DZIEJE NAJNOWSZE

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

 

 

 

waslm.jpg

 

 

 

Вахтанг Кіпіані,  Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. [Wachtang Kipiani,  Sprawa Wasyla Stusa. Zbiór dokumentów z archiwum byłego KGB USRR] Charków 2020, 688 s.

 

 

Książka stanowi ważny zapis walki ukraińskiej elity z reżimem sowieckim na przykładzie sprawy Wasyla Stusa (1938-1985). Publikacja zawiera archiwalne dokumenty z sześciotomowej sprawy karnej Wasyla Stusa, której akta są przechowywane w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (raporty z poszukiwań, przesłuchania, listy, artykuły itp.), fotografie, artykuły Wachtanga Kipianiego, a także znanych dysydentów – Wasyla Owsienki, Leonida Borodina. Dodano ostatnie notatki z życia Stusa – „Z obozowego notatnika”, potajemnie przeniesione z obozu na wolność. Do materiałów z 1980 roku dodano kilka publikacji, z których czytelnicy dowiadują się o mało znanych faktach z życia, uwięzienia i śmierci jednego z najwybitniejszych nie tylko ukraińskich, ale i europejskich poetów XX wieku.

 

 

 

wasil.jpg

 

 

Вялова Юлія,  Леон Василевський (1870-1936): постать політика у контексті польсько-українського діалогу. [Wjałowa Julia, LeonWasilewski (1870-1936): postać polityka w kontekście dialogu polsko-ukraińskiego], Kijów2019, 268 s.

 

 

Monografia jest pierwszym w ukraińskiej historiografii kompleksowym studium życia i działalności polskiego polityka, naukowca i publicysty Leona Wasilewskiego. Na podstawie szerokiego wachlarza źródeł historycznych i literatury naukowej pokazano główne etapy biografii i światopoglądu L. Wasilewskiego. Określono jego rolę i miejsce w procesie odbudowy niepodległości Polski, przedstawiono działalność na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych pierwszego rządu II Rzeczypospolitej oraz podczas podpisywania traktatu pokojowego w Rydze w 1921 r. Znaczną uwagę poświęcono analizie problematyki badanej przez L. Wasilewskiego, a także mało znanym stronom jego biografii, które pozwalają określić rolę polityka w próbach nawiązania dialogu polsko-ukraińskiego w okresie międzywojennym.

 

 

prace.jpg

 

 

Праце Українсько-Польської комісії дослідження взаємин 1917-1921 рр. Т. 1 [Prace Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Т. 1, red. J.J. Bruski, W. Werstiuk] Kijów 2019,276 s.

 

 

ЗМІСТ

Вступне слово                                                                                          7

Владислав ВерстюкУкраїна: виклики 1918 року                                 11

Ян Яцек БруськийПорозуміння та союз з Польщею в оцінках українських політичних еліт (1918-1920 рр.)                                       23

JanPisulińskiPolitycznerelacjepolsko-ukraińskie 1917-1921 wbadaniachpolskichhistoryków                                                               49

Олег ПавлишинІнтернування цивільного населення Східної Галичинив період польсько-українського конфлікту1918-1919 рр          73

ВлодзімежМенджецький1918 w historii Polski і Ukrainy z perspektywy stulecia                                                                                                     158

Maciej KrotofilMilitarne aspekty stosunków polsko-ukraińskich z lat 1917-1921  w świetle historiografii polskiej                                                   169

Mariusz Korzeniowski „Sprawy Ukraińskie” na łamach „Dziennika Mińskiego”  w latach 1917-1918                                                              180

Максим ПотапенкоЗ архіву Генріка Яблонського. Свідчення учасників польського незалежницького руху про діяльність Міністерства польських справ Української Народної Республіки в 1917-1918 роках                                                                                      201

Stanisław StępieńOlga z Bilskich Petlura – w świetle nowych poszukiwań archiwalnych                                                                                            233

Ян Яцек Бруський, Маріуш Кожен ьовський, Оля ГнатюкРоман Кноль. Записки з приводу українського питання. 1(14) грудня 1917 р       256

 

ruben.jpg

Рубен Фан,  Історія Єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки [Ruben Fan, Historia żydowskiej autonomii narodowej w okresie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej]. Tłumaczenie wydania z jidysz z 1933 roku. Lwów 2019, 272 s., il. 10.

 

 

Książka żydowskiego przedsiębiorcy, działacza społeczno-politycznego, pisarza i historyka Rubena Fana poświęcona jest sytuacji Żydów Galicji Wschodniej w epoce Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (1918-1919). Autor na podstawie własnych spostrzeżeń i dokumentów, przedstawił starania żydowskiego aktywu politycznego i społecznego w kraju, mające na celu osiągnięcie autonomii narodowej w warunkach powstawania ukraińskiego państwa. W książce przedstawiono mało znany aspekt międzynarodowego kontekstu rewolucji ukraińskiej w związku z perspektywami lokalnego rozwiązania problemu żydowskiego.

 

 

wolyn.jpg

Волинь у роки Української революції 1917-1921 років, ред. А. Шваб [Wołyń w latach ukraińskiej rewolucji 1917-1921, pod red. A. Szwaba], Łuck 2019, 300 s.

