"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 13 za rok 2007 stron 360

ISSN 1642-0705

 

SPIS TREŚCI:

Jubileusze naszych Przyjaciół, czyli o Stefanie Kozaku i Aleksandrze Kolańczuku słów kilka

9

Z DZIEJÓW KULTURY I NAUKI

Rusłan Tkaczuk – Metropolita Hipacy Pociej i unionistyka katolicka na przełomie XVI-XVII wieku

47

Jewhen Sinkewicz – Kwestia ruska w badaniach i działalności praktycznej czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej

56

Mykoła Zymomrja – Wzajemne polsko-szwedzkie oraz szwedzko-ukraińskie inspiracje kulturowe w działalności Alfreda Jensena

64

DZIEJE UKRAINY I STOSUNKÓW
POLSKO-UKRAIŃSKICH W CZASACH NAJNOWSZYCH

Jan Pisuliński – Polityka władz polskich wobec Centrum Państwowego Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie po preliminariach ryskich (1920-1923)

71

Ondřej Havel – Początki Rosyjskiej Akcji Pomocy oraz działalność Ukraińskiego Komitetu Społecznego w Czechosłowacji w latach 1921-1925

86

Ołeksandr Zajcew – Parlamentarna działalność partii ukraińskich w II Rzeczypospolitej

105

Wołodymyr Borszczewicz – Polityka niemieckich władz okupacyjnych wobec Kościoła prawosławnego na Wołyniu w latach 1941-1943

124

Anna Pachowicz – Posiedzenia Komitetu dla Spraw Kraju poświęcone „sprawom ukraińskim” w 1943 roku

139

Andrzej Bożyk – Konflikt polsko-ukraiński podczas okupacji niemieckiej na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny w historiografii polskiej i ukraińskiej po 1989 roku

159

Bogdan Huk – Utworzenie Nadrejonu „Chłodny Jar” oraz 2. Batalionu Przemyskiego UPA na terenie Kraju Zakerzońskiego OUN w 1945 roku

176

Robert Szajnar – Przebieg wysiedleń ludności ukraińskiej z powiatu łańcuckiego w latach 1944-1946

202

WSPÓŁCZESNA UKRAINA

Barbara Mazurkiewicz – Ukraina w czasach prezydentury Leonida Kuczmy, czyli tzw. Kuczmoland

213

Jerzy Nikołajew – Duszpasterstwo więzienne w ukraińskim prawie penitencjarnym w świetle badań ankietowych

239

Grzegorz Demel – Ukraiński naród polityczny – kształtowanie postaw tolerancyjnych i obywatelskich młodzieży (na przykładzie Dziecięcych Obozów Międzynarodowych „Źródła
Tolerancji”)

255

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Stanisław Stępień „Splamieni winą – oczyszczeni cnotą”, (w związku z publikacją Kresowa księga sprawiedliwych. 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, opracował Romuald Niedzielko, Studia i materiały, t. 12, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007, ss. 223)

279

Jarosław Moskałyk, Rutski i Mohyła projekty zjednoczenia Kościoła Kijowskiego, wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007 – Marek Melnyk

292

Augustyn Babiak, Des Ukrainiens aux Congrès de Velehrad (1907-1936), wstęp kard. Lubomira Husara, wyd. Société Scientifique Shevchenko, Paris 2007 – Walter Żelazny

295

Andrzej Żupański, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty, wyd. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”,
Warszawa 2007 – Krzysztof Bortnik

298

Тереса Мазепа, Лєшек Мазепа: біо-бібліографічні відомості та інші матеріали [Teresa Mazepa, Leszek Mazepa: informacje bio-bibliografczne i inne materiały], wyd.
Львівська державна Музична Академія ім. М.В. Лисенка, Львів 2006 – Olga Popowicz

315

KRONIKA POLSKO-UKRAIŃSKA

Tegoroczne Nagrody Polsko-Ukraińskiego Pojednania

317

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO
INSTYTUTU NAUKOWEGO

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za rok 2007

323