POLSKA - UKRAINA. 1000 LAT SĄSIEDZTWA

pod redakcją Stanisława Stępnia

Tom 4: Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej - Idea a rzeczywistość,

Przemyśl 1998, stron 464

ISSN 0867-1060

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa - studiów z dziejów polsko-ukraińskiego sąsiedztwa tom 4 (Christopher Hann)

7

Unionizm z perspektywy ekumenizmu

Jan Paweł II papież - Encyklika "Ut unum sint"

11

Ks. Wacław Hryniewicz - Brzeska unia kościelna jako problem ekumeniczny

63

U źródeł brzeskiej unii kościelnej

August S. Fenczak - "Amplissimum Christi Regnum" - wizja jedności Kościoła w pismach teologicznych Stanisława Orzechowskiego z lat 1544-1563

85

Marek Melnyk - Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantego Ostrogskiego

97

Artur Paszko - Dążenia do połączenia Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim i rokowania poprzedzające zawarcie unii kościelnej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1595-1596). Zarys problematyki

143

Kościół greckokatolicki w rozwoju dziejowym

O. Isydor Patryło OSBM - Zakon Bazylianów po unii brzeskiej (1596)

155

Petro Jaroćkyj - Piotr Mohyła a problemy pojednania Rusi z Rusią

167

Łeonid Uszkałow - Historyczne losy Ukrainy w interpretacji teologów katolickich okresu potrydenckiego

173

Jerzy Motylewicz - Społeczności unickie w miastach województwa ruskiego w XVII i XVIII wieku

189

Alena Fiłatawa - Kościół unicki a tożsamość Białorusinów (koniec XVIII -pierwsza połowa XIX wieku

199

Walancina Hryhoriewa - Wyznanie unickie a świadomość narodowa Białorusinów (druga połowa XIX - początek XX)

203

Włodzimierz Osadczy - Relacje między obrządkami Kościoła katolickiego w Galicji Wschodniej: współdziałanie w życiu zakonnym

207

Ks. Stanisław Nabywaniec - Relacje między obrządkami - łacińskim i greckokatolickim oraz problem rutenizacji i uniatyzacji w kontekście tak zwanej "kradzieży dusz"

221

Paul Robert Magocsi - Adaptacja bez asymilacji: fenomen greckokatolickiej eparchii w Mukaczewie

233

Mirosława Papierzyńska-Turek - Prawosławie i unia w filozofii dziejów Ukrainy Mychajła Hruszewskiego

239

Paul Best - Apostolska Administracja Łemkowszczyzny w latach 1934 - 1944

247

Tomasz Stryjek - Czasopisma greckokatolickie wydawane w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1938-1939 wobec ówczesnych ideologii i ustrojów europejskich

251

Oksana Hajowa - Nauka społeczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego w świetle materiałów archiwalnych

273

Andrzej A. Zięba - Dzieje legendy pośmiertnej metropolity Andrzeja Szeptyckiego wśród Polaków

287

Ks. Borys Gudziak, Switłana Hurkina - Ołeh Turij, Hierarchia i duchowienstwo ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w podziemiu

311

Stanisław Stępień - Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach współczesnych (do roku 1998)

339

Współczesne problemy Kościoła greckokatolickiego

Iwan Hreczko - Aktualne problemy Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie

373

Uładzimir Nawicki, Współczesne odrodzenie unii na Białorusi

381

Mikołaj Nowosad - Sytuacja religijna na współczesnej Ukrainie

385

Jacek Nowak - Tożsamość religijna grekokatolików na zachodniej Ukrainie - refleksje z najnowszych badań

395

Dariusz Wojakowski, Grekokatolicy - problemy z tożsamością religijną na pograniczu polsko-ukraińskim w dobie obecnej

405

Bruno Drweski - Dialog religijny między Wschodem a Zachodem na przykładzie działalności wschodnich wspólnot katolickich we współczesnej Francji

413

Christopher Hann - Grekokatolicy w Przemyślu i regionie w świetle antropologii społecznej

425

In Memoriam

Stanisław Stępień - Bp. Teodor Majkowicz (1932-1998) - pierwszy ordynariusz greckokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej

463