NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

roman.jpg

 

 

 

 

 

 

szept.jpg

Роман Орищенко  Релігійний світ українських селян другої половини XIX – першої третини XX ст. [Roman Oryszczenko, Religijny świat ukraińskich chłopów w drugiej połowie XIX w. – latach 30. XX w.], Czerkasy 2019, 80 s.

 

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP                                                                                                                     5

Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ: ЛАКОНІЧНО ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ            10

Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ: ПІДХОДИ Й ОСОБЛИВОСТІ                              16

Розділ 3. РЕЛІГІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX ст. ЯК КРИТЕРІЙ ЙОГО І ДЕНТИЧНОСТІ                                                                                                      25

Розділ 4. НАРОДНА ПОБОЖНІСТЬ ШЗНЬОІМІІЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІЗНАННЯ                          43

Розділ 5. РЕЛІГІЙНИЙ ВЗІРЕЦЬ СЕЛЯНСТВА В ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ ПОСТСЕКУЛЯРНИХ СТУДІЙ                                                      59

Залежність домодерної віри від влади                                                                 59

Селянська свідомість на кордонах епох                                                              63

Т. Вісліч про перспективи постсекулярних студій                                            66

ВИСНОВКИ                                                                                                          71

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ

І ТЕРАТУРИ                                                                                                           74

 

 

 

 

 

 

Іван Матковський,  Д-р Казимир граф Шептицький – отець Климентій: польський аристократ, український ієромонах, Екзарх Росії та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник народів світу, блаженний Католицької Церкви [Iwan Matkowski,  Dr Kazimierz hrabia Szeptycki – ksiądz Klemens: polski arystokrata, ukraiński hieromnich, Egzarcha Rosji i Syberii, archimandryta Studytów, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, błogosławiony Kościoła katolickiego], Lwów 2019, s. 664.

 

Biografia księdza Klemensa Szeptyckiego (ur. 17.11.1869 r. – zm. 01.05.1951 r.) – to blisko 670 stron, napisanych przez lwowskiego badacza Iwana Matkowskiego na podstawie licznych źródeł archiwalnych, które znajdują się na Ukrainie i w Polsce. Książka składa się z 17 rozdziałów. Znajdziemy w niej informacje o pochodzeniu Szeptyckich z rodu Draga-Sasów, dzieciństwie Szeptyckiego, latach szkolnych, nauce w Monachium, Wiedniu, Paryżu, Krakowie, a także informację o działalności politycznej Kazimierza Szeptyckiego jako członka austriackiego parlamentu.