Krzysztof Dawid Majus
ŁUKAWIEC

ZARYS DZIEJOW WSI

14652015


Przemyśl 2015, s. 96

ISBN 978-83-60374-19-1

nakład wyczerpany

 

W 2015 roku Łukawiec obchodzi 550-lecie lokacji. Z okazji takwielkiej jubileuszowej uroczystości niezbędnym staje się przybliżenie czytelnikom dziejow tej miejscowości. Dotychczas nieukazały się większe opracowania dotyczące Łukawca, dlatego też powstawaniu publikacji towarzyszyły trudności w zebraniu literatury przedmiotowej. Bazę źrodłową niniejszego opracowania stanowią akta pochodzące z archiwow przemyskich: Archiwum Państwowego, Archiwum Archidiecezjalnego oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Prezentowaną publikację należy traktować jako pierwszy krok na drodze do szerszego opracowania interesujących dziejow tej wsi. Mam nadzieję, że jej wydanie przyczyni się do podjęcia w przyszłości gruntownych badań, dotyczących zarówno tej miejscowości, jak i najbliższej okolicy. Chciałbym, aby książka ta trafiła do młodego pokolenia łukawczan, któremu być może obce są dzieje rodzinnej miejscowości, położonej na pograniczu etnicznym. Myślę, że w jakiejś mierze przybliża ona wzajemne relacje jej mieszkańców, reprezentujących rożne religie, narodowości kultury, którzy mimo to przez wieki tworzyli jedną społecznośćlokalną. Okres wojenny i powojenny zniweczył to, co owa ludność przez wieki budowała. Dlatego też poznanie trudnych momentów dziejowych winno skłaniać do refleksji.

Mam nadzieję, iż niniejsza książka spełni oczekiwania mieszkańców Łukawca i będzie źródłem informacji o jego przeszłości, a jednocześnie stanie się zachętą do dalszych badań.

  

 

Spis treści

OD AUTORA  ...........................................................................................................  7

LOKACJA WSI ŁUKAWIEC .................................................................................   9

OKRES I RZECZYPOSPOLITEJ ........................................................................   16

POD ZABOREM AUSTRIACKIM ......................................................................  28

I WOJNA ŚWIATOWA   .......................................................................................  39

OKRES MIĘDZYWOJENNY ...............................................................................  43

II WOJNA ŚWIATOWA   .....................................................................................  48

OKRES POWOJENNY   .......................................................................................  61

WYSIEDLENIA LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ I NOWY PODZIAŁ

ADMINISTRACYJNY  ..........................................................................................  61

POWOJENNE ŻYCIE RELIGIJNE WSI  ..............................................................  66

PLACOWKI OŚWIATOWE W ŁUKAWCU  ......................................................  71

POWOJENNE ŻYCIE GOSPODARCZE WSI  ....................................................  74

ZAKOŃCZENIE   ................................................................................................  76

Źródła archiwalne i literatura dotyczące  
dziejów Łukawca
  ........................................................................................ 77

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I POLITYCZNO-

-ADMINISTRACYJNYCH   .................................................................................  85

INDEKS OSOB  ....................................................................................................  89