"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 14

 za lata 2008- 2011 stron 262

ISSN 1642-0705

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

SŁOWO WSTEPNE

   9

 

DZIEJE KULTURY DUCHOWEJ I NAUKI UKRAIŃSKIEJ

Rusłan Tkaczuk, Metropolia Kijowska w czasach JóZEFA We lamina Rutskiego – STOSUNKI z Rzymem i królem

  11

Wołodymyr Lachocki, Działalność wy dawnicza Iwana Ohijenki na emigracji w okresie „tarnowskim” w latach 1921-1922

  33

 

DZIEJE UKRAINY I STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

 

Wasyl Denysiuk, Rosyjska administracja lokalna A polska szlachta w kontekście rozwiązania „sprawy polskiej ” na Wołyniu w pier wszym trzydziestoleciu XIX wieku

53

Mychajło Kostiuk, Podstawy prawne wymiany ludności między Związkiem Radzieckim A III Rzeszą w latach 1939-1940

64

Piotr Siwicki, Metropolita Andrzej Szeptycki a reżim hitlerowski w świetle wspomnień Józefa Lebedowicza

72

August S. Fenczak, Polacy - Ukraińcy w Śliwnicy. Przyczynek do powojennych dziejów współżycia ludności na pograniczu etnicznym a okresie przesiedleń na Ukrainę Radziecką

82

Anna Wilk, Przesiedlenie Łemków sądeckich w ramach akcji „Wisła”. Geneza i przebieg

88

Stefan Dudra, Niektóre aspekty polityki państwa wobec ludności ukraińskiej osiedlonej w ramach akcji „Wisła” na Ziemi Lubuskiej w latach 1947-1956

105

Krzysztof Bortnik, Akcja „Wisła” w polskiej historiografi krajowej w latach 1947-2007

123

ARTYKUŁY RECENZYJNEI RECENZJE

Włodzimierz Pilipowicz, Galicyjscy i chełmscy badacze języka ukraińskiego i ich prace

 

155

RECENZJE I OMÓWIENIA

Михайло Грушевський та його мала батьківщина – Холмщина у ХІХ – ХХ століттях, за ред. Григорія Купріяновича [ Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX i XX wieku, pod red. Grzegorza Kuprianowicza], Chełm 2011 – Anna Siciak

167

Timothy Snyder, Sketches from a Secret War: A Polish Artist’s Mission to Liberate Sowiet Ukraine [Szkice z tajnej wojny. Misja polskiego artysty zmierzająca do wyzwolenia Ukrainy Radzieckiej], London 2007 – Frank Grelka

170

Omer Bartov, Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine [Omer Bartov, Wymazanie. Zacieranie śladów żydowskiej Galicji na współczesnej Ukrainie] , Princeton and Oxford 2007 – Frank Grelka

172

*

 

Ludmiła Kozłowska, Bogumiła Kowal, Przegląd ważniejszych publikacji wydanych na Ukrainie w latach 2008-2011

176

 

 

KRONIKA NAUKOWA

„Na początku było słowo...” Międzynarodowa konferencja naukowa w Rzymie z okazji 200-lecia urodzin o. Markiana Szaszkiewicza - Stanisław Stępień

185

 

 

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za lata 2008-2011

189

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

208

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

214

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

220

Sprawozdanie finansowe za 2011rok

226

 

 

IN MEMORIAM

O. Izydor Iwan Patryło (1999 – 2008) - Stanisław Stępień

233

Profesor Ihor Szewczenko (1922-2009) - Michał Łesiów

239

Profesor Jerzy Nowosielski (1923-2011) – Aleksander Kolańczuk

245