"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr. 7 za rok 2001 stron 300


ISSN 1427-8537

 

SPIS TREŚCI:

Polska i Ukraina w Europie  

Janusz Kaczmarczyk –  Moskwa a Kozaczyzna Zaporoska w latach 1648-1658

9

Dora B. Kacnelson   Polscy spiskowcy a rewolucja węgierska 1848-1849 r. (w świetle archiwów lwowskich)

18

Ryszard Tłuczek –  Powiatowy Komitet Obrony Państwa i Powiatowy Oddział Propagandy w Przemyślu

32

Antoni Serednicki –  Ukraiński Komitet Centralny 1921-1939

40

Aleksander Kolańczuk –  Kształtowanie się korpusu generalskiego sił zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1920

57

Walter Żelazny –  Losy miejsc pochówku ukraińskich żołnierzy z czasu II wojny światowej w Boulay i Le Ban-Saint-Jean

68

Bernadetta Wójtowicz –  Zarys dziejów Ukraińskiego Kościoła katolickiego w Niemczech

78

Augustyn Babiak –  Echa papieskiej pielgrzymki na Ukrainę w prasie zachodnioeuropejskiej

86

Dziedzictwo kulturalne Polaków i Ukraińców  

Natalia Klasztorna   Łemkowskie pojmowanie „swego świata”: jego obraz, utrata i poszukiwania

91

Józef Nowak –  Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim

100

Materiały do bibliografii dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Hala Mazurek –  Dzieje Polski i stosunków polsko-ukraińskich na łamach „Ukrajinśkiego Istorycznego Żurnału” w latach 1989-2001, Materiały do bibliografii

124

Mikołaj Nowosad –  Problematyka dotycząca społeczności ukraińskiej w Polsce na łamach regionalnego dodatku do „Gazety Wyborczej” w latach 1997 – 2000. Materiały do bibliografii

146

Materiały źródłowe z pogranicza polsko-ukraińskiego  

Jarosław Stolicki –  Księgi grodzkie latyczowskie

154

Ihor Czornowoł  Stańczycy a Podolacy wobec ugody polsko – ukraińskiej w roku 1890

163

Robert Potocki, Janina Potocka –  Opór społeczny na Ukrainie Radzieckiej w świetle Instrukcji GPU z 1926 roku

170

Jewhen Stachiw –  O Ukrainie, i o tym jak stałem się polonofilem

193

Recenzje i omówienia  

М.Ф. Котляр,  Галицько-Волинська Русь, Україна крізь віки, т. 5, [M.F. Kotlar, Ruś Halicko-Włodzimierska] (Mariusz Bartnicki)

211

Олег Купчинський,  Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова  [Ołeh Kupczynśkyj, Ziemskie i grodzkie sądowo-administracyjne zespoły archiwalne we Lwowie] (Stanisław Stępień)

216

P. Borek,  Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach (Anetta Bigaj)

219

Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика, відп. ред. Ю. Терещенко, ред. випуску К. Галушко, t. 1 [Ukraiński konserwatyzm i ruch hetmański: dzieje, ideologia, polityka] (Emilian Wiszka)

223

K. Bachmann, Ein Herd der Feindschaft gegen Rußland. Galizien als Krisenherd in den Beziehungen der Donaumonarchie mit Rußland (1907-1914) [K. Bachmann, Ognisko wrogości wobec Rosji. Galicja jako punkt zapalny w stosunkach między monarchią naddunajską a Rosją (1907-1914)] (Przemysław Olstowski)

226

W. Mędrzecki, Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku  (Robert Potocki)

229

В. Яблонський, Від влади п’ ятьох до диктатури одного. Історико-політичний аналіз Директорії УНР [W. Jabłonski, Od władzy pięciu do dyktatury jednego. Historyczno–polityczna analiza działalności Dyrektoriatu URL] (EmilianWiszka)

235

Grzegorz Przebinda, Józef Smaga,  Leksykon. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (Stanisław Stępień)

237

A. Vichnevski,  La faucille et la rouble – La modernisation conservatrice en URSS  [A. Vichnevski, Sierp i Rubel – konserwatywna modernizacja w ZSRR] (Bruno Drweski)

241

Український історик. Журнал українського історичного товариства, ред. Любомир Винар, t. XXXVII, 2000 r. [Ukraiński historyk. Biuletyn Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego] (Anna Serediak, Łarysa Serediak)

244

S. Wojciechowski,  Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej (Walter Żelazny)

246

Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung [Problematyka granic byłego bloku wschodniego] (Magdalena Tomusiak)

249

Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 r., t. 1: Województwo krakowskie i rzeszowskie (August S. Fenczak)

252

J.M. Kasjan,  Nad Seretem i Skrwą. Studia i szkice folklorystyczne (Antoni Serednicki)

257

М. Зимомря, М. Талапканич, І. Зимомря, М. Палук,  Животворна змагальність освіти  [M Zymomrja, M. Tałapkanycz, I. Zymomrja, M. Pałuk, Twórcza wszechstronność w oświacie] (Wołodymyr Kemiń)

259

Kronika życia naukowego  

Włodzimierz Osadczy –  Polacy w Kijowie

262

Kronika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego  

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 2001

267

Sprawozdanie finansowe Instytutu za 2001 r.

285