"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 12 za rok 2006 stron 400

ISSN 1642-0705

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa, czyli o rocznicach Iwana Franki, Mychajły Hruszewskiego i Symona Petlury

9

Z DZIEJÓW UKRAINY I STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

Ryszard Tomczyk - Ugrupowania lewicowe na Ukrainie pod zaborem rosyjskim oraz w Galicji Wschodniej wobec wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w 1904roku

11

Antoni Serednicki – Mychajło Hruszewski a Polacy

24

Aleksander Kolańczuk – Ukraińska emigracja polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki

36

Frank Grelka – Polityka III Rzeszy wobec ukraińskich zmagań niepodległościowych  w latach 1939 – 1941

65

Sylwia Zubrzycka – Status prawno-polityczny deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy po 2005 roku

80

Jan Draus – Polityczne aspekty granicy polsko-ukraińskiej w obliczu Schengen

102

KULTURA DUCHOWA POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

Ołena Szelążyk-Komenda – Temat Ukrainy w literaturze polskiej. Paradoks mitu Ukrainy

111

Bohdan Jakymowycz – Trzy niezwykle ważne dziewiętnastowieczne druki ukraińskie o znaczeniu ogólnonarodowym. Z okazji studwudziestolecia wydania almanachów „Wesełka”, „Watra” i „Perszyj Winok”

124

Stefan Dudra – Kształtowanie się struktury administracyjnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na ziemiach zachodniej Polski w latach 1945 – 2000

139

Ihor Lubczyk – Proces kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej wśród Łemków po obu stronach Karpat w okresie od końca XIX wieku do końca lat trzydziestych XX wieku

158

Jarosław Stoćkyj – Moskiewskie prawosławie a chruszczowowska „odwilż” w obwodzie tarnopolskim 

171

DZIEJE NAUKI. UKRAINOZNAWSTWO

Myrosław Marynowycz – Ukraiński Katolicki Uniwersytet w systemieedukacyjnym Ukrainy

189

Ołeksandr Rublow – Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (1936 – 2006)

197

HISTORIOGRAFIA. POLEMIKI. DYSKUSJE

Krzysztof Bortnik – Likwidacja bunkra szpitalnego UPA 22/23 stycznia 1947 roku w świetle dokumentów oraz polskiej i ukraińskiej literatury historycznej

233

Bogdan Huk – Historycy trudnego początku. Refleksje nad kondycją najnowszej historiografii konfliktu polsko-ukraińskiego w latach czterdziestych XX w.

248

RECENZJE

Włodzimierz Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, wyd. „Universitas”, Kraków 2004 – Aleksander Kolańczuk

259

Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura, red. Halina Pelcowa,
wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2006 – Justyna Tomczyk

274

Наталія Юсова, Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). Монографія [Natalia Jusowa, Geneza koncepcji narodowości staroruskiej w nauce historycznej ZSRR (lata 30. – pierwsza połowa lat 40.). Monografia], wyd. ТОВ „Консоль”, Вінниця 2005 – Leonid Zaszkilniak

287

Bogdan Gancarz, My szlachta ukraińska… Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882-1914, wyd. „Arcana”, Kraków 2006 – Adam Białoń

297

Ярослав Грицак, Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) [Jarosław Hrycak, Prorok w swojej ojczyźnie. Iwan Franko i jego środowisko społeczne (1856-1886)], wyd. „Критика”, Київ 2006 – Ihor Czornowoł

305

Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2006 – Krzysztof Bortnik

310

Akcja „WISŁA” 1947 / Акція „ВІСЛА” 1947, t. 5: Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy / Державний архів Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, Інститут національної пам’яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень – Національної академії наук України, Варшава-Київ / Warszawa-Kijów 2006 – Bogdan Huk

333

Józef Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941-1964, Biblioteka Polonii, t. XXVIII, wyd. „Norbertinum”,Lublin 2003 – Tomasz J. Szyszlak

338

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Augustyn Babiak – Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 15. rocznicy powrotu oo. Bazylianów do Wilna

343

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za 2006 rok

350