Nieznany plan Przemyśla z 1800 roku, Studia Przemyskie” 2004, t. 2, s. 145-152;.

56. Borderland City: Przemyśl and the Ruthenian National Awakening in Galicia, [w:]  Galicia. A Multicultured Land, edited by Chris Hann and Paul Robert Magocsi, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-Londyn 2005, s. 52-70;

57. Der ukrainische nationale Stil in Galizien im späteen 19. und im 20. Jahrhundert, [w:]  Urban Cultural and Architectural Heritage in an Ethnic Cross-Road of Europe: West Ukraine and Moldova, red. Bo Larsson, Lund 2005, s. 64-80;

58. Etniczność galicyjskiego miasta. Przemyśl – dzieje wielokulturowości, jej utrata i próby odbudowy, [w:] Galicyjskie spotkania, studia pod red. U. Jakubowskiej, Warszawa 2006, s. 15-42;

59. Życie muzyczne Ukraińców w Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Polsko-Ukraińskie“ 2006, t. 1, s. 85-103;

60. Kształtowanie się warstwy inteligenckiej w warunkach braku własnego państwa. Ukraińska inteligencja w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych“ 2006, t. LXV, s. 87-110

61. Ukraińskie życie naukowe w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska – Ukraina – Osadczuk, pod red. B. Berdychowskiej i O. Hnatiuk, Lublin 2007, s. 181-212;

62. Rückkehr zum Ursprung oder die Suche nach einer neuen Identität. Die griechisch-katholische Kirche im Polen der Zwischenkrigszeit zwischen Byzantinisierung und Latinisierung, [w:] Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholische Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, red. H.C. Maner und N. Spannenberger, Stuttgart 2007, s. 65-77;

63. Pod znakiem Melpomeny i Talii. Ukraińśki teatr w Polsce międzywojennej, [w:]  Ukraina: teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Aleksandrowycza, Warszawa 2007, s. 529-544;

64. Польсько-українські культурні взаємини упродовж віків, [w:] Україна – Польща: спадщина століть, ред. О. Крушинська, Київ 2007, s. 15-29;

65. Переселення Поляків з України, [w:] Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, т. 2: Депортації 1944-1951, ред. колегія М. Литвин та ін., Львів 2007, s. 172-181;

66. Historical and Contemporary Overviews. Developments since 1989. Poland, [w:] Churches In-betwenn. Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, eds. S. Mahieu and V. Naumescu, Berlin-Halle/Salle 2008, s. 85-97;

67. львівський період життя с. петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 р. – грудень 1905 р.), „Український Історичний Журнал” 2009, nr 3, s. 27-34; Artykuł z niewielkimi zmianami, pod tym samym tytułem, przedrukowany został w publikacji: Нескінченна подорож. Книга пам’яті Ореста Мацюка, pod red. Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович, Львів 2009, s. 210-218;

68. Szczery Rusin, chociaż Polakom przychylny”. Greckokatolicki ordynariusz przemyskibiskup Jan Saturnin Stupnicki (1816-1890, „Перемиські Архиєпархіяльні Відомості” 2009, nr 8; s. 171-203;

69. Krosno Rus’: Concerning the Dilemma of the Identity of so-called Zamieszan’cy, [w:] Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region, ed. Paul Best, Stanislaw Stepien, Przemyśl – Higganum 2009, s. 147-156;

70. Pierwszy (staro)Rusin profesorem historii Uniwersytetu Lwowskiego. Prof. Izydor Szaraniewicz (1829-1901) – sylwetka uczonego, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, pod red. Wacława Wierzbieńca, Rzeszów 2010, s. 165-195;

71. Критика терору як методу вирішення національних і політичних конфліктів у пастирській науці митрополита Андрея Шептицького, „Наукові записки Українського Католицького Університету” 2010, nr ІІ, Історія, nr 1, s. 191-208

72. Między austriackim lojalizmem a galicyjsko-ukraińską i polską tożsamością. Przyczynki do rodu Szaszkiewiczów [w] Життя у світлі освіти. Studia in Honorem. Збірник на  пошану Ярослава Грицковяна, ред. І. Добрянський, М. Зимомря,  Кіровоград-Кошалін-Торонто-Дрогобич 2011, s. 281-300;

