NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE NAJNOWSZE

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015): Збірник документів та матеріалів.

[Krym w warunkach transformacji społeczno-politycznych (1940-2015): Zbiór dokumentów i materiałów, Kijów, 2016] red. О.Г. Бажан, О.В. Бажан, С.М. Блащук i in. Інститут історії України НАН України, Київ 2016, 1092 ss.

 

Prezentowana publikacja zawiera dokumenty i materiały odzwierciedlające politykę deportacyjną władzy radzieckiej na Półwyspie Krymskim w latach II wojny światowej i w okresie powojennym; ujawniają one ekonomiczne i kulturalne aspekty wchodzenia Krymu w skład USRR, odzwierciedlają walkę krymskich Tatarów w latach 1950-1980 o powrót na historyczną ojczyznę, przedstawiają problem repatriacji, adaptacji i integracji krymskich Tatarów do ukraińskiego obszaru socjo-kulturowego i politycznego.

 

Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки.

[Majdan. Relacje świadków. Kijów, lata 2013-2014], red. Леонід Фінберг, Уляна Головач, Дух і Літера, Київ 2016, 784 ss.

Książka Majdan. Relacje świadków. Kijów, lata 2013-2014 zawiera około 150 relacji świadków wydarzeń na Majdanie w Kijowie na Ukrainie z okresu: listopad 2013 r. – luty 2014 r. Są to zebrane opowieści obrońców, medyków, duchownych, artystów – ludzi różnego wieku i różnych zawodów, mieszkańców praktycznie wszystkich regionów kraju, będących świadkami lub uczestnikami wydarzeń na kijowskim Majdanie.

Дело „Национального союза немцев на Украине”  
1935-1937 гг.: Документы и материалы

[Sprawa „Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” w latach 1935-1937: Dokumenty i materiały, Kijów 2016], red. Альфред Айсфельд, Олександр Рубльов, ВидавництвоКліо, Київ 2016, 608 ss.

 

Publikacja zawiera zbiór dokumentów i materiałów, ilustrujących sfabrykowanie przez Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego NKWD USRR tzw. „sprawy” „Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” w latach 1935-1937, poprzedzającej masową „operację niemiecką” przeprowadzoną przez NKWD USRR w latach 1937-1938. Zbiór zawiera 114 dokumentów przedstawiających proces fabrykowania ww. „sprawy” na przykładzie dwóch grupowych spraw „centrum dowodzącego Narodowego Związku Niemców na Ukrainie” i jego „grupy odeskiej” – nomenklatury niemieckich rejonów narodowych USRR oraz wielu „spraw” indywidualnych, a także dokumenty dotyczące procesu rehabilitacji skazanych osób. Dokumenty ułożono w porządku chronologicznym. Zostały opublikowane w języku rosyjskim. Każdy dokument został zatytułowany, w regestrach zaznaczono miejsce i datę powstania każdego z nich oraz podano miejsce przechowywania. Zbiór zawiera również listę dokumentów w języku rosyjskim oraz indeks osobowy.

 

01m.jpg

Михайло Шкільник  Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. Спомини і роздуми. [Mychajło Szkilnyk, Ukraina w walce o państwowość w latach 1917–1921. Wspomnienia i rozważania, Кijów 2016] 512 ss.

 

Wspomnienia i rozważania Mychajły Szkilnyka przywołują tragiczne dla Ukrainy wydarzenia rewolucji w latach 1917–1921, czas walk wyzwoleńczych, heroicznych prób wyzwolenia spod jarzma caratu rosyjskiego, wznowienia ukraińskiej państwowości. Książka zawiera unikalny materiał faktograficzny, którego nie sposób odnaleźć w dostępnej literaturze przedmiotu. M. Szkilnik, urzędnik pracujący w ówczesnych ukraińskich ministerstwach, przedstawia swoją wizję wydarzeń rewolucyjnych, następnie analizuje je i stara się znaleźć przyczynę porażki walk wyzwoleńczych. Według niego, jedna z ich to dyskredytowanie ukraińskiej idei Pawła Skoropadskiego, który pod szyldem „Ukraińskiego Państwa” przygotowywał odnowienie „jedynej i niepodzielnej” Rosji.

04m.jpg

Павло Подобєд  З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР. [Pawło Podobjed, Spod Konotopa do Arizony: niewymyślone historie żołnierzy Armii URL, Iwano-Frankiwsk 2017] 340 ss.

 

Chociaż informacje zawarte w książce poświęcone są walce zbrojnej o niepodległość Ukrainy w latach 1917-1921, jednak nie stanowią jedynie ścisłego przekazu podręcznikowego. Autor proponuje czytelnikowi odniesienie do losów całego kraju poprzez przybliżenie wydarzeń w wymiarze lokalnym. W książce skupiono uwagę na powiecie konotopskim guberni czernihowskiej, który stał się areną krwawych walk. W publikacji przedstawiono wspomnienia żołnierzy konotopskich z lat 1917-1921. Na szczególną uwagę zasługuje informator biograficzny, który zawiera ponad sto pięćdziesiąt życiorysów żołnierzy Armii URL i Armii Państwa Ukraińskiego, którzy pochodzili z powiatu konotopskiego i związali swoje życie ze służbą w wojsku ukraińskim.

 

 

03m.jpg

 

Тетяна Самсонюк  Полонені вересня 1939-го [Tetiana Samsoniuk, Jeńcy września 1939, Łuck 2016] 224 ss.

 

Książka przedstawia losy 19 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego, represjonowanych przez sowiecki reżim totalitarny na terenie Rówieńszczyzny w latach 1939-1941. Szkice biograficzne uzupełniają materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia, skonfiskowane jeńcom wojennym podczas aresztowań odbywających się w placówkach obozowych Budowy Nr 1 NKWD.

05.jpg

 

usna_istoriya_rosiysko-ukrayinsakoyi_viyni_2014-2016_vipusk_2.jpg

 

Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки), [Ustna historia rosyjsko-ukraińskiej wojny w latach 2014-2016] red. Г. Васильчук, В. Мороко, Київ 2016, 464 s.

 

„Ustna historia rosyjsko-ukraińskiej wojny (2014-2016)” to dwutomowe działo dokumentujące najnowsze dzieje wydarzeń na Wschodniej Ukrainie, czyli tzw. Łuhańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej. Pierwszy tom został wydany w 2015 roku. Obecnie prezentowany zaś wyszedł w roku ubiegłym. W obu tomach zaprezentowano relacje walczących na Wschodzie żołnierzy ukraińskich z lat 2014-2016. Opowieści te zostały zabrane przez naukowców z Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu Zaporoskiego. Do drugiego tomu weszły wspomnienia żołnierzy 55-tej osobnej brygady Sił zbrojnych Ukrainy – największej formacji stacjonującej w mieście Zaporoże.