NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE NAJNOWSZE

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

dmowskim.jpg

Максим Зелінський,  Українське питання в політичній та публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888–1939 рр.) [Maksym Zelinśkyj, Kwestia ukraińska w działalności politycznej i publicystycznej Romana Dmowskiego (1888–1939)], Chersoń 2017, 276 s. + ilustracje, nakład 300 egz.

 

Prezentowana publikacja poświęcona jest analizie roli i miejsca kwestii ukraińskiej w politycznej i publicystycznej działalności znanego lidera polskich narodowych demokratów Romana Dmowskiego (1864-1939). Przedstawiono w niej główne etapy jego życia, a mianowicie: kształtowanie osobowości i ewolucję politycznych poglądów co do rozwiązania „kwestii ukraińskiej”, w kontekście wznowienia polskiej państwowości pod koniec ХIХ i na początku ХХ w. Autor pisząc dla ukraińskiego czytelnika prezentuje działalność polityczną Dmowskiego na terenie Imperium Rosyjskiego, wpływ jego myśli na polskich działaczy w okresie galicyjskim, w latach I wojny światowej oraz odrodzonej ІІ Rzeczypospolitej.

Ważne miejsce w publikacji zajmuje ukazanie stosunku polskich endeków do polsko-ukraińskiego konfliktu we Wschodniej Galicji. Autor przedstawia jego rolę w trakcie kształtowania wschodnich granic ІІ Rzeczypospolitej, w tym jego misję na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.

Książka jest nieodzowną lekturą dla wszystkich interesujących się stosunkami polsko-ukraińskimi pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w.

 

SPIS TREŚCI

 

ВСТУП

6

Розділ 1.

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

 

9

Розділ 2.

ВІХИ ЖИТТЯ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Р. ДМОВСЬКОГО

            2.1. Роман Дмовський: життєвий і політичний шлях (1864-1939)

            2.2. «Польська національна ідея» Романа Дмовського

 

 

27

            2.1. Роман Дмовський: життєвий і політичний шлях (1864-1939)

            2.2. «Польська національна ідея» Романа Дмовського

 

Розділ 3.

УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЕКТІВ Р. ДМОВСЬКОГО (1888-1918 р.р.)

            3.1. Проблематика польської присутності на литовсько-білорусько- українських землях у політичній публіцистиці Р. Дмовського (кінець XIX початок XX ст.)

            3.2. Український національний рух у політичних планах Р. Дмовського (1888-1914 р.р.)

            3.3. Проблема визначення східних кордонів Польщі в «інкорпораційній» концепції Р. Дмовського в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

 

 

85

Розділ 4.

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Р. ДМОВСЬКОГО (1919-1939 рр.)

            4.1. Дипломатична діяльність Р. Дмовського в розв'язанні «українського питання» на Паризькій мирній конференції в 1919 році     

            4.2. Україна в політичних проектах Ю. Пілсудського та Р. Дмовського в роки II Речі Посполитої (1919-1939 рр.)

 

 

166

 

ВИСНОВКИ

 

221

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

227

ДОДАТКИ

262

 

 

. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015): Збірник документів та матеріалів.

[Krym w warunkach transformacji społeczno-politycznych (1940-2015): Zbiór dokumentów i materiałów, Kijów, 2016] red. О.Г. Бажан, О.В. Бажан, С.М. Блащук i in. Інститут історії України НАН України, Київ 2016, 1092 ss.

 

Prezentowana publikacja zawiera dokumenty i materiały odzwierciedlające politykę deportacyjną władzy radzieckiej na Półwyspie Krymskim w latach II wojny światowej i w okresie powojennym; ujawniają one ekonomiczne i kulturalne aspekty wchodzenia Krymu w skład USRR, odzwierciedlają walkę krymskich Tatarów w latach 1950-1980 o powrót na historyczną ojczyznę, przedstawiają problem repatriacji, adaptacji i integracji krymskich Tatarów do ukraińskiego obszaru socjo-kulturowego i politycznego.

Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки.

[Majdan. Relacje świadków. Kijów, lata 2013-2014], red. Леонід Фінберг, Уляна Головач, Дух і Літера, Київ 2016, 784 ss.

Książka Majdan. Relacje świadków. Kijów, lata 2013-2014 zawiera około 150 relacji świadków wydarzeń na Majdanie w Kijowie na Ukrainie z okresu: listopad 2013 r. – luty 2014 r. Są to zebrane opowieści obrońców, medyków, duchownych, artystów – ludzi różnego wieku i różnych zawodów, mieszkańców praktycznie wszystkich regionów kraju, będących świadkami lub uczestnikami wydarzeń na kijowskim Majdanie.

Дело „Национального союза немцев на Украине”  
1935-1937 гг.: Документы и материалы

[Sprawa „Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” w latach 1935-1937: Dokumenty i materiały, Kijów 2016], red. Альфред Айсфельд, Олександр Рубльов, ВидавництвоКліо, Київ 2016, 608 ss.

