Anna Siciak

 

 1980–1982 – Podyplomowe Studium Bibliotekarskie w Rzeszowie.

1982–1986 – studia z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Praca magisterska pt. Ruch wydawniczy w Przemyślu w okresie międzywojennym (promotor prof. dra hab. Jerzy Jarowiecki).

od 1988 – pracownik Przemyskiej Biblioteki Publicznej:

1988 – instruktor ds. bibliotek województwa przemyskiego,

1989–1991 – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego,

1991 – 1999 dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,

1999 – 2007 główny specjalista ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych,

od 2008 – główny specjalista ds. bibliografii regionalnej.

 23 I 2008 – obrona pracy doktorskiej pt. Rola książki w życiu kulturalnym wielonarodowościowej społeczności Przemyśla w latach 1867–1914 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (promotor prof. dr hab. Antoni Krawczyk).

 

 Praca społeczna:

od 1980 r. członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

od 1991 r. Członek Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, od 1996 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a od 2010 r. sekretarz Zarządu Instytutu.

 

 Publikowane prace

Książki:

1. Druki przemyskie 1754–1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, francuskich i węgierskich oraz ukraińskich i żydowskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002, 426 s.

2. Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1914, Przemyśl 2012, 429 s.

 

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:

3. Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu. „Książnica Naukowa”, „Biuletyn Informacyjny” 1995, [Nr 1], s. 52-57.

4. Biblioteki publiczne województwa przemyskiego z perspektywy ostatniej „pięciolatki”, w: Biblioteki publiczne Euroregionu Karpackiego w okresie przemian ustrojowych, Krosno 1997.

5. Dzieje pierwszej przemyskiej drukarni Adama Kleina 1754–1757, „Res Historica” (Lublin) 2002, z. 13, s. 149-170.

6. Przemyskie drukarnie w latach 1754–1939, „Studia Przemyskie” 2004, t. 2, s. 37-60.

7. Biblioteki przemyskie w latach 1867–1914, w: Z dziejów bibliotek przemyskich, Przemyśl 2009, s. 9-24.

8. Biblioteka kapituły greckokatolickiej w Przemyślu, tamże, s. 195-197.

9. Przegląd tytułów prasowych wychodzących w Przemyślu w latach 1867–1914, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 20 (2009), s. 27-56.

10. Listy Aleksandra Dworskiego do Władysława Łozińskiego. Przyczynek do biografii, „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2009, s. 60-65.

11. Jan, Paweł i Gustaw Jeleniowie jako prekursorzy przemyskiego księgarstwa (1846–1898), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 21 (2010), s. 53-94.

12. „Roczniki Samborskie” i jego twórca, Gotthilf Kohn. Przemyśl 1881–1886, „Rocznik Przemyski”, t. 47 (2011), s. 91-96.

13. Początki działalności greckokatolickiej Drukarni Biskupiej w Przemyślu (1829–1832), w: Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Antoniemu Krawczykowi, Lublin 2012, s. 315-324.

14. Działalność Drukarni Biskupiej i Drukarni Kapituły Greckokatolickiej w XIX wieku, „Peremyśki Archyjeparchialni Widomosti” R. 12 nr 17 (2015), s. 103-121.

15. Początki i rozwój tradycji typograficznych, księgarskich i wydawniczych w Przemyślu (1754–1866), „Rocznik Przemyski” t. 51 z. 3 (2015), s. 3-28.

 

Bibliografie:

14. Bibliografia publikacji „Książnicy Naukowej” w Przemyślu, “Biuletyn Informacyjny” [nr 2] (1996), s. 186-207.

15. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w 1997 r. – [bibliografia], „Biuletyn PWIN” nr 4 (1998), s. 123-138.

16. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w latach 1998–1999 – [bibliografia], „Biuletyn Ukrainoznawczy” nr 6 (2000), s. 141-177.

17. E. Długosz, A. Siciak, Publikacje o prasie przemyskiej. Materiały do bibliografii, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 19 (2005/2006) [druk 2008], s. 309-344.

18. E. Długosz, A. Siciak, Przemyskie jednodniówki. Bibliografia adnotowana, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 22 (2010), [druk 2012], s. 199-237.

 

Biogramy:

19. Styfi Józef Wincenty, w: Polski słownik biograficzny, Warszawa–Kraków 2008, t. 45/2, s. 194-195.

20. Piątkiewicz Stanisław Ferdynand, w: Przemyski słownik biograficzny, t. 1, pod red. L. Faca, T. Pudłockiego, Przemyśl 2009, s. 80-82.

21. Styfi Józef Wincenty, w: Przemyski słownik biograficzny, t. 1, Przemyśl 2009, s. 137-141.

22. Jeleń Gustaw Adolf Stanisław, w: Przemyski słownik biograficzny, t. 2, pod red. L. Faca, T. Pudłockiego, A. Siciak, Przemyśl 2011, s. 30-32.

23. Jeleń Paweł, w: Przemyski słownik biograficzny, tamże, s. 32-33.

24. Birnbach Aleksander, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. K. Szmyda, A. Meissnera, Rzeszów 2011, s. 45-46.

