"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 3 za rok 1997 stron 164

ISSN 1427-8537

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 1996

5

Sprawozdanie finansowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 1996

18

*

Z badań nad dziejami stosunków polsko-ukraińskich
oraz kształtowaniem się ukraińskiej tożsamości narodowej i religijnej

Tomasz Stryjek - Jak "powstał" naród ukraiński? Konstrukcje historyka

19

Dariusz Stańczyk - Stosunki polsko-ruskie w XII-XIV wieku w historiografii polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i radzieckiej (Badania do końca lat osiemdziesiątych)

46

August S. Fenczak - "Extra catholicam ecclesiam veri sanctificii locus non est". Ekskluzywizm soteriologiczno-eklezjologiczny wobec chrześcijaństwa na Rusi w polskiej myśli teologicznej połowy XII wieku (na przykładzie listu biskupa krakowskiego Mateusza do św. Bernarda z Clairvaux)

63

Ihor Czornowoł - Dwa nieznane dokumenty dotyczące ugody polsko-ukraińskiej z 1890 roku

70

Klaus Bachmann - Tło polityczne ekspansji prawosławia na terenie Galicji przed wybuchem I wojny światowej

81

Ryszard Tomczyk - Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO) a wybory parlamentarne w 1928 roku

92

Współczesne życie polityczne i współpraca polsko-ukraińska

Stefan Kozak - W stronę dobrosąsiedzkiej współpracy, czyli o Polakach i Ukraińcach

102

Stefan Zabrowarny - Regionalny aspekt współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą

119

Piotr Heliński - Euroregion Karpacki: cele, działalność i oczekiwania społeczne

129

Recenzje i omówienia

Franciszek Sielicki - Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku (Anna Łosowska)

139

Aleksander Naumow - Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewno-słowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich (Marek Melnyk)

141

Kronika. Dokumenty

Wspólne oświadczenie Prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów

151

Apel intelektualistów polskich w sprawie akcji "Wisła"

154

*

Tomasz M. Leoniuk - Moje spotkania z Patriarchą Mstysławem

156

Bogumiła Berdychowska - Polsko-ukraińska konferencja naukowa

159