 

Publikacja zawiera zbiór dokumentów i materiałów, ilustrujących sfabrykowanie przez Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego NKWD USRR tzw. „sprawy” „Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” w latach 1935-1937, poprzedzającej masową „operację niemiecką” przeprowadzoną przez NKWD USRR w latach 1937-1938. Zbiór zawiera 114 dokumentów przedstawiających proces fabrykowania ww. „sprawy” na przykładzie dwóch grupowych spraw „centrum dowodzącego Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” i jego „grupy odeskiej” – nomenklatury niemieckich rejonów narodowych USRR oraz wielu „spraw” indywidualnych, a także dokumenty dotyczące procesu rehabilitacji skazanych osób. Dokumenty ułożono w porządku chronologicznym. Zostały opublikowane w języku rosyjskim. Każdy dokument został zatytułowany, w regestrach zaznaczono miejsce i datę powstania każdego z nich oraz podano miejsce przechowywania. Zbiór zawiera również listę dokumentów w języku rosyjskim oraz indeks osobowy.

 

01m.jpg

 

 Михайло Шкільник  Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. Спомини і роздуми. [Mychajło Szkilnyk, Ukraina w walce o państwowość w latach 1917–1921. Wspomnienia i rozważania, Кijów 2016] 512 ss.

 

Wspomnienia i rozważania Mychajły Szkilnyka przywołują tragiczne dla Ukrainy wydarzenia rewolucji w latach 1917–1921, czas walk wyzwoleńczych, heroicznych prób wyzwolenia spod jarzma caratu rosyjskiego, wznowienia ukraińskiej państwowości. Książka zawiera unikalny materiał faktograficzny, którego nie sposób odnaleźć w dostępnej literaturze przedmiotu. M. Szkilnik, urzędnik pracujący w ówczesnych ukraińskich ministerstwach, przedstawia swoją wizję wydarzeń rewolucyjnych, następnie analizuje je i stara się znaleźć przyczynę porażki walk wyzwoleńczych. Według niego, jedna z ich to dyskredytowanie ukraińskiej idei Pawła Skoropadskiego, który pod szyldem „Ukraińskiego Państwa” przygotowywał odnowienie „jedynej i niepodzielnej” Rosji.

04m.jpg

 

Павло Подобєд  З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР. [Pawło Podobjed, Spod Konotopa do Arizony: niewymyślone historie żołnierzy Armii URL, Iwano-Frankiwsk 2017] 340 ss.

 

Chociaż informacje zawarte w książce poświęcone są walce zbrojnej o niepodległość Ukrainy w latach 1917-1921, jednak nie stanowią jedynie ścisłego przekazu podręcznikowego. Autor proponuje czytelnikowi odniesienie do losów całego kraju poprzez przybliżenie wydarzeń w wymiarze lokalnym. W książce skupiono uwagę na powiecie konotopskim guberni czernihowskiej, który stał się areną krwawych walk. W publikacji przedstawiono wspomnienia żołnierzy konotopskich z lat 1917-1921. Na szczególną uwagę zasługuje informator biograficzny, który zawiera ponad sto pięćdziesiąt życiorysów żołnierzy Armii URL i Armii Państwa Ukraińskiego, którzy pochodzili z powiatu konotopskiego i związali swoje życie ze służbą w wojsku ukraińskim.

 

 

 

03m.jpg

Тетяна Самсонюк  Полонені вересня 1939-го [Tetiana Samsoniuk, Jeńcy września 1939, Łuck 2016] 224 ss.

 

Książka przedstawia losy 19 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego, represjonowanych przez sowiecki reżim totalitarny na terenie Rówieńszczyzny w latach 1939-1941. Szkice biograficzne uzupełniają materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia, skonfiskowane jeńcom wojennym podczas aresztowań odbywających się w placówkach obozowych Budowy Nr 1 NKWD.

05.jpg

usna_istoriya_rosiysko-ukrayinsakoyi_viyni_2014-2016_vipusk_2.jpg

 

Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки), [Ustna historia rosyjsko-ukraińskiej wojny w latach 2014-2016] red. Г. Васильчук, В. Мороко, Київ 2016, 464 s.

 

„Ustna historia rosyjsko-ukraińskiej wojny (2014-2016)” to dwutomowe działo dokumentujące najnowsze dzieje wydarzeń na Wschodniej Ukrainie, czyli tzw. Łuhańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej. Pierwszy tom został wydany w 2015 roku. Obecnie prezentowany zaś wyszedł w roku ubiegłym. W obu tomach zaprezentowano relacje walczących na Wschodzie żołnierzy ukraińskich z lat 2014-2016. Opowieści te zostały zabrane przez naukowców z Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu Zaporoskiego. Do drugiego tomu weszły wspomnienia żołnierzy 55-tej osobnej brygady Sił zbrojnych Ukrainy – największej formacji stacjonującej w mieście Zaporoże.