"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 5 za rok 1999 stron 320

IISSN 1427-8537

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Do czytelników

5

*

Polska i Ukraina w Europie

Klaus Bachman - Piąta kolumna Moskwy? Ruch rusofilski w Galicji a austriacka polityka zagraniczna przed pierwszą wojną światową

7

Ołeh Pawłyszyn - Ukraińska Rada Narodowa - najwyższy organ ustawodawczy Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (październik 1918 - czerwiec 1919)

16

Maciej Krotofil - Oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego w okresie międzywojennym

21

Ryszard Tomczyk - W kręgu publicystyki polityczno-historycznej - Leon Wasilewski i sprawa ukraińska. Zarys

33

Andrzej Stępnik - Problemy sąsiedztwa polsko-ukraińskiego w polskich podręcznikach historii okresu II Rzeczypospolitej

42

Mychajło Szwahulak - Społeczeństwo ukraińskie a Państwo Polskie w przededniu i w czasie wojny niemiecko-polskiej 1939 roku

59

Michał Micel - Lato 1956: nowe spotkania dla wszystkich

74

Bruno Drweski - Francusko-niemiecki dialog po II wojnie światowej - wnioski dla dialogu polsko-ukraińskiego

78

Marian Szczepaniak - Fundacja Karpacka i jej rola w rozwoju Euroregionu Karpackiego

91

Materiały archiwalne do dziejów stosunków polsko-ukraińskich

Jarosław Stolicki, Materiały do dziejów sejmiku podolskiego w latach 1672-1699 w zasobie Archiuwm we Lwowie

103

Maria Trojanowska, Materiały do tzw. kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej w spuściźnie Jana Stanisława Łosia

109

Materiały do bibliografii dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Iryna Matiasz, Recenzje polskich publikacji na łamach ukraińskich czasopism archiwalnych opublikowanych w latach 1920-1930 mające na celu zapoznanie archiwistów ukraińskich ze specyfiką archiwistyki polskiej

123

Andrzej Skibniewski, Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1989-1993

132

Mikołaj Nowosad, Tematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1989-1994

154

Ołena Zakrywydoroha, Mykoła Zymomrja, Materiały do bibliografii dziejów i kultury Zakarpacia

186

Recenzje i omówienia

Feliks Koneczny, Napór orientu na Zachód (Beata Świętojańska)

193

Hanna Kowalska, Kultura staroruska XI-XVI wiek. Tradycja i zmiana (Robert Kuźbida)

198

Євген Наконечний, Украдене ім'я. Чому русини стали українцяами /Jehwen Nakonecznyj, Skradzione imię. Dlaczego Rusini stali się Ukraińcami /(Wołodymyr Paszuk)

198

Георгій Касьянов, Теорії нації та націоналізми /Heorhij Kasjanow, Teorie narodu inacjonalizmu / (Mykoła Łytwyn)

201

Постаті української археології /Postacie archeologii ukraińskiej/ (Wołodymyr Petehyrycz).

204

Словник української мови XVI - першої половини XVII cm. /Słownik języka ukraińskiego XVI - pierwszej połowy XVII w./ (Marija Czikało)

205

Najnowsze badania nad dialektami huculskimi - w związku z pracami: A Lexical Atlas of the Hutsul Dialect of the Ukrainian Language. Compiled and Edited from the Fieldnotes of Jan Janów and His Students by Janusz Rieger /Atlas językowy dialektu huculskiego języka ukraińskiego. Zebrał i wydał na podstawie notatek Jana Janowa oraz jego studentów - Janusz Rieger/; Олекса Горбач, Південнобуковинська гуцульська говірка і діалектний словник села Бродина, повіти Радівци (Румуня) /Ołeksa Horbacz, Południowo-bukowińska gwara huculska i słownik dialektologiczny wsi Brodyna, powiat Radiwci (Rumunia)/ oraz Г. Гузар, У.Єдлінська, Я.Закревська, В.Зеленчук, Н.Хобзей, Гуцульські говірки: Короткий словник. /H. Huzar, U. Jedlinska, J. Zakrewska, W. Zełenczuk, N. Chobzej, Gwary huculskie. Krótki słownik/ (Natalia Chobzej, Marija Olijnyk)

209

Владимир Меламед, Евреи во Львове (XIII - первая половина XX века). События, общество, люди /Władimir Miełamied, Żydzi we Lwowie. XIII - pierwsza połowa XX wieku. Wydarzenia, społeczeństwo, ludzie/ (Żanna Kowba, Martien Fieller)

213

Towarzystwo "Proswita" w życiu Ukraińców galicyjskich - w związku z publikacjami: Товариство "Просвіта" у Львові. Статути /Towarzystwo "Proswita" we Lwowie. Statuty/; Володимир Пашук, Товариство "Просвіта" крізь призму "Слова" /Wołodymyr Paszuk, Towarzystwo "Proswita" przez pryzmat "Słowa"/; Володимир Пашук, "Просвіта" на Кам'янеччині /Wołodymyr Paszuk, "Proswita" w kamienieckiem/ (Wasyl Marczuk)

216

Maciej Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919 (Mykoła Łytwyn)

218

Zbigniew Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920 (Aleksander Kolańczuk)

220

Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939) (Aleksander Kolańczuk)

230

Надія Суровцова, Спогади, /Nadia Surowcowa, Wspomnienia/ (Bogumiła Berdychowska)

230

Яков Хонигсман, Катастрофа еврейства Западной Украины. Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933-1945 гг. /Jakow Chonigsman, Katastrofa Żydów Zachodniej Ukrainy. Żydzi z Galicji Wschodniej, Zachodniego Wołynia, Bukowiny i Zakarpacia w latach 1933 - 1945/ (Angela Śmigielska)

237

Elżbieta Trela - Mazur, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941 (Edward Pietraszek)

243

Augustyn Babiak,Le Métropolite André Cheptytskyi et les Synodes de 1940 ŕ 1944 - couronnement d'une oeuvre pastorale au service de Dieu et du peuple ukrainien /Augustyn Babiak, Metropolita Andrzej Szeptycki a synody w latach 1940-1944 jako zwieńczenie działalności pasterskiej w służbie Bogu i narodowi ukraińskiemu/ (Stanisław Stępień)

248

Współpraca polsko-ukraińska. Teraźniejszość i perspektywy

Taisija Zarecka, Centrum Studiów Ukraińsko-Polskich w Kijowie

253

Kost' Czawaga, Lwowskie stowarzyszenie "Ukraina-Polska"

255

Rafał Serafin, Krystyna Wolniakowska, Jacek Michałowski, Ruch na rzecz Ukrainy sprawozdanie z wizyty studialnej na Ukrainę zorganizowanej zorganizowanej przez fundację Partnerstwo dla Środowiska (EPCE Polska) w dniach 12-18 listopada 1999 r.

257

Janusz Jerzy Cywicki, Międzynarodowe biennale malarstwa Euroregionu Karpackiego "Srebrny Czworokąt"

265

Kronika

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1999 rok

272

Sprawozdanie finansowe za 1999 rok

284

Ważniejsze nabytki Biblioteki Instytutu w 1999 roku.

286

Ad memoriam

Profesor Orest Maciuk /26 czerwca 1932 - 17 lipca 1999/ (Stanisław Stępień)

308