"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 15 za rok 2012 stron 316

ISSN 1642-0705

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

ANNULARIUM, CZYLI ROCZNICA  
70. rocznica śmierci Włodzimierza Starosolskiego

Stanisław S t ę p i e ń - Wokół kształtowania się tożsamości narodowej na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym na przełomie XIX i XX wieku. Biografia Włodzimierza Starosolskiego

   9

 

DZIEJE UKRAINY
I STOSUNKÓW POLSKO- -UKRAIŃSKICH

Tomasz Karaś - „ Znad Dniepru na Kreml". Magnateria kresowa a „ wielka smuta "

  37

Ryszard Tomczyk - Powstanie Rusko-Ukraińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej

  62

Aleksander Kolańczuk - Ukraińska emigracja polityczna w Polsce. Kolonia w Częstochowie w latach 1920-1939

   86

Olga Nikołajenko - Organizacja i działalność polskich towarzystw w Charkowie pod koniec XIX i na początku XX wieku

105

Oksana Czeberiako - Reforma administracyjno-terytorialna 1925 roku w USRR oraz problem budżetów terenowych

118

Olga Morozowa - Konflikt ukraińsko-polski w latach 40. XXw. we współczesnej polskiej i ukraińskiej publicystyce i historiografii.

132

 

UKRAINA WSPÓŁCZESNA

 

 

Sylwia Zubrzycka - Ewolucja ukraińskiego systemu wyborczego po 1988 roku

141

Sylwia Zubrzycka - Ukraińskie sądownictwo konstytucyjne

178

Tomasz Olejarz - Geostrategia czarnomorsko-kaspijska a interesy energetyczne Polski

205

ARTYKUŁY RECENZYJNEI RECENZJE

Michał Łesiów - Michaela Mozera prace z dziejów kształtowania się ogólno ukraińskiego języka literackiego na marginesie pracy: Mixaeль Moзep,Причинки дo icmopiї yкpaїнської мobu, зa зar. peд. Cepгia Baшкyлeнкa (Charków 2008)

227

RECENZJE, OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Василь Івашків, Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша [Wasyl Iwaszkiw, Artystyczny, literaturoznawczy i folklorystyczny paradygmat wczesnej twórczości Pantelejmona Kulisza], Lwów 2009- Wołodymyr Муkуtiuk

241

Олексій O. Кураєв, Політика Німеччини і Австро-Угорщини в першію світовію війну. Український напрямок [Ołeksij О. Ки- raj еw, Polityka Niemiec і Austro-Węgier w czasie pierwszej wojny światowej. Ukraiński kierunek], Kijów 2009 - Frank Grelka

247

*

Bogumiła Kowal, Lumiła Kozłowska - Przegląd ważniejszych publikacji wydanych na Ukrainie w Latach 2011 - 2012250

 

 

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 2012

261

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

281

Statut Południowo- Wschodniego Instytut Naukowego w Przemyślu

287