Tadeusz Sopel

NIEZALEŻNY RUCH CHŁOPSKI „SOLIDARNOŚĆ” W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1980-1989

Dokumenty – wspomnienia – refleksje

Przemyśl 2000, ss. 264

ISBN 83-913511-1-4

 SPIS TREŚCI:

Od wydawcy

5

Słowo wstępne

7

 

ROZDZIAŁ I

GENEZA NIEZALEŻNEGO RUCHU CHŁOPSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ"

11

 

ROZDZIAŁ II

STRAJK RZESZOWSKO-USTRZYCKI

31

 

ROZDZIAŁ III

STANOWISKO WŁADZ PRL WOBEC STRAJKU RZESZOWSKO-USTRZYCKIEGO

53

 

ROZDZIAŁ IV

DALEJ PO PODPISANIU POROZUMIEŃ RZESZOWSKICH?

63

 

ROZDZIAŁ V

II ZJAZD ZJEDNOCZENIOWY W POZNANIU

67

 

ROZDZIAŁ VI

STRAJK W BYDGOSZCZY

69

 

ROZDZIAŁ VII

STANOWISKO WŁADZ PRL WOBEC STRAJKU W BYDGOSZCZY

75

 

ROZDZIAŁ VIII

OD REJESTRACJI ZWIĄZKU DO STANU WOJENNEGO

79

 1. Rejestracja NZSSRI „Solidarność"

79

 2. NSZZ RI „Solidarność" w województwie przemyskim

82

 3. Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność" w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu

88

 4.1 Krajowy Zjazd NSZZ RI „Solidarność"

97

 5. NSZZ RI „Solidarność" a ZSL w województwie przemyskim

100

 6. Realizacja porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

101

 7. Strajk w Siedlcach

108

 8. Tuż przed stanem wojennym

114

 

ROZDZIAŁ IX

STAN WOJENNY

117

 1. Internowania

117

 2. Rygory stanu wojennego

140

 

ROZDZIAŁ X

POMOC DLA INTERNOWANYCH I ICH RODZIN

143

 

ROZDZIAŁ XI

DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW

151

Udział w pielgrzymce papieskiej i uroczystościach dożynkowych

160

 

ROZDZIAŁ XII

OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW

165

 

ROZDZIAŁ XIII

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

199

ZAKOŃCZENIE

217

Dodatki

221

Aneksy

225

Wykaz źródeł i literatury

243

Indeks miejscowości

249

Indeks osób

253