POLSKA - UKRAINA. 1000 LAT SĄSIEDZTWA

pod redakcją Stanisława Stępnia

Tom 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu
kulturowym i etnicznym
,

Przemyśl 1994, stron 428

ISSN 0867-1060

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

7

Jerzy Kłoczowski - Polska - Ukraina. Związki religijno-kulturalne we wspólnej historii

9

Z dziejów unii kościelnych

Borys Gudziak - Unia florencka a metropolia kijowska

19

August S. Fenczak - Ziemia przemyska a polski nurt unionizmu katolickiegow XVI wieku

33

Ihor Myćko - Przyczynki do dziejów polemiki religijnej w Przemyskiem w XVI wieku. Benedykt Herbest, Andrij Kołodyński, Iwan Wiszeński

61

Ryszard Łużny - Księdza Piotra Skargi SJ widzenie Wschodu chrześcijańskiego

69

Ks. Mirosław Szegda - Unia brzeska 1596 roku jako wyraz dążności wspólnot prawosławnych do reformy Kościoła

77

August S. Fenczak, Kościół greckokatolicki w Polsce do roku 1772 jako dzieło swojej epoki (w poszukiwaniu szerszych perspektyw badawczych)

85

O. Albin Sroka OFM - Relikwie świętego Jozafata Kuncewicza w kościele Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu

109

Zbigniew Opacki - Likwidacja unii kościelnej na "ziemiach zabranych" w 1839 roku

119

Witold Kołbuk - Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX wieku

131

Stanisław Stępień - Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej

195

Ołeksa Myszanycz - Metropolita Josyf Slipyj przed "sądem" KGB. Materiały z procesów w latach 1945-1946 i 1958-1959

263

Kultura a życie religijne Ukraińców

Anna Różycka-Bryzek, Sztuka w Polsce piastowskiej a Bizancjum i Ruś

295

Anna Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesno-jagiellońskiej: problem przystosowań na gruncie kultury łacińskiej

307

Waldemar Deluga - W kręgu sztuki Kościoła wschodniego. Metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem i malarstwem XVI i XVII wieku

327

Ewa Naumow - Z dziejów XVI-wiecznych skryptoriów cerkiewnych. Ioann z Posady Rybotyckiej i jego mineje

335

Wołodymyr Ałeksandrowyczk - Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII

341

Romuald Biskupski - Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku

351

Ks. Zbigniew Bielamowicz - Świadectwa wzajemnych oddziaływań obrządku łacińskiego i bizantyńskiego w sztuce sakralnej na ziemiach polskich w epoce baroku

371

Janusz Polaczek - Andrzej Ryszkiewicz, Na pograniczu kultur. Ks. Mikołaj Tereiński (1723-1790) - barokowy malarz przemyski

379

Jurij Medwedyk - Z dziejów ukraińskiej pieśni religijnej

397

Jurij Jasinowskyj - Znaczenie eparchii przemyskiej w rozwoju ukraińskiejmuzyki cerkiewnej

403