73. Symon Petlura a Polska i Polacy, „Nowy Prometeusz” 2011, t. 1, s. 101-112;

74. Mjr Aleksander Petlura (Chorolski). Przyczynek do dziejów służby kontraktowej Ukraińców w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej, t. 1: Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi…, red. A. Kulczycki i in., Reszów-Lwów-Iwano-Frankowsk 2012, s. 121-135;

75. Stosunki polsko-ukraińskie – od zniewolenia po II wojnie światowej do suwerenności państwowej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej, t. 3: Polsko-ukraińskie strategiczne partnerstwo: realia i perspektywy, red. A. Kulczycki i in., Reszów-Lwów-Iwano-Frankowsk 2012, s. 7-45;

76. Między Rosją a Europą Zachodnią. Czy „pomarańczowa rewolucja” stanie się po latach ukrainskim mitem państwotwórczym?, [w:] Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka, pod red. Iwony Hofman, Lublin 2012, s. 249-268;

77. Przemyśl, A multiethnic Town on the Polish-Ukrainian Order: Multiculturality, Its Loss, and Attempted Restoration, [w:] Politics, History and Collective Memory in East Central Europe, ed. Zdzisław Krasnodębski, Stefan Garsztecki, Rüdiger Ritter, Hamburg 2012, s. 339-358;

78. Pastor to the Lemkos: Fr. Ioann Polianskii, [w:] Lemkovyna. A History of the Lemko Region of the Carpathian Mountains in Central Europe by Fr. Ioann Polianskii (writing as I. F. Lemkyn), ed. Paul Best, Michael Decerbo, Walter Maksimovich, Higganum, Connecticut 2012, s. 529-540;

79. Ruska wyspa” w polskim otoczeniu. Wokół tożsamości narodowej „Zamieszańców”, [w:] Rzecz o łemkowskiej enklawie na północ od Krosna, pod red. Sebastiana Dubiel-Dmytryszyna, Krosno 2012, 53-61;

80. Wokół kształtowania się tożsamości narodowej na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym na przełomie XIX i XX wieku. Biografia Włodzimierza Starosolskiego, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2012, nr 15, s. 9-36;

81. Kyryło Studynśkyj jako historyk, [w:]  Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II, pod red. J. Maternickiego, P. Sierżegi, L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2014, s. 219-132;

82. Ks. Jan Polański. Gorliwy duszpasterz Łemków i badacz dziejów Łemkowszczyzny, [w:] Ciernista droga kapłana. Ks. Jan Polański, pod red. Sebastiana Dubiel-Dmytryszyna, Komańcza 2015, 181-202;

83. Ставлення Митрополита Андрея Шептицького до Польщі та поляків [w:] Мойсей українського духа, red. Ольга Михайлюк, Ліліана Гентош, Львів 2015, s. 246-251

84. Поляк з походження та виховання, український архиєрей і патріот з вибору... Митрополит Андрей Шептицький і Польща та поляки, „Ковчег. Науковий збірник із церковної історії” (Lwów) 2015, t. 7, s. 251-268;

85. Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій, „Історичний Архів” 2016, nr 16, s. 110-118;

86. Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1945–1991, [w:] Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: Lata 1945-1991, t. II, Przemyśl 2017, s. 7- 49;

87. Ukraiński styl narodowy w Galicji pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki, [w:]  W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy, red. Mieczysław Trojan, Wrocław 2017, s. 29-52;

88. Biskup Grzegorz Łakota jako historyk Kościoła i katolicki hierarcha, [w:] Unia brzeska i jej konsekwencje, red. A. Krochmal i A. Nowak, Przemyśl 2017, s. 235-260;

89.  Na niwie gospodarczej i duchowej... Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego), [w:] Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951), red. A. Szeptycki, Wojnice 2018, s. 179-232.

