Statut 
Południowo-Wschodniego 
Instytutu Naukowego
w Przemyślu

 

 

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Południowo-Wschodni Instytut Naukowy”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest polsko-ukraińską organizacją pozarządową o charakterze naukowym, edukacyjnym i oświatowym.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Stowarzyszenie używa symboli oraz pieczęci z pełną nazwą „Południowo-Wschodni Instytut Naukowy”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu: „PWIN”.

3. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie, obok nazwy polskiej, może używać nazwy w języku obcym.

4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia są zastrzeżone i korzystają z ochrony prawnej.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Przemyśla i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Przemyśl.

§ 6

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II


Cele i formy działalności

§ 7

1. Celami działalności Stowarzyszenia są działania na rzecz nauki, kultury, oświaty i edukacji, środowisk naukowych i akademickich oraz na rzecz ogółu społeczeństwa, grup podmiotowych związanych z nauką, kulturą, oświatą i edukacją, a także na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz członków Stowarzyszenia.

2. Szczegółowymi celami działalności Stowarzyszenia są:

1) prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o:

a) stosunkach polsko-ukraińskich i innych narodów zamieszkujących teren dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także z innymi narodami historycznie związanymi z Rzeczpospolitą;

 

b) dziejach Polski i Ukrainy oraz innych krajów historycznie i współcześnie związanych z Rzeczpospolitą;

c) wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także innych narodów historycznie związanych z Rzeczpospolitą;

2) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i współpracy między narodami oraz społecznościami etnicznymi i kulturowymi;

3) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

5) propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, w kraju i za granicą;

6) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

7) działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty społeczeństwa i środowisk lokalnych oraz upowszechniania zasad społeczeństwa obywatelskiego;

8) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wdrażania działań wspomagających rozwój demokracji;

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego we współpracy między narodami Europy i świata;

11) prowadzenie poradnictwa naukowego i bibliotecznego dla młodzieży, studentów i naukowców oraz środowisk nauczycielskich, dziennikarskich i politycznych;

12) podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

13) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

14) promocja i organizacja wolontariatu;

15) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

16) działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działania w zakresie pożytku publicznego, szczególnie z dziedziny nauki, oświaty i edukacji, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia;

17) nauka języków obcych;

18) prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami;

19) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej i upowszechniającej realizację wyżej wymienionych celów Stowarzyszenia.

§ 8

1. Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez różnorodne formy i sposoby działania, które mogą być nieodpłatne i odpłatne, z zastrzeżeniem § 52.

2. Podstawowymi formami działalności Stowarzyszenia są:

1) upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach i kulturze Polaków
i Ukraińców oraz innych narodów, zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej poprzez uczestnictwo i organizację seminariów, konferencji, wykładów publicznych, prelekcji, wystaw, kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek, a także poprzez działalność publicystyczną;

2) prowadzenie, integrowanie i koordynowanie badań nad przeszłością i współczesnością stosunków polsko-ukraińskich, dziejami Polski i Ukrainy, a także wspólnym dziedzictwem kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych narodów historycznie związanych z Rzeczpospolitą;

3) działalność biblioteki naukowej;

4) prowadzenie wymiany naukowej;

5) współpraca i kontakty z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową, zgodnie z celami Stowarzyszenia;

 6) publikowanie wyników prowadzonych badań;

7) podejmowanie wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, działającymi w Polsce oraz na terenie innych państw, przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia;

8) prowadzenie działalności wydawniczej;

9) rozpowszechnianie publikacji własnych i innych wydawnictw, zgodnych tematycznie i problemowo z celami Stowarzyszenia;

10) prowadzenie sprzedaży publikacji własnych i innych wydawnictw, zbieżnych tematycznie i problemowo z celami Stowarzyszenia;

11) sporządzanie opinii naukowych, planów, projektów, niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz naukowych, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów dla zainteresowanych instytucji naukowych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz ich jednostek, dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków.

2. Dla realizacji założonych celów Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw osobom fizycznym i prawnym, w tym również swoim członkom, z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów cywilno-prawnych.