 

ЗМІСТ

 

Слово до читача 5

РОЗДІЛ 1. Формування засад державного будівництва. Внутрішні та зовнішні чинники Української революції 7

Анатолій Шваб. Автономістсько-федеративна модель державно-адміністративного устрою України в поглядах Михайла Грушевського в 1917 - на поч. 1918 р            7

Станіслав Стемпєнь. Головний отаман Симон Петлюра - державний муж і творець модерної Української армії         17

Олександр Марчук. Волинянин Іван Огієнко: заходи з підтримання державного життя в УНР у 1919-1920 рр      41

Олександр Гаврилюк. Економічна політика українських національних урядів у 1917-1921 рр.  52

Микола Кучерепа. Волинь у концепціях державного будівництва Польщі в добу національного відродження   59

Юрій Крамар. Польський чинник у перебігу подій Української революції на Волині      77

Світлана Шульга. Російські чехи в Українській революції 87

РОЗДІЛ 2. Перебіг Української революції на Волині          95

Олександр Дем'янюк. Волинська губернія в добу Української центральної ради: влада, суспільство, повсякденне життя 95

Ярослав Шабала, Іван Рудянин. Розвиток Української революції на Волинському Поліссі в добу Центральної ради  116

Олександр Завальнюк. Південно-Східна Волинь за Української центральної ради           126

Володимир Байдич, Олександр Байдич. Бойові дії 1919 р. на території Південно-Східної Волині та їх вплив на стратегічне становище Української Народної Республіки                       139

Ігор Пасюк. Українські національні військові формування на Волині 1918 р.    148

Роман Ляскович. Мобілізація волинян до Армії УНР: організація, хід і результати (кінець листопада 1918 - травень 1919 рр.) 161

Сергій Олійник. Підрозділи галицького війська в боях на території Волині в 1919 р. 170

Василь Денисюк. Розвиток ринку товарів і постачання продуктів у Луцьку в 1914-1920 рр.      176

Ігор Пасюк. Грошовий обіг на Волині в 1917-1919 рр.      194

Олег Разиграєв. Громадські організації на Волині в 1917-1918 рр. 205

Сергій Гладишук. Західна Волинь в умовах становлення польської адміністрації в 1919-1921 рр      216

РОЗДІЛ 3. Українська революція на Волині в джерелах, історичній пам'яті та персоналіях     232

Геннадій Бондаренко. Дослідження революційних і воєнних подій 1917-1939 рр. на теренах Західної Волині       232

Олександр Мельник. Тема Української революції 1917-1921 рр. в науково-освітній роботі Торчинського історичного музею імені Г. Гуртового                      245

Руслана Давидюк. Постреволюційна українська еміграція: волинський аспект              255

Андрій Жив 'юк. Оникій Богун - адміністративний старшина Армії УНР              265

Богдан Зек, Сергій Лис. Від Крут до Оксфорда: життєпис вояка Армії УНР Митрофана Швидуна          282

Віктор Баюк. Меморіальна таблиця періоду Української революції з Луцького замку (до 100-річчя від часу встановлення)            294

Наші автори       

 

wolyn43.jpg

Волинь-43: міфи і реальність, ред. М. Кучерепа, А. Шваб [Wołyń-43 mity i rzeczywistość, pod red. M. Kuczerepy, A. Szwaba], Łuck 2019, 320 s.

 

 

Publikacja zawiera materiały, w których opublikowano dużo nieznanych faktów i dokumentów, które wymagają nowych podejść koncepcyjnych do badania problemu. Zbiór zawiera rozdziały dotyczące różnych aspektów walki polsko-ukraińskiej na Wołyniu, a mianowicie: definicje tego zjawiska, dyskurs historiograficzny i społeczny, genezę, przebieg i jego konsekwencje. Publikacja pomoże czytelnikom zrozumieć tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu podczas II wojny światowej.

 

liwyckim.jpg

Андрій Лівицький, Листування (1919-1953 роки) [Andrij Liwycki, Korespondencja (w latach 1919-1953)] Kijów 2019, 688 s.

 

Monografia jest zborem listów Andrija Liwickiego z lat 1919-1953 – jego korespondencji ze znanymi postaciami ukraińskimi –Symonem Petlurą, Izaakiem Mazepą, Ołeksandrem Szulhynem, Iwanem Ohijenką, Iłarionem Kosenką, Mykołą Szumyckim i wieloma innymi. Listy te rzucają światło na różne aspekty budowy państwa, tworzenia i funkcjonowania Państwowego Centrum URL na uchodźstwie, sytuację ukraińskiej emigracji politycznej, relacje między jej nurtami, a także konfrontację ukraińskiej emigracji politycznej z radzieckimi organami bezpieczeństwa państwowego, życie osobiste Andrija Liwickiego i innych znanych ukraińskich działaczy. Osobny rozdział publikacji prezentuje kopie listów Andrija Liwickiego, które zostały przechwycone przez radziecki wywiad zagraniczny i niedawno zostały opublikowane przez Państwowe Archiwum Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Zdecydowana większość listów zawartych w tej publikacji jest po raz pierwszy wprowadzana do obiegu naukowego i jest unikalnym źródłem historycznym do studiowania historii tworzenia państwa ukraińskiego i ruchu narodowowyzwoleńczego, przemian geopolitycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Spis treści

 

 

mazury.jpg

 

 

 

 

Мазури. Живі історії. [Mazurzy. Żywa historia.] Chmielnicki 2019, 64

 

zasadawolodimir.jpg

 

Старосольський Володимир,  Принцип більшості („Das Majoritätsprinzip” – tłumaczenie z języka niemieckiego – Kostiantyn Poliszczuk, artykuł biograficzny – Stanisław Stępień, autor projektu i redaktor naczelny Mychajło Petriw) [Włodzimierz Starosolski,  Zasada większości], Lwów 2018, s. 312.

 

 

Stanisław Stępień. WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI. Wybitny ukraiński prawnik, uczony i działacz społeczno-polityczny