"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 8 za rok 2002 stron 360


ISSN 1427-8537

 

SPIS TREŚCI:

Rocznica skłaniająca do głębokiej refleksji (w związku z 60. rocznicą 
 wydarzeń na Wołyniu)

  
9

List otwarty ukraińskich intelektualistów w związku z 60. rocznicą ukraińsko-polskiego konfliktu zbrojnego na Wołyniu

 
10

Polska i Ukraina w Europie  

Janusz Kaczmarczyk - W kręgu stosunków polsko-moskiewsko-kozackich w czasach "potopu". Rokowania w Niemieży oraz traktat wileński

 
13

Jarosław Moklak - Stanowisko posłów polskich "gente ruthenus" i ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym wobec projektu ustawy o języku wykładowym w szkołach ludowych i średnich w 1866 r.

 
 
28

Artur Ziaja - Oświata i szkolnictwo polskie na Ukrainie Nadnieprzańskiej w latach 1917-1918


 42

Antoni Serednicki - Marszałek Józef Piłsudski a Ukraina 

55

Aleksander Kolańczuk - Losy generałów i wyższych oficerów sił zbrojnych URL przebywających na emigracji w Polsce (1920-1939)

85

Ołech Pawłyszyn - Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego do praktyki liturgicznej Kościoła prawosławnego w Polsce w 1924 r.

105

Frank M. Greka - Ukrainizacja w dobie podporządkowania ras. Działalność Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Generalnej Guberni w latach 1939-1941

114

Lubow Derdziak - Uwięzienie, katorga i męczeńska śmierć Błogosławionego Hryhorija (Grzegorza) Łakoty - biskupa pomocniczego greckokatolickiej diecezji przemyskiej

130

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego  

Edward Pietraszek - "Lachy" i "Mazury" na Ukrainie i południowej Małopolsce 

146

Jurij Smirnow - Jan Henryk Rosen - twórczość artystyczna w latach 1923-1939. Wkład w sztukę religijną Polaków, Ormian i Ukraińców

 
160

Józef Nowak - Z badań nad kultem św. Mikołaja na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie okolic Tomaszowa Lubelskiego)

180

Materiały źródłowe do dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Anna Krochmal – Materiały do dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w zbiorach instytucji polonijnych

197

Stanisław Stępień - Polacy i inne mniejszości narodowe na Ukrainie w świetle spisu powszechnego z 5 grudnia 2001 r.

215

Materiały do bibliografii dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Hala Mazurek – Kwestia mniejszości narodowych na Ukrainie na łamach "Ukraińskiego Istorycznego Żurnału" w latach 1989-2002

234

Robert Kuźbida – Tematyka ukraińska na łamach regionalnego dziennika "Nowiny" w latach 1989-1990

254

Artykuły recenzyjne i omówienia

Edward Pietraszek – Ukraińskie widzenie dziejów Polski, a także dziejów ojczystych oraz Europy Środkowo-Wschodniej (uwagi na marginesie książki: Леонід Зашкільняк, Микола Крикун, Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів, Львівський національний університет імені І. Франка, Інститут історичних досліджень, Центр історичної полоністики, Львів 2002, [Leonid Zaszkilniak, Mykoła Krykun: Historia Polski. Od najdawniejszych czasów do naszych dni, wyd. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Instytut Badań Historycznych, Centrum Historycznych Badań Polonistycznych, Lwów 2002], ss. 752 + 8, oraz polskich przekładów nowych opracowań dziejów Białorusi i Ukrainy, wydanych w Lublinie w latach 2000-2002).

 

167

Stanisław Stępień - Ukraińska myśl polityczna okresu międzywojennego. (w związku z pracą Tomasza Stryjka, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000)

 

283

*

Леонтій Войтович, Князівські династії Східної Європи (кінець IX-початок XVI ст.) Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження, вид. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України [Łeontij Wojtowycz, Dynastie książęce Europy Wschodniej (od końca IX do początku XVI w.) Skład osobowy, rola społeczna i polityczna. Badania historyczno-genealogiczne],  Львів 2000 – Nadija Sahajdaczna 

 
293

Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини XIX століття, упорядник Володимир Пилипович, вид. Перемиський Відділ Об'єднання українців у Польщі [Lirnik z nad Sanu. Druki przemyskie z połowy XIX wieku, red. Włodzimierz Pilipowicz], ÏПеремишль2001 - Michał Łesiów

 


297

Tożsamość i partnerstwo. Studia z najbliższego sąsiedztwa, pod red. Mykoły Zimomrii, Koszalin-Kirowohrad 2000 – Andrzej Ostrokólski

306

Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи. (Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча. Чернівці, 22-24 вересня 1998), ред. Юрії М а к а р, вид. Чернівецького Національного Університету ім. І. Федьковича [Pierwsza wojna światowa: losy historyczne narodów Centralnej i Wschodniej Europy. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświeconej osiemdziesięcioleciu bukowińskiego wiecu ludności, red. Jurij Makar], Чернівці 2000 – Aleksander Kolañczuk

 


311

Рейд у вічність, під загальною ред. Романа Коваля, вид. Діокор, [Rajd do wieczno.ci, pod red. Romana Kowala], Київ 2001 . Aleksander Kolañczuk

 
315

Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2, Warszawa, 2000 – Jan Pisuliński

 
 
320

Р[устем] Н. Джангужин (Жангожа), Казахстан постсоветский, Национольная академия наук Украиньї. Институт мировой зкономики й между-народньїх отношений. Центр международной безопасности й стратгических исследований [Rustem N. Dżangużin (Żangoża), Postsowiecki Kazachstan], Киев 2002 . Ihor Markow

  324

Kronika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 2002

 
329

Sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2002

346

In Memoriam

Mikołaj Nowosad

349