§ 10

1. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów opierają się na zasadach działalności nienastawionej na zysk, typu: „non profit” i „non for profit”.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

3Całkowity dochód wygenerowany z działalności Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację działalności statutowej i działań z zakresu pożytku publicznego.

§ 11

Dla realizacji działań określonych w § 7 i § 8 Stowarzyszenie prowadzi zakład naukowo-badawczy, edukacyjny i oświatowy o nazwie „Południowo-Wschodni Instytut Naukowy”, zwany dalej „Instytutem”.

 

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych oraz wspierających.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, a także innego państwa, który pragnie współdziałać w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna pragnąca wspierać działalność statutową i działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§ 14

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, zaopiniowanej pozytywnie i popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

b) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

c) korzystania ze zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenia;

d) korzystania wraz z osobami bliskimi z wyposażenia i majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż osoby trzecie.

2. Członkowie wspierający mają prawa wymienione w pkt 1 lit. a) i c).

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które położyły znaczne zasługi na polu zbliżenia polsko-ukraińskiego, działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej, zgodnej z celami Stowarzyszenia.

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) śmierci członka;

2) złożenia deklaracji o wystąpieniu;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

4) wykluczenia przez Zarząd;

5) wykluczenia przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym z powodu sprzeniewierzenia się zasadom statutowym Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Kadencja wybieralnych organów władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§ 21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wytyczanie ogólnego kierunku działalności Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym;

4) nadawanie członkostwa honorowego;

5) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu, jego zmiany i rozwiązania Stowarzyszenia;

7) podejmowania decyzji w sprawie obsady osobowej stanowiska dyrektora Instytutu, zgodnie z zapisem § 40 pkt 3;

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków;

9) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z powodu sprzeniewierzenia się zasadom statutowym Stowarzyszenia;

10) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji, o których mowa w § 6;

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, powołania komisji likwidacyjnej, określenia sposobu jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Każde zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w dwóch terminach: pierwszym lub drugim. Zasadę tę szczegółowo reguluje regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd powiadamia wszystkich członków o Walnym Zebraniu na 14 dni przed terminem obrad.

3. Wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Zarząd przekazuje członkom planowany porządek obrad oraz inne materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania.

§ 25

1. Uchwały prawidłowo zwołanego Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym statucie, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Na wniosek jednego nawet członka może być uchwalona tajność głosowania w każdej sprawie.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie stosownie do zaistniałej sytuacji z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, dyrektora Instytutu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 28

1. Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszeniem i najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym prezesa.

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.

4. Zarząd Stowarzyszenia w trakcie kadencji może uzupełniać swój skład osobowy o nowych członków w razie zmniejszenia się ich liczby poniżej przewidzianej w pkt 2.

§ 29

Wyboru prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

§ 30

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa oraz sekretarza w głosowaniu jawnym. Głosowanie może zostać utajnione na wniosek nawet jednego członka Zarządu.

2. Po ukonstytuowaniu się Zarządu, Walne Zebranie Członków podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

§ 31

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3 zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;

4) opracowanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków;

5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków, z zastrzeżeniem § 22 pkt 9;

6) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia;

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym dysponowanie ruchomościami i funduszami oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi;

9) ustalanie struktury organizacyjnej oraz regulaminu pracy Instytutu w myśl przepisu, o którym mowa w § 39;

10) ogólny nadzór nad pracą Instytutu;

11) powoływanie Rady Naukowej Instytutu oraz uzupełnianie jej składu w trakcie kadencji na wniosek dyrektora Instytutu;

12) zatwierdzanie regulaminu Rady Naukowej Instytutu;

13) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Instytutu, z którym umowę o pracę podpisuje wiceprezes lub sekretarz Zarządu lub prezes, w przypadku, gdy funkcji dyrektora Instytutu nie sprawuje prezes;

14) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

15) sporządzanie i składanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;

16) uzupełnianie w trakcie kadencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

17) zawieranie i rozwiązywanie umów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz Instytutu, a także umów o pracę i pozostałych umów cywilno-