ŻYDZI W MAŁOPOLSCE

STUDIA Z DZIEJÓW OSADNICTWA I ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka

Przemyśl 1991, stron 364

ISBN 83-00-03567-2

nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

7

Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak - Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku

13

Alicja Falniowska-Gradowska - Sędziowie żydowscy w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku

37

Stanisław Grzybowski - Epitafia żydowskie w Polsce doby sarmatyzmu. Studium porównawcze

49

Renata Żurkowa - Udział Żydów krakowskich w handlu książką w pierwszej połowie XVII wieku

59

Jan Krukowski - Żydzi a krakowska młodzież szkolna

79

Zenon Guldon - Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku

85

Henryk Suchojad - Z problematyki stosunków sejmików małopolskich do ludności żydowskiej w drugiej połowie XVII wieku

99

Jerzy Motylewicz - Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku

113

Zdzisław Budzyński - Ludność żydowska zachodniej części Rusi Czerwonej w drugiej połowie XVIII wieku (według źródeł kościelnych)

137

Józef Półćwiartek - Skupiska żydowskie w Galicji u schyłku XVIII wieku

149

Ewa Danowska - Poglądy Tadeusza Czackiego na kwestię żydowską

159

Jerzy Piwek - Rola Żydów w gospodarce wielkiej własności ziemskiej między Wisłą a Pilicą w latach 1815-1864

165

Elżbieta Horn - Kwestia żydowska w obradach Galicyjskiego Sejmu Krajowego pierwszej kadencji

171

Wiesław Caban - Żydzi guberni radomskiej a powstanie styczniowe

181

Barbara Szabat - Szkolnictwo żydowskie w guberni kieleckiej w latach 1864-1915

191

Wacław Wierzbieniec - Życie kulturalno-oświatowe Żydów przemyskich w okresie autonomii Galicji

207

Stanisław Wiech - Kontakty polsko-żydowskie w guberni kieleckiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku

223

Ewa Leśniewska - Życie i działalność Jana Gotliba Blocha w świetle najnowszych badań

237

Kazimierz Karolczak - Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

251

August S. Fenczak - Uwagi o rozmieszczeniu ludności żydowskiej w Przemyślu na przełomie wieków XIX i XX

265

Michał Śliwa - Kwestia żydowska w polskiej myśli socjalistycznej

273

Alojzy Zielecki - Żydzi w polskim ruchu niepodległościowym w Galicji przed pierwszą wojną światową i w czasie jej trwania

289

Ludwik Mroczka - Przyczynek do kwestii żydowskiej w Galicji u progu Drugiej Rzeczypospolitej

297

Mieczysław B. Markowski - Żydzi w życiu gospodarczym województwa kieleckiego w okresie międzywojennym

309

Regina Renz - Aktywność społeczna i kulturalna Żydów w miasteczkach Kielecczyzny w okresie międzywojennym

325

Jacek Chrobaczyński - Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945. Stereotypy i rzeczywistość. Próba rekonstrukcji postaw i zachowań

337

Krzysztof Urbański - Z problematyki żydowskiej w Kieleckiem w latach 1945-1946

345

Indeks miejscowości

357