POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1 

LATA 1917-1939 TOM IV
 


Przemyśl 2004, ss. 234

ISBN 83-913511-8-1

 

      Publikowany obecnie zbiór dokumentów składa się z dwóch różnych typów źródeł. Jako pierwsze w kolejności umieściliśmy materiały o charakterze wspomnieniowym, ponieważ dają one czytelnikowi ogólny obraz działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie, a ponadto chronologicznie sięgają okresu wcześniejszego niż

następujące po nich dokumenty, pochodzące z polskich i ukraińskich archiwów lub publikacji o charakterze źródłowym.

     Podobnie jak w tomach poprzednich, tak i w niniejszym, dokumenty rosyjsko- i ukraińskojęzyczne, celem łatwiejszej percepcji przez ogół czytelników, zostały przełożone na język polski przy jednoczesnym zachowaniu ich specyficznego stylu. Natomiast w dokumentach polskojęzycznych dokonano uwspółcześnienia pisowni. Starano

się również w miarę możności ujednolicić pisownię nazwisk, które – jako że konspiratorom znane były niejednokrotnie tylko ze słyszenia – pisane były w sposób nie zawsze poprawny. Zdecydowano się również uzupełnić je o brakujące imiona (w takim przypadku umieszczano je w nawiasach kwadratowych). Nie zawsze jednak zabieg

taki był możliwy lub celowy.

    W regestrach publikowanych dokumentów zaznaczono miejsce i datę powstania każdego z nich, na końcu zaś podano opis techniczny dotyczący formy dokumentu, a więc czy jest to oryginał, czy kopia, druk, maszynopis lub rękopis oraz w jakim języku został sporządzony. Następnie podano jego pochodzenie lub miejsce jego przechowywania, sygnaturę i numery stron.

    Kolejne tomy, jak już wcześniej wspomniano, nie będą dotyczyć autentycznej POW na Ukrainie, ale rzekomej tam jej działalności, a więc będą to materiały dotyczące aresztowań, śledztw, procesów i wyroków Polaków, a także Ukraińców, którym władze fałszywie taką działalność zarzucały.

 


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

7

 Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

22

 Dokumenty

25

 Spis dokumentów

214

 Indeks miejscowości

219

 Indeks nazwisk i pseudonimów

222