"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 6 za rok 2000 stron 300

ISSN 1427-8537

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Stanisław Stępień – Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu i jego listy

9

*

Polska i Ukraina w Europie

Janusz Kaczmarczyk – Hetmana Jana Wyhowskiego droga ku Rzeczypospolitej Trojga Narodów

16

Leonid Zaszkilniak – Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problematyki

34

Liliana Hentosz – Kanadyjski duchowny o. Jozafat Jean – ukraiński dyplomata

48

Wołodymyr Lachocki – Iwan Ohijenko (metropolita Iłarion) – działacz niepodległościowy, uczony i hierarcha ukraińskiego Kościoła prawosławnego

61

Wołodymyr Borszczewicz – Wołyńska polityka kościelna Drugiej Rzeczypospolitej a idea współpracy polsko-ukraińskiej

72

Robert Potocki – Wokół sporów religijnych na Łemkowszczyźnie w latach 1926-1939

99

Wołodymyr Zadorożnyj, Mykoła Zymomria – Ks. Augustyn Wołoszyn i jego miejsce w dziejach Zakarpacia

112

Sabina Bober – Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej za rządów biskupa Ignacego Tokarczuka

118

Ukraina współczesna

Andrzej Moklak – Regiony turystyczne Ukrainy

125

Materiały do bibliografii dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Andrzej Skibniewski – Problematyka ukrainoznawcza na łamach “Tygodnika Powszechnego” w latach 1990-1991

133

Anna Siciak – Problematyka ukrainoznawcza na łamach dziennika “Rzeczpospolita” w latach 1998-1999

141

Artykuły recenzyjne i recenzje

Bohdana Krysa – Ukraińskie pieśni barokowe w związku z pracami: Барокові духовні пісні з рукописних співаників Х VІІІ ст. Лемківщини, вступ, упорядкування і коментарі Олі Гнатюк (Lwów 2000) oraz Пісні до Почаївської Богородиці, перевидання друку 1773 року, транскрипція, коментарі і дослідження Юрія Медведика (Lwów 2000)

179

Robert Potocki – Pierwsza wojna polska (1918-1919) w związku z pracą M. Klimeckiego, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919. Aspekty wojskowe i polityczne, Warszawa 1998

185

Robert Potocki – Ośrodek państwowy URL na wychodźstwie (1919-1924) na marginesie pracy J.J. Bruskiego, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej(1919-1924), Kraków 2000

197

*

M. Kulecki, Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997 – Jarosław Stolicki

209

Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, praca zbiorowa, Ciechanów 2000 – Edward Pietraszek

219

J.P. Himka, Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catolic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900, Montreal & Kingston-Londyn-Ithaca 1999 – Andrij Zajarniuk

227

І. Чорновол, Польсько-українська угода 1890-1894 рр. [I. Czornowoł, Ugoda polsko-ukraińska w latach 1890-1894], Lwów 2000 – Łeonid Zaszkilniak

232

С. Литвин, Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела [S. Łytwyn, Symon Petlura w latach 1917-1926. Historiografia i źródła], Kijów 2000 – Jan Pisuliński

235

М. Павленко, Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччині та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.) [M. Pawłenko, Ukraińscy jeńcy wojenni i internowani w obozach Polski, Czechosłowacji i Rumunii: stanowisko władz i warunki życia], Kijów 1999 – Aleksander Kolańczuk

243

Н. Сидоренко, “Задротняне життя” українських часописів на чужині (1919-1924) [N. Sydorenko, “Zadrutowane życie” ukraińskich czasopism na obczyźnie], Kijów 2000 – Aleksander Kolańczuk

251

Хто є хто в Україні [Kto jest kim na Ukrainie], praca zbiorowa, Kijów 2000 – Mikołaj Nowosad

258

R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998 – Walter Żelazny

260

Kronika życia naukowego

Brzeska unia kościelna oraz postać metropolity Szeptyckiego przedstawiona na konferencjach naukowych Uniwersytetu Katolickiego w Lyonie – Walter Żelazny

268

Kronika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 2000

279

Sprawozdanie finansowe Instytutu za 2000 r.

292