90. Włodzimierz Starosolski. Wybitny ukraiński prawnik, uczony i działacz społeczno-polityczny (tekst w języku polskim i analogiczny w języku ukraińskim, [w:] Володимир Старосольський. Принцип більшості / Wolodymyr Starosolskyj. Das majoritätsprinzip, red. Mychajło Petriw, Львів 2018, s. 22-77.

 

 

 

Biografie w „Polskim słowniku biograficznym” i innych wydawnictwach biograficznych i naukowych:

 

1. Biskup Hryhorij Łakota (1883-1950),Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” 1996, nr 2, s. 135-137;

2. Symon Petlura – zwierzchnik Państwa i Ataman Główny ukraińskich sił zbrojnych, „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” 1996, nr 2, s. 160-162;

3. Bp Teodor Majkowicz (1932-1998) – pierwszy ordynariusz greckokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej, [w:]  Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 4, Przemyśl 1998, s. 453-456;

4. Biskup Teodor Majkowicz – pierwszy ordynariusz greckokatolicki diecezji wrocławsko-gdańskiej, „Dolny Śląsk” 2000, nr 8, s. 255-258;

5. Ryszard Torzecki (1925-2003), , „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9, s. 225-228 [współautor biogramu Mirosław Werbowy];

6. Starosolski Włodzimierz Stefan (1878-1942), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLII/3, z. 174, Warszawa-Kraków 2004, s. 341-343;

7. Edward Pietraszek (14.09.1928-20.02.2004), „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, s. 399-402;

8. Ławrowski Joan (Jan), „Studia Polsko-Ukraińskie“ 2006, t. 1, s. 243-245;

9. Ławrowski Jan (młodszy) (1823-1873), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 248-249;

10. Masciuch Wasilij (Bazyli), „Studia Polsko-Ukraińskie“ 2006, t. 1, s. 246-248;

11. Maściuch Wasyl (1873-11936), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 270;

12. Ławrowski Jan (starszy) (1773-1846), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 249-250;

13. Strutyński Michał (1888-1941), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLIV/4, z. 183, Warszawa-Kraków 2007, s. 488-490;

14. Studziński Cyryl (1868-1941), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLV/1, z. 184, Warszawa-Kraków 2008, s. 141-145;

15. Stupnicki Saturnin Jan (1816-1890), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLV/2, z. 185, Warszawa-Kraków 2008, s. 168-171; przedruk skrócony: Stupnicki Saturnin Jan (1816-1890), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 394-395;

16. Stupnicki Włodzimierz Onufry (1849-1934), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLV/2, z. 185, Warszawa-Kraków 2008, s. 171;

17. Sulatycki Paweł (Suljatyc’kyj Pawło) (1884-1932), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLV/3, z. 186, Warszawa-Kraków 2008, s. 410-412;

18. Szaraniewicz Izydor (Szaranewycz Isydor, Sydor) (1829-1901) ), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVII/1, z. 192, Warszawa-Kraków 2010, s. 66-70;

19. Szaszkiewicz (Szaszkewycz) Grzegorz (Hryhorij) (1809-1888), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVII/1, z. 192, Warszawa-Kraków 2010, s. 144-147;

20. Szaszkiewicz Markian (Marcjan) (Szaszkewycz Markijan) (1811-1843), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVII/1, z. 192, Warszawa-Kraków 2010, s. 148-151 [współautor biogramu Ołena Arkusza];

21. Szaszkiewicz Włodzimierz (Szaszkewycz Wołodymyr) (1839-1885), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVII/1, z. 192, Warszawa-Kraków 2010, s. 151-153 [współautor biogramu Ołena Arkusza]

22. Kopko Maksym (Maksymilian) (1859-1919), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 194-195;

23. Śnigurski Jan (Ioann) (1784-1847), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 413;

24. Szczurat Wasyl (Bazyli) (1871-1948), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVII/4, z. 195, Warszawa-Kraków 2010, s. 485-489;

25. Szemelowski Julian (1823-1891)[w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVIII/1, z. 196, s. 138 [współautor biogramu Jerzy Zdrada];

26. Szemelowski Teodor(1813-1871)[w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVIII/1, z. 196, Warszawa-Kraków 2010, s. 138-139 [współautor biogramu Jerzy Zdrada];

27. Stupnicki Saturnin Jan, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, Przemyśl 2011, s. 131-139. 

28. Śnigurski Jan, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, Przemyśl 2011, s. 139-146.

