"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 9 za rok 2003 stron 230


ISSN 1642-0705

 

SPIS TREŚCI:

Jan Paweł II – List z okazji 60. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu

  9

Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich

Jarosław Stolicki – Wokół ugody polsko-kozackiej w Ostrogu w 1670 r. .

11

Jurij Smirnow – Kwestia kształcenia kleru rzymskokatolickiego, ormiańskokatolickiego oraz greckokatolickiego w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Z dziejów lwowskich seminariów duchownych 

  

 25

Jarosław Moklak – Spór polsko-ukraiński o język obrad Sejmu galicyjskiego (1865-1866) – wnioski Antona Petruszewycza i Aleksandra Borkowskiego. Przyczynek do kształtowania się nacjonalizmów w Galicji Wschodniej


 
 40

Ołeksandr Rublow – Między konfrontacją a tolerancją. Galicyjscy Ukraińcy i galicyjscy Polacy podczas pierwszej wojny światowej oraz ukraińskiej niepodległościowej rewolucji 


 52

Jan Pisuliński – Rozmowy na temat powołania uniwersytetu ukraińskiego w 1924 roku 

58

Tomasz Płonka – Działalność parlamentarna Wasyla Mudrego w latach 1935-1939 

67

60. rocznica tragedii wołyńskiej. Materiały i refleksje

Marek Melnyk – Rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz hierarchów Kościoła greckokatolickiego w pojednaniu i dialogu polsko-ukraińskim. Zarys problematyk 


 
 83

Bogumiła Berdychowska – Wołyń – wspólna refleksja nad przeszłością, czy samotne rozpamiętywanie o krzywdzie? 


 98

Stanisław Stępień – Wołyń 1943 historyczna retrospekcja oraz uroczystości po 60 latach 

 104

Aneks 1. Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej. 


 112

Aneks 2. Wspólne oświadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy „O pojednaniu - w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu”. 


 113

Aneks 3. List biskupów metropolii kijowsko-halickiej ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w sprawie polsko-ukraińskiego pojednania.


 115

Aneks 4. Kazanie wygłoszone przez bp. polowego WP Sławoja Leszka Głódzia podczas Mszy Świętej odprawionej w Pawliwce w intencji Polaków pomordowanych na Wołyniu.


 118

Krzysztof Bortnik – Uroczystości nie tylko w Pawliwce na Ukrainie, ale i tu w Krasiczynie

 122

Polska i Ukraina w Europie

Stefan Zabrowarny – Podobieństwa i różnice współpracy transgranicznej na wschodnim i zachodnim pograniczu Polski

 
128

Materiały do bibliografii dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich

Ryszard Tłuczek – Kwestia wprowadzenia wiz dla obywateli Ukrainy na łamach regionalnych dzienników – „Nowiny” i „Super Nowości” w 2003 roku 


 135

Artykuły recenzyjne i recenzje

Jarosław Moklak – Szkolnictwo a tożsamość narodowa Ukraińców galicyjskich (na marginesie pracy: Edukacja, Państwo, Naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w., pod red. Aleksandry Bilewicz, Ryszarda Gładkiewicza i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002)


 
 
 141

*

Grzegorz Maria Kowalski, Przestępstwa emigracyjne w Galicji, 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 – Andrzej A. Zięba


 
 146

Lech Wyszczelski, Kijów 1920, wyd. Bellona, Warszawa 1999 – Robert Potocki

 150

Aleksandra Matyukhin a, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 – Stanisław Stępień


 
 157

Leszek Olejni k, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003 – Jan Pisuliński


 165

Mykoła Riabczu k, Od Małorosji do Ukrainy, wstęp Bogumiła Berdychowsk a, tłumaczenie Ola Hnatiu k, Katarzyna Kotyńsk a, wyd. Universitas, Kraków 2002 – Robert Potocki

 
 168

Михайло Глушко, Генезис тваринного запрягу в Україні [Mychajło Hłuszko, Geneza zaprzęgu zwierzęcego naq Ukrainie], Львівський Нацїональний Університет імені Івана Франка, Львів 2003 – Edward Pietraszek 

 

 171

Ростислав Шмагало, Словник митців-пебагогів України та з України у світі 1850-1950 [Rostysław Szmahało, Słownik artystów-pedagogów Ukrainy oraz pochodzących z Ukrainy 1850-1950], wyd. Львівська академія мистецтв Львів  2002 – Aleksander Kolańczuk 

 
 

 173

Kronika życia naukowego

Adam Białoń – Jubileusz pięćdziesięciolecia Katedry Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego 


 179

Katarzyna Jarecka - Stępień – Przeszłość ocalona od zapomnienia. Zbiór czerniowiecki 1781-1945 (1975) w Archiwum Rzymskokatolickiej Kurii Metropolitalnej we Lwowie 

  
184

Kronika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 2003 

187

Aneksy:

1. Wykaz najważniejszych nabytków biblioteki Instytutu;

205

2. Statut Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2003 r.  

209

Sprawozdanie finansowe Instytutu za 2003 r.

217

In Memoriam

Ryszard Torzecki (1925-2003)

224