Does a Fourth Rus’ Exist?

Concerning Cultural Identity
in the Carpathian Region

Edited by Paul Best and Stanislaw Stepien

 

CZY ISTNIEJE CZWARTA RUŚ?

WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

W REGIONIE KARPACKIM

pod redakcją Paul Best and Stanislaw Stepien

 ISBN 978-83-60374-09-2

 Przemyśl - Higganum 2009, s. 364

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

 

9

Paul Robert Magocsi

Czwarta Ruś: nowa rzeczywistość w nowej Europie?

11

 

JEZYK I LITERATURA

 

Kevin Hannan

Asymilacja a proces narodotwórczy Słowian Wschodnich
w Karpatach: perspektywa etnicznojęzykowa

27

Helena Duć-Fajfer

Aksjologizowanie przestrzeni etnicznej w łemkowskich
tekstach kulturowych

45

Michael Moser

Czy Aleksander Duchnowicz usiłował utworzyć
rusiński język litracki?

63

Wałerij Padiak

Zniżenie statusu języka ruskiego do poziomu dialektu
j. ukraińskiego jako podstawa polityki ZSRR na
zaanektowanych terenach Rusi Zakarpackiej

81

Anna Pliškowa

Język rusiński na Słowacji w praktyce

89

 

SZTUKA LUDOWA I FOLKLOR

 

Mychajło Seliwaczow

Tradycyjna sztuka ludowa w mieszanych etnicznie
miejscowościach regionu karpackiego

117

Mikuláš Mušynka

Wołodymyr Siczyński – badacz folkloru regionu karpackiego

 

121

 

Dzieje i życie religijne

 

Stanisław Nabywaniec

Duchowieństwo greckokatolickie wobec łemkowskich orientacji
narodowościowych

137

Stanisław Stępień

Ruś Krośnieńska. Kształtowanie się tożsamości narodowej
tzw. Zamieszańców

147

Inna Pojizdnyk

Próby wpłynięcia Kościoła greckokatolickiego na świadomość
narodową społeczności łemkowskiej w latach 1939-1946

157

Christian Ganzer

„Piemont ukraiński” czy tylko „republika na jeden dzień”?
Ruś Zakarpacka w latach 1938/1939

167

Stanisław Konečný

Programy reprezentowane przez Rusinów w kwestii regulacji
ich statusu prawno-politycznego do 1944 roku

179

Marián Gajdoš

Państwowo-prawne aspekty polityki
Ukraińskiej Rady Narodowej Preszowszczyzny (1945-1951)

197

 

ŻYCIE SPOŁECZNE

 

Ewa Michna

Sposoby legitymizacji aspiracji narodowych przez liderów
ruchu karpatorusińskiego na Słowacji , Ukrainie i w Polsce

215

 

TOŻSAMOŚĆ W DIASPORZE

 

Mychajło Fejsa

Wojewodiańscy Rusini / Rusnacy: dowód,
że Czwarta Ruś może istnieć

229

Paul Best

Pięć cerkwi pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bridgeport

239

Streszczenie w języku polskim

255

 

Czy istnieje czwarta Ruś?
Wokół tożsamości kulturowej w regionie karpackim

 

Pytanie czy istnieje czwarta Ruś może być rozpatrywane pod różnym kątem. Jedni woleliby pod pojęciem tym widzieć ukształtowany historycznie, czy też na naszych oczach kształtujący się, kolejny naród wschodniosłowiański, określany najczęściej jako karpatorusiński. Inni nie posuwają się tak daleko i pod pojęciem „czwartej Rusi” widzą jedynie społeczność etnograficzną nie pretendującą do miana odrębnego narodu, a wyróżniającą się jedynie trwałym poczuciem historycznie ukształtowanej tożsamości kulturowej, którą świadomie pragną zachować, czyli własną mowę, zwyczaje i tradycje. Jeszcze inni pod pojęciem owej Rusi widzą jedynie położone w Karpatach terytorium geograficzne, gdzie miejscowa społeczność przynależy do Kościoła obrządku wschodniego – greckokatolickiego lub prawosławnego. Wreszcie są i tacy, którzy twierdzą, że żadnej czwartej Rusi nie ma. Są tylko trzy narody wschodniosłowiańskie: Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie, zaś ludność obrządku wschodniego w Karpatach jest integralną częścią narodu ukraińskiego, nawet jeśli sama nie jest tego świadoma. Przodkowie dzisiejszych Ukraińców mieliby być tam „od zawsze”, tzn. co najmniej od wędrówki Słowian na zachód w V w. n.e.