29. Szeptycki Józef Gabriel (1806-1955), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVIII/2, z. 197, Warszawa-Kraków 2012, s. 238-239;

30. Szeptycki Jan Kanty Remigiusz (1836-1912), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVIII/2, z. 197, Warszawa-Kraków 2012, s. 236-238 [współautor biogramu Magdalena Nowak];

31. Szeptycki (Szeptyc’kyj) Kazimierz Maria, w zakonie Klemens (Klementij) (1869-1951), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLVIII/2, z. 197, Warszawa-Kraków 2012, s. 241-243

32. Szpytkowski Jan Julian (Szpytkows’kyj Iwan) (1880-1969,) [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLIX/1, z. 200, Warszawa-Kraków 2013, s. 47-49 [współautor biogramu Oleg Kupczynśkyj];

33. Szuchiewicz Włodzimierz (Szuchewycz Wołodymyr) (1849-1915), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom XLIX/2, z. 201, Warszawa-Kraków 2013, s. 166-169.

34. Łakota Hryhorij (Grzegorz) [w:]  Przemyski słownik biograficzny, tom 3, Przemyśl 2016, s. 108-112;

35. Maściuch (Mascjuch) Wasylij (Wasyl / Bazyli) [w:]  Przemyski słownik biograficzny, tom 3, Przemyśl 2016, s. 112-114;

36. Polański Tomasz (Polanśkyj Toma) (współ. autor T. Śliwa) [w:]  Przemyski słownik biograficzny, tom 3, Przemyśl 2016, s. 123-126;

37. Śnigurski Jan (Snihurskij Ioan) (1784-1847), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom LI/1-2, z. 208-209, Warszawa-Kraków 2016, s. 159-161;

38. Święcicki (Świencićkyj) Hilarion (1876-1956), ), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom LI/3, z. 210, Warszawa-Kraków 2017, s. 435-439.

39. Święcicki (Swiencickij) Paulin (1841-1876), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom LI/3, z. 210, Warszawa-Kraków 2017, s. 466-468 [współ. autor Małgorzata Kamela];

40. Świstun (Swystun) Filip (1844-1916), [w:]  Polski słownik biograficzny, tom LII/1, z. 212, Warszawa-Kraków 2017, s. 17-19;

 

Krótkie biografie i inne hasła w polskich i ukraińskich encyklopediach:

 

1. Latyszewski Iwan bp. [w]  Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, łam. 557-558;

2. Łakota Grzegorz bp [w]  Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, łam. 367-368;

3. Ławrowski Jan, Joan, Iwan (starszy), [w]  Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, łam. 431-432;

4. Ławrowski Jan, Joan, Iwan (młodszy), [w]  Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, łam. 432;

5. Majkowicz Teodor bp, [w:]  Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, łam. 851.

6. Medwecki Jakiw adm. ap., [w:]  Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2006, łam. 397;

7. Краківський Університет [w:] Енциклопедія історії України, t. 5, Київ 2008, s. 286-288 [współautor hasła Ołeksandr Rublow];

8. Лаврівський Іван (Іоанн) Андрійович [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 12;

9. Лаврівський Іван (Іоанн) Васильович [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 12-13;

10. Міцкіевич Адам (ze szczególnym uwzględnieniem wątków ukraińskich i tematyki ukraińskiej w jego twórczości) [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009, s. 767-769;

11. Перемишль (Пшемисль) [w:] Енциклопедія історії України, t. 8, Київ 2011, s. 125-127;

12. Петлюра Симон Васильович [w:] Енциклопедія історії України, t. 8, Київ 2011, s. 176-180;

13. Петлюра Симон Васильович [w:]  Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Біографічна частина: Н–Я, T. 6, Київ 2016, s. 95–100.

