Borys Kudryk


DZIEJE UKRAIŃSKIEJ MUZYKI W GALICJI 

W LATACH 1829-1873

Przemyśl 2001, stron 140

ISBN 83-913511-5-7


Polecamy Państwu naszą najnowszą pracę „Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873”. Jest to jedyny dotychczasowy zarys dziejów muzyki ukraińskiej posiadający liczne odniesienia do twórczości polskich kompozytorów. Wydana praca jest doktoratem ukraińskiego muzykologa Borysa Kudryka (1877-1952), obronionym w 1932 r. w katedrze muzykologii na Uniwersytecie Lwowskim im. Jana Kazimierza u prof. Adolfa Chybińskiego. Rękopis pracy znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym we Lwowie.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

5

            Wykaz publikacji Borysa Kudryka

15

Rozdział I

Ukraińska kultura muzyczna w Galicji w Epoce 1829 – 1873

 

23

Rozdział II

MYCHAJŁO WERBYCKI

            Życiorys         

            Dzieła 

            1. Muzyka wokalna   

            2. Muzyka sceniczna (śpiewogry)     

            3. Muzyka orkiestralna          

            Charakterystyka dzieł           

            1. Muzyka wokalna   

            2. Muzyka sceniczna (śpiewogry)     

            3. Muzyka orkiestralna          

 

39

41

41

44

46

47

47

58

77

 

Rozdział III

IWAN ŁAWROWSKI

            Życiorys         

            Dzieła 

            1. Chóry cerkiewne   

            2. Chóry świeckie (wyłącznie męskie w porządku

                            alfabetycznym)      

            3. Pieśni solowe oraz pieśni do utworów scenicznych        

            Charakterystyka dzieł           

            1. Chóry cerkiewne   

            2. Chóry świeckie      

            3. Pieśni solowe oraz pieśni do utworów scenicznych        

87

88

88

 

89

91

91

91

97

99

 

Rozdział IV

Porównanie twórczości m. Werbyckiego i I. Ławrowskiego          

 

103

Rozdział V

PETRO LUBOWICZ

            Życiorys         

            Charakterystyka rękopisu  Ulubione sola ruskie      

 

107

107

 

Rozdział VI

PIERWSI EPIGONI „SZKOŁY PRZEMYSKIEJ”

            Porfyrij Bażański       

            Anatol Wachnianyn   

Epilog

Literatura Przedmiotu i ocena Tejże 

 

109

111

113

115

ANEKSY      

1. Kurenda w sprawie utworzenia i zasad działalności Instytutu Diaków i Nauczycieli w Przemyślu      

2. Artykuł Josyła Łewyckiego pt. Dzieje wprowadzenia śpiewu muzykalnego w Przemyślu      

3. Artykuł Mychajła Werbyckiego pt. O twórczości muzycznej, religijnej i świeckiej na naszej Rusi        

 

 

118

120

126

 

Indeks osób 

129