Sytuację komplikuje fakt, że wśród samych zainteresowanych nie ma jedności poglądów na własną tożsamość narodową. Jedni rzeczywiście uważają się za Ukraińców, inni za odrębny naród, a jeszcze inni pozostając nawet wierni swemu obrządkowi religijnemu pragną przynależeć do narodu dominującego wśród którego żyją. Czy więc istnieje czwarty naród wschodniosłowiański? Zwolennicy tego poglądu twierdząc, że tak, cały spór w tej kwestii sprowadzają do argumentów o „niesprzyjających” w przeszłości warunkach do ukształtowania się wśród tamtejszej społeczności tej nowoczesnej świadomości narodowej. Ale dodają przy tym, że to tylko „przesunięcie w czasie”. Procesy narodotwórcze przecież nie u wszystkich narodów następowały dokładnie w tym samym okresie. Skoro więc proces nie został zamknięty, to „Rusini” w Karpatach mają pełne prawo do swej podmiotowości narodowej. Takie same prawo mają ci spośród nich, którzy uważają się za Ukraińców, czy nawet chcą przynależeć do innych narodów. Przynależność do narodu jest bowiem subiektywnie wyrażoną wolą i nie może być w żaden sposób narzucana z zewnątrz.

Region „ruski” w Karpatach jest więc dla współczesnych naukowców unikalnym polem badawczym. Jego specyfika polega na tym, że wciąż można tam obserwować ścieranie się procesów, które w innych obszarach Europy dawno przeminęły, czyli wzajemną rywalizację zjawisk: kształtowanie podmiotowości narodowej, konserwatyzmu etnicznego oraz postępującej asymilacji.

Zjawiska te od lat są obserwowane przez naukowców. Organizowane są konferencje naukowe, wychodzi drukiem wiele prac analitycznych i syntetycznych reprezentujących różne dziedziny nauki. Podejmowane są studia interdyscyplinarne.

Z naukowego punktu widzenia bardzo istotne są zwłaszcza rozważania, jak to się stało, i dlaczego, „ludność ruska” w Karpatach tak długo zachowała swe historycznie ukształtowane przymioty kulturowe, dlaczego w znacznej części do dziś, ani nie ukształtowała się w pełni w odrębny naród, ani też nie chce całkowicie utożsamić się ani z najbliższym mu kulturowo narodem ukraińskim lub sąsiednimi narodami państwowymi: Słowakami, Polakami, Węgrami czy Rumunami. Dlaczego tak długo wytrwała w swym etnicznym konserwatyzmie? Jak długo jeszcze może przetrwać?

Takie i podobne pytania stawiamy również w niniejszej publikacji rozpatrując je na płaszczyźnie badań języka i literatury, sztuki ludowej i folkloru, historii i życia religijnego. Ich efektem jest 17 różnych prac naukowych, których autorami są historycy, politolodzy, socjolodzy, antropolodzy kulturowi, etnografowie, językoznawcy literaturoznawcy i historycy, pochodzących z Polski, Ukrainy, Słowacji, USA, Kanady, Niemiec oraz Austrii. Rozważania dotyczą różnych okresów historycznych i różnych regionów Karpat, a nawet wychodźstwa rusińskiego za ocean. Mamy nadzieję, że publikacja spotka się z szerokim zainteresowaniem zarówno w środowiskach naukowych, jak i społecznych, w krajach, w których społeczność ruska mieszka, a także dotrze do nich samych. Traktujemy ją jedynie jako przyczynek i inspirację do dalszych badań, tego bardzo interesującego w Europie regionu historyczno-geograficznego.

 Paul Best

Stanisław Stępień