 

 

Artykuły recenzyjne:

 

1. Kultura – polityka –  naród. Na marginesie dziejów Białorusi Marcelego Kosmana „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 6/177, s. 169-178;

2. Tradycja romanistyczna w życiu politycznym II Rzeczypospolitej (w związku z pracą L. Kamińskiego,  Romantyzm i ideologia”, Ossolineum 1980), „Przegląd Historyczny" 1983, z. l, s. 141-146;

3. Ukraiński epizod powstania styczniowego. Na marginesie pamiętnika nieznanego autora – „Rok 1863 na Ukrainie”, „Przemyskie Zapiski Historyczne" 1985, nr 3. s. 207-210;

4. Dzieje Kijowa a Polacy. W związku z pracą Leszka Podhorodeckiego, „Dzieje Kijowa”  (współautor.), „Rocznik Przemyski" 1988, t. XXIV/XXV, s. 495-507;

5. Akcenty przemyskie w ukraińskich publikacjach. W związku z pracą T. Komaryncia, „Idejno-estetyczni osnowy ukrajinśkoho romantyzmu” i wydaniem zbiorowym „Ruska Trijcia" – w istoriji suspilno-politycznoho ruchu i kultury Ukrainy, „Przemyskie Zapiski Historyczne" 1989/1990, nr 6-7, s. 277-281;

6. Życie polityczne Galicji a metropolita Szeptycki (na marginesie pracy M. Demkowycza-Dobriańskiego, „Potoćkyj, Bobżynśkyj. Cisarśki namistnyky Hałyczyny 1903-1913”, Rzym 1987, „Biuletyn Informacyjny PWIN" 1996, nr 2, s. 214-221

7. Ukraińska myśl polityczna okresu międzywojennego (w związku z pracą Tomasza Stryjka, „Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000), Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, s. 283-292;

8. Splamieni winą – oczyszczeni cnotą (w związku z publikacją  Kresowa księga sprawiedliwych. 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, opracował Romuald Niedzielko, Studia i materiały, t. 12, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007), Biuletyn Ukrainoznawczy” 2007, nr 13, s. 279-291.

 

 

 

Recenzje:

 

1. Maria Wierzbicka,  Władysław Smoleński, Warszawa 1980, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1995, nr 3, s. 227-229;

2. Augustyn Babiak,  Le Métropolite André Cheptytskyi et les Synodes de 1940 à 1944 – couronnement d’une oeuvre pastorale au service de Dieu et du peuple ukrainien, Lyon-Lwiw 1999, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, nr 5, s. 253-256;

3. Orest Krasiwśkyj,  Schidna Hałyczyna i Polszcza w 1918-1923 rr. Probłema wzajemowidnosyny, Kijów 1998, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania Ukrainoznawcze” 1998, nr 4, s. 218-230;

4. Miłena Rudnyćka – statti, łysty, dokumenty, red. Marta Bohaczewśka-Chomiak, Myrosława Diadiuk, Jarosław Pełenśkyj, Lwów 1998, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. Badania Ukrainoznawcze” 1998, nr 4, s. s. 221-222

5. Aleksandra Matyukhina,  W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990, Kraków 2000, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9, s. 158-166;

6. Daniel Beauvois,  Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, z francuskiego przełożył Krzysztof Rutkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, „Studia Polsko-Ukraińskie“ 2006, t. 1, s. 266-270

7. Олександр Рубльов, Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939), Київ 2004, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2005, nr 11, s. 229-234;

8. Włodzimierz Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów i Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2007, „Przegląd Wschodni” 2009, t. X, z. 4 (40), s. 1075-1079.

