"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 1 za lata 1990 - 1995 stron 80

nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

5

*

August S. Fenczak - Z tradycji naukowych Przemyśla. Od "Societatis Presbyterorum" do Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

7

Stanisław Stępień - Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w latach 1990 - 1995

10

Statut Południowo - Wschodniego Instytutu Naukowego

24

Regulamin Nagrody Naukowej im. Marcelego Handelsmana

32

Ewa Lis, Ryszard Łamasz - Publikacje Instytutu w latach 1990 - 1995

34

Źródła finansowania Instytutu w latach 1990 - 1995

42

*

Stanisław Stępień - O potrzebie periodyzacji stosunków polsko-ukraińskich

44

August S. Fenczak - Latynizacja czy okcydentalizacja? W sprawie nowych kierunków badań nad rolą wpływów Zachodu w kształtowaniu się tożsamości Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1595-1772

46

Włodzimierz Pilipowicz - Zapomniane prace teologiczne biskupa Inocentego Winnickiego

48

Włodzimierz Pilipowicz - Przyczynek do dziejów humanistyki przemyskiej

50

Anna Rogowska - Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu - "Książnica Naukowa"

52

Aleksander Kolańczuk - Generałowie Ukraińskiej Republiki Ludowej internowani w Polsce

58

Andrzej Chodkiewicz - Badania nad dziejami Polaków na Ukrainie Radzieckiej. Zarys bibliograficzny

63

Andrzej A. Zięba - Jacob Makohin i jego Ukraińskie Biuro Prasowe (1931 - 1939)

65

Klaus Bachmann - Sytuacja mniejszości niemieckiej i ukraińskiej w Polsce. Podobieństwa i różnice

68

Dariusz Iwaneczko - Euroregion Karpacki - nadzieje i rzeczywistość

70

Kronika

Sesja naukowa poświęcona historiografii stosunków polsko - ukraińskich. (Dariusz Iwaneczko)

72

Ad Memoriam. Jarosław Bohdan Rudnicki (1910-1995)

74

*

Archiwa i biblioteki przemyskie

76

*

Informacja o Instytucie w języku angielskim

78