"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 4 za rok 1998 stron 240

ISSN 1427-8537

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Sprawozdanie z działalności za rok 1998

5

Sprawozdanie finansowe za rok 1998

22

Sprawozdanie z działalności PWIN za lata 1997-1998 w języku ukraińskim

23

Polska i Ukraina w Europie

Stanisław Stępień - Granica polsko-ukraińska w ostatnim półwieczu. Kwestie związane z delimitacją, statusem prawnym, akceptacją społeczną i funkcjonowaniem

37

Andrzej Chodkiewicz - Traktat polsko-ukraiński a położenie mniejszości polskiej
na Ukrainie

55

Mykoła Żułynśkyj - Kultura narodowa a proces kształtowania się nowej solidarności społecznej w państwie ukraińskim

62

Ołeksander Filc, Ihor Markow - Geopolityczna orientacja Ukrainy

74

Materiały do bibliografii stosunków polsko-ukraińskich

Andrzej Skibniewski - Problematyka ukraińska na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1994-1998

80

Mikołaj Nowosad - Tematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1995 - 1998

92

Anna Siciak - Problematyka ukraińska na łamach "Rzeczpospolitej" w 1997 r

123

Ołeh Pawłyszyn - Stosunki polsko-ukraińskie na łamach lwowskiej gazety "Mołoda Hałyczyna" w 1997 roku

139

Michał Kozak - Stosunki polsko-ukraińskie w Przemyślu na łamach polsko i ukraińskojęzycznej prasy amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej

153

Źródła archiwalne do badań ukrainoznawczych

Mykoła Łytwyn - Materiały do dziejów ukraińskich sił zbrojnych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Polsce

170

Iwan Pater - Materiały do dziejów Ukrainy w okresie I wojny światowej w Kanadyjskim Archiwum Narodowym

173

Zagraniczne ukrainoznawcze instytucje naukowe

Ołeh Kupczyński - Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki we Lwowie i jego działalność wydawnicza

178

Ołeh Turij - Instytut Dziejów Kościoła Greckokatolickiej Akademii Teologicznej we Lwowie

188

Jarosław Hrycak - Instytut Badań Historycznych przy Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie

191

Łeonid Zaszkilniak - Centrum Badań nad Dziejami Polski przy Instytucie Badań Historycznych i Katedrze Historii Krajów Słowiańskich Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

201

Włodzimierz Pilipowicz - Charkowskie Towarzystwo Historyczno - Filologiczne

205

Bruno Drweski - Badania "orientalistyczne" Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu

208

Recenzje i omówienia

Марія Загайкевич, Михайло Вербицький. Сторінки з життя ітворчості/Marija Zahajkewycz, Mychajło Werbycki. Stronice z życia i twórczości/ (Włodzimierz Pilipowicz)

212

Konstantyn Czechowicz. Korespondencja greckokatolickiego biskupa przemyskiego z lat 1897 - 1914, wyd. Anna Krochmal (Anna Siciak)

216

Орест Красівський, Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. Проблема взаємовідносин /Orest Krasiwśkyj, Galicja Wschodnia i Polska w latach 1918-1923. Problem wzajemnych stosunków/ (Stanisław Stępień)

218

Мілена Рудницька - статті листи документи. /Milena Rudnicka - artykuły, listy, dokumenty/, kolegium redakcyjne: Marta Bohaczewśka-Chomiak, Myrosława Diadiuk, Jarosław Pełenśkyj (Stanisław Stępień)

221

Микола Литвин, Українсько - пол ьська війна 1918-1919 рр., /Mykoła Łytwyn, Wojna ukraińsko-polska w latach 1918-1919/ (Aleksander Kolańczuk)

223

Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku. Materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Tragedia polskich cerkwi" oraz artykuły zamówione przez Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, praca zbiorowa (Anna Krochmal)

225

Kronika

Polegli za wolność Ukrainy. Z dziejów polsko-ukraińskiego braterstwa broni 1920 r. (Stanisław Stępień)

228

Uzgodnienia i rozbieżności historyków polskich i ukraińskich na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (Stanisław Stępień)

230

Ad memoriam

Ryszard Łużny (1927 - 1998)

234