25. Bystrzycki Tadeusz, tamże, s. 66-67.

26. Dżułyński Mikołaj, tamże, s. 106-107.

27. Jeleń Jan, tamże, s. 170.

28. Jeleń Paweł, tamże, s. 170-171.

29. Juszyński Andrzej, tamże, s. 172-173.

30. Piątkiewicz Stanisław Ferdynand, tamże, s. 317-318.

31. Styfi Józef Wincenty, tamże, s. 395.

32. Unsing Edward, tamże, s. 442.

33. Jeleń Gustaw Adolf Stanisław (1849-1899), w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. Suplement, pod red. K. Szmyda, Rzeszów 2015, s. 61-62.

34. Bystrzycki Tadeusz, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 3, pod red. E. Grin-Piszczek, T. Pudłockiego, A. Siciak, Przemyśl 2016, s. 39-43.

Recenzje:

34. Konstantyn Czechowicz. Korespondencja biskupa przemyskiego z lat 1897-1914 –[recenzja], „Biuletyn PWIN” 1998, Nr 4, s. 216-217.

35. Bibliografia zapisok Naukovogo Tovaristva Imeni Ševčenka – [rec.], „Biuletyn Ukrainoznawczy” 10 (2004), s. 361-365.

36. Krzysztof Dawid Majus: Wielkie Oczy – [rec.], „Biuletyn Ukrainoznawczy” tamże, s. 358-360.

37. W oku cyklonu, czyli przypomnienie o twierdzy Przemyśl oraz wędrówce do austriackiej ojczyzny przez słoneczny Turkiestan, [Rec.: Belagerung und Gefangeschaft. Von Przemysl bis Russisch-Turkestan. Das Kriegstagebuch des Dr. Richard Ritter von Stenitzer 1914-1917, Graz 2010], „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2010, nr 4, s. 30-31.

38. Szarpani przez historię, czyli o Żydach galicyjskich w czasach Wielkiej Wojny. [Rec.:An-ski, Szymon Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej: wrażenia i refleksje z podróży po kraju, Przemyśl 2010], „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2011, nr 1, s. 52-53.

39. Żydowskie zabytki i pamiątki w zbiorach przemyskiego Muzeum: [rec.:] Józefa Kostek, Świat przeszły dokonany. Judaika w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2012, „Rocznik Przemyski” 2013, z. 3, s. 291-294.

40. Mychajło Hruszewśkyj ta joho mała bat’kiwszczynaChołmszczyzna u XI–XX stolittjach, za red. G. Kuprijanowycza... [rec.], „Biuletyn Ukrainoznawczy” 14 (2008–2011), [druk 2013], s. 167-170.

41. Materiały i Studia Muzealne, t. 8: 2014, [rec.], „Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 24 (2014-2015), [druk 2016], s. 305-309.

42. Wydawnictwa pokonferencyjne i ich udział w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego. Recenzja książki Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic... [Rec.], „Rocznik Przemyski” t. 52 (2016), s. 227-230.

Redakcja naukowa publikacji:

43. Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947–2007), Przemyśl 2009, 251 s.

44. Przemyski słownik biograficzny, t. 2, Przemyśl 2011 [wspólna redakcja z L. Facem i T. Pudłockim], 194, [2] s.

45. Przemyski słownik biograficzny, t. 3, Przemyśl 2016 [wspólna redakcja z E. Grin i T. Pudłockim], 146, [6] s.

 

Tłumaczenia z języka niemieckiego:

46. [Współpraca z E. Pietraszkiem], Ilka Künigl Ehrenburg (I. von Michaelsburg), W oblężonym Przemyślu: kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914–1915), Przemyśl 2010, 245, [3] s.

Publikacje w lokalnych miesięcznikach i kwartalnikach:

47. Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu, „Nasz Przemyśl” 2010, nr 6, s. 8-9.

48. Wystawa obrazów i rzeźb w Przemyślu (1882), „Nasz Przemyśl” 2010, nr 7, s. 12-13.

49. Przemysł i rzemiosło w Przemyślu w XIX wieku, „Nasz Przemyśl” 2010, nr 8, s. 12-13.

50. Przemyskie cukiernie w XIX wieku, „Nasz Przemyśl” 2010, nr 11, s. 12-13.

51. Przemyska Biblioteka Publiczna 1947–2012, „Nasz Przemyśl” 2012, nr 6, s. 10-11.

52. Adam Klein – drukarz przemyski, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2012, nr 3-4, s. 20-25.

53. Na marginesie pewnej publikacji, [rec. J. Motyka, D. Ośmak, A. Chruścicka, Rok 1863: wpisani w dzieje Przemyśla], „Nasz Przemyśl” 2013, nr 5, s. 10-11.

54. Burzliwe losy Józefa Styfiego – właściciela drukarni w Przemyślu, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2014, nr 32-33, s. 84-91.

55. Przyczynek do dziejów budowy pomnika Jana III Sobieskiego, „Nasz Przemyśl” 2017, nr 2, s. 12-13.