"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 10 za rok 2004 stron 412


ISSN 1642-0705

 

SPIS TREŚCI:

Kijów – Warszawa: wspólna sprawa, czyli krótkie refleksje zamiast wstępu (Stanisław Stępień)

  9

Ukraina przed wyborami i „pomarańczową rewolucją”

Mykoła R i a b c z u k – Wolność jak kromka chleba

13

Taras Wo ź n i a k – Między dwiema narodowymi rewolucjami

19

Ukraina w czasie wyborów i „pomarańczowej rewolucji”

Bogumiła Berdychowsk a – Jesień obywateli

29

Ołeh T u r i j – Kontekst religijny „pomarańczowej rewolucji”

43

Ołena S z e l ą ż y k – Wybory prezydenckie 2004 i „pomarańczowa rewolucja” na Krymie

51

Robert P o t o c k i – Ukraina i „pomarańczowa rewolucja” w polityce Francji i francuskich środkach masowego przekazu

59

Ukraina po „pomarańczowej rewolucji”

Grzegorz Demel – „Pomarańczowa rewolucja” a kwestia Cmentarza Orląt Lwowskich i innych polsko-ukraińskich relacji 

83

Ihor S z a b an – Społeczne oczekiwania zmian w wewnętrznej polityce Ukrainy. Retrospekcja pierwszych miesięcy prezydentury Wiktora Juszczenki 

94

Ołeksandr Z a j c ew – Czy zakończyła się „pomarańczowa rewolucja”. Współczesne ukraińskie życie polityczne: od wyborów do wyborów 

97

Pamiętny rok 2004 – materiały i refleksje

Stanisław S t ę p i e ń – Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich i „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie w 2004 roku 

113

Krzysztof B o r t n i k – Kultura polska na Ukrainie, czyli o „Roku Polski” nad Dnieprem

245

Materiały do bibliografii wyborów prezydenckich i „pomarańczowej rewolucji”

Agnieszka Gocal – Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita”

267

Stanisław Stępień – „Pomarańczowa rewolucja” na łamach „Tygodnika Powszechnego”

299

Recenzje

Andrew Wi l s on, Ukraińcy, z angielskiego przełożył Marek U r b a ń s k i, Grupa Wydawnicza Bartelsmann Media, Warszawa 2002 – Robert P o t o c k i

 

310

Юрій Недужкo,  Тисячоліття хрещення Руси-України. Відзначення світовою громадськістю всесвітньо-історичної події [Jurij Nedużko, Tysiąclecie Chrztu Rusi-Ukrainy. Uczczenie przez społeczność światową przełomowego w dziejach wydarzenia], вид. „Вежа” Волинського державногo університету ім. Лесі Українки, Луцьк 2003 – Włodzimierz Osadczy

 

 

 

314

Україна модерна [Nowoczesna Ukraina], ред. колегія: Ярослав Грицак, Микола Крикун  та  ін., вид. Львівський державний університет ім. Івана Франка. Інститут історичних досліджень, число 1, Львів 1996, 212 с.; ч. 2-3, Львів 1999, 448 с.; ч. 4-5, Львів 2000, 520 с.; ч. 6, Львів 2001, 200 с.; ч. 7, Київ-Львів 2002, 242 с.; ч. 8, Київ-Львів 2003, 282 с. – Edward Pietraszek

 

 

 

316

Ірина Мілясевич,  Періодичні видання Волинської губернії XIX – початку XX століття. Історико-бібліографічне дослідження [Iryna Milasewycz, Prasa wołyńskiej guberni XIX-początku XX wieku. Badania historyczno-bibliograficzne], вид. Національна академія наук України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Науково-дослідний центр періодики, Львів 2004 – Ołena Szelążyk .

 

 

 

330

Rafał Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004 – Jan Pisuliński

 

333

Maciej Mróz,  W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917-1926, wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2004 – Włodzimierz Osadczy

 

341

Анатолій В. Скоровогатов,  Харків у часи німецької окупації (1941-1943) [Anatolij W. Skorowohatow, Charków w czasach okupacji niemieckiej (1941-1943)], вид. Прапор, Харків 2004 Frank M. Grelka

 

343

Wołyń – Galicja Wschodnia 1943-1944. Przewodnik po polskich i ukraińskich źródłach archiwalnych, red. D. Nałęcz  i  H. Boriak, t. 1, Warszawa-Kijów 2003 (strona tytułowa także w języku ukraińskim):  Волинь-Східна Галичина 1943-1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах, ред. Д. Наленч  та  Г. Боряк, т. 1, Варшава-Київ 2003 – Frank M. Grelka

 

 

 

346

Walenty Baluk,  Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 – Robert Potocki

 

349

Jacek Nowak,  Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2000 – Walter Żelazny

 

353

Krzysztof Dawid Majus,  Wielkie Oczy – ישטאקליוו Великі Очі, nakładem autora, Tel Awiw 2002 – Anna Siciak

354

Бібліографія „Записок Наукового Товариства імені Шевченка”. Томи І-ССXL: 1892-2000 [BibliografiaZapisków Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki”. Tomy I-CCXL: 1892-2000], укладач: Василь Майхер, редактор: Олег Купчинський, вид. Наукове товариство імені Шевченка. Комісія бібліографії і книгознавства, Львів 200 – Anna Siciak

 

 

 

360

Kronika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

SSprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za 2004 rok

365

Aneks: Wykaz ważniejszych nabytków biblioteki Instytutu w 2004 r.

382

Sprawozdanie finansowe Instytutu z 2004 r

395

In Memoriam

Edward Michał Pietraszek (1928-2004)

398

Barbara Truchan-Royek (1912-2004)

402