Inwentarze i rozliczenia folwarczne wsi Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołoskiej
 z lat 1711-1723

opracowali
Bogumiła Kowal, Stanisław Baran


Przemyśl 2014, s.170

ISBN 978-83-60374-16-0

Nakład wyczerpany

 

 

 Publikowane źródło jest zbiorem inwentarzy i rachunków Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej pochodzących z I połowy XVIII w. których oryginały przechowywane są obecnie w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wstęp edytorski zawiera zarys dziejów wsi Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej, opis rękopisów, ich strukturę i wartość źródłową. Natomiast zasadnicza część źródła obejmuje: inwentarze wsi Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej z 1715 roku, inwentarz wsi Kobylnicy Ruskiej z 1721 roku, inwentarze obu wsi z 1723 roku, rozliczenia z gumiennymi folwarków w latach 1711-1721. Na końcu publikacji zamieszczono słownik terminów staropolskich, reprodukcje map obu wsi oraz indeks geograficzny i osobowy. Cenna jest instrukcja dla administratora kobylnickiego Wawrzeńca Grabowskiego. Potwierdza ona tezę iż tego typu instrukcje były wydawane w majątkach folwarcznych w Polsce na skalę masową.

Informacje zawarte w inwentarzach są istotne dla regionalistów i naukowców interesujących się problematyką historii Polski i dziejami Podkarpacia. Materiały te mogą zainteresować historyków kultury materialnej ze względu na zawarte w źródle szczegółowe opisy XVIII w. zabudowań folwarcznych oraz archeologów ze względu na informacje o gąsiorze. Wartościowe dane odnajdą językoznawcy prowadzący badania nad zmianami w pisowni imion i nazwisk ludności wiejskiej.

Materiały te wnoszą nowe informacje o regionie, promując go i stanowiąc zarazem nowe źródło do badań dla nauki polskiej.

 

 

 

 

 

 

spis treści

 

Zarys dziejów wsi Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej

7

Opis i struktura inwentarzy oraz ich wartość źródłowa

     23

1. Inwentarze wsi Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej z 1715 r.

24

2. Inwentarz wsi Kobylnicy Ruskiej z 1721 r.

25

3. Inwentarze wsi Kobylnicy Ruskiej i Wołoskiej z 1723 r.

26

4. Rozliczenia z gumiennymi folwarków w latach 1711-1714.

26

5. Rozliczenia przeprowadzane w folwarkach kobylnickich
w latach 1714-1721

         27

6. Wartość źródłowa

27

7. Zasady wydania źródła

32

 

inwentarze Folwarków kobylnickich z 1715 r.

 

33

1. [Inwentarz Kobylnicy Ruskiej z 1715 r.]

33

2. [Inwentarz Kobylnicy Wołoskiej z 1715 r.]

44

 

inwentarz folwarku kobylnickiego z 1721 r.

 

53

 

inwentarze folwarków kobylnickich z 1723 r.

 

65

1. Inwentarz wsi Kobylnice Ruskiej przy Hrycu Wegieraku, wójcie Olexie Królu, Fedku Staszku, Antonim Klimku, Komanie Słomku, Tymku Madzirom, Przysiężnych na gruncie spisany Anno 13 Octobris 1723

 

      65

2.  Inwentarz wsi Kobylnice Wołoskiej na gruncie spisany przy Andrzeju Jakimowskim wójcie: Waśku Jaczyszynym, Olexie Kaczmaryku, Matkwiem Kokockim, Miśku Boczulskim przysiężnych die 14 Octobris 1723

 

       81

 

Rozliczenia przeprowadzane w folwarkach kobylnickich latach 1711-1714

 

      93

1. Rachunek z Panem Górskim podstarościm kobylnickim z prowentów wszelkich i intrat, którekolwiek miał w swojej dyspozycyi na tym folwarku ab die 29 Septembris 1711 ad diem 22 Martii 1715

 

    93

2. Weryfikacja rachunków zbożnych folwarku kobylnickiego czynionych z gumiennymi przez Pana Nowosielskiego pro Anno 1711, 1712, 1713 czyniono w Kobylnicy 15 Marta 1715 Anno ..

 

  104

3. Konnotacyja retent zbóż różnych folwarku kobylnickiego, które Wasyl Wegiera gumienny tameczny pozostał na rachunkach, wypisana przy weryfikacji rachunków z nim czynionych przez Pana Nowosielskiego za lat cztery, pro 1711, 1712, 1713 et 1714 Anno

 

 

115

4. Rachunek z Wasylem Wegierą gumiennym folwarku kobylnickiego z reszty zbóż w szpiklerzu pozostałych z krescencyjej 1714 po zakończonej Ichmości Panów księdza Kupalskiego, Wierzchowskiego i Świderskiego commisyji uczyniony, die 29 Augusta 1715

 

 

116

 

Rozliczenia przeprowadzane w folwarkach kobylnickich w latach 1714-1721

 

     133

1. Taxa Bydła Wasylowi Wegierze gumiennemu kobylnickiemu zabranego za niedostające zboża w spichlerzu kobylnickiem z którego się nie wyrachował, uczyniona die 5 August Anno 1721, przez nas niżej podpisanych przysiężnych

 

   133

2. Rachunek z Wasylem Wegierą gumiennym kobylnickim z krescencyjej Anni 1720 uczyniony die 20 Julii 1721

  134

3. Condusia rachunków z gumiennym kobylnickim Wasylem Wegierą pro Annii 1714, 1715, 1716, 1717, 1719 et 1720, 5 Augusta 1721 uczyniona. Wiele został winien zbóż za te lata

 

143

4. Rachunek z mieszczanami lubaczowskimi z jęczmieniów i słodów na piwa z folwarków starostwa lubaczowskiego na robienie piwa przysłanych na potrzebę Jaśnie Oświeconego Jegomości Dobrodzieja ab 1717

 

     144

5. Rachunek z mieszczanami lubaczowskiemi z nabranego piwa na potrzebę dworu Jaśnie Oświeconego Jegomości Dobrodzieja a die 24 Junii 1719 ad Annum 1721

 

146

6. Tabella kwitów do rachunku Jaśnie Pana Grabowskiego podstarościego kobylnickiego z prowentów gospodarskich za rok 1722

        

149

Słowniczek terminów oraz zwrotów łacińskich z XVIII wieku

   151

Indeks geograficzny

155

Indeks osobowy

159