9. Kresowa księga sprawiedliwych. 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, opracował Romuald Niedzielko, Studia i materiały, t. 12, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007, „З Архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ 2010, № 1 (34), s. 379-397

 

Edycje źródeł

 

Publikacje zwarte:

1. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. l: Lata 1917-1939, t. I, Przemyśl 1998, ss. 336;

2. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. II, Przemyśl 1999, ss. 248;

3. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. III, Przemyśl 2001, ss. 220;

4. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. IV (przy współpracy z O. Rublowem), Przemyśl 2004, ss. 232 + wklejki z ilustracjami;

5. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. V (przy współpracy z O. Rublowem), Przemyśl 2005, ss. 300;

6. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. VI, Przemyśl 2012, ss. 380;

7. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. l: Lata 1917-1939, t. VII, Przemyśl 2014, ss. 350;

8. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: Lata 1917-1939, t. VIII, Przemyśl 2014, ss. 400;

9. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 2: Lata 1939-1945, t. I, Przemyśl 2015, ss. 306;

10. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 2: Lata 1939-1945, t. II, Przemyśl 2015, ss. 370;

11. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: Lata 1945-1991, t. I, Przemyśl 2016, ss. 308;

12. Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: Lata 1945-1991, t. II, Przemyśl 2017, ss. 354;

13. Wacław Lipiński, Religia i Kościół w dziejach Ukrainy, przekład z j. ukraińskiego, Przemyśl 1999, ss. 154;

13. Jan Vit, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia (1914-1915), przekład z j. czeskiego, Przemyśl 1995;

14. Ilka Künigl Ehrenburg, W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914-1915), przekład z j. niemieckiego, Przemyśl 2010, ss. 238;

15. Helena z Seifertów Jabłońska, Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914-1915), Przemyśl 1917, ss. 646;

16. Szymon An-ski, Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i relacje z podróży po kraju, przekład z j. hebrajskiego, Przemyśl 2010, ss. 480 (przygotowany wspólnie z Krzysztofem Dawidem Majusem).

 

W pracach zbiorowych:

17. Źródła do dziejów reaktywowania i organizacji struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1989-1996, [w:]  Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Przemyśl 1996, s. 297-328.

 

 

Prace językoznawcze:

 

1. Słownik ukraińskich terminów kościelnych. Struktura i organizacja Kościoła wschodniego, „Biuletyn Informacyjny” 1996, s. 102-119.

 

 

Bibliografie i inne materiały informacyjne:

 

1. Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998, Przemyśl 1999, ss. 224;

2. Wspomnienia o Jerzym Giedroyciu i jego listy, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, nr 6, s. 9-15;

3. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich i „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie w 2004 roku, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, s. 113-244

4. Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1989-1996. Bibliografia publikacji w prasie przemyskiej, „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” 1996, nr 2, s. 138-159;

5. „Pomarańczowa rewolucja” na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, s. 299-309

6. Архівна україніка в Польщі [w:] Українська архівна енциклопедія, Київ 2008, s. 124-126 [współautor Jewhen Sinkewycz].

 

redakcja naukowa prac zbiorowych i czasopism naukowych:

 

1. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. l:  Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, Przemyśl 1990, ss. 286;

2. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2:  Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, Przemyśl 1994, ss. 430;

3. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3:  Studia z dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej, Przemyśl 1996, ss. 336;

4. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 4:  Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość, Przemyśl 1998, ss. 464;

5. Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5:  Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym, Przemyśl 2000, ss. 348;

6. Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, Przemyśl 1995, ss. 256;

7. Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region, ed. (przy współpracy z Paulem Bestem), Przemyśl – Higganum 2009, ss. 264;

8. „Studia Polsko-Ukraińskie” 2006, t. 1, s. ss. 294;

9. „Biuletyn Informacyjny PWIN” 1995, nr l, ss. 80;

10. „Biuletyn Informacyjny PWIN” 1996, nr 2, ss. 236;

11. „Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze” 1997, nr 3, ss. 160;

12. „Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze” 1998, nr 4, ss. 238;

13. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, nr 5, ss. 320;

14. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, nr 6, ss. 300;

15. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2001, nr 7, ss. 300;

16. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, ss. 354;

17. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9, ss. 232;

18. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, ss. 412;

19. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2005, nr 11, ss. 328;

20. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, nr 12, ss. 400;

21. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2007, nr 13, ss. 360;

22. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2008-2011, nr 14, ss. 300;

23. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2012, nr 15, ss. 260;

24. „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2013-2014, nr 16/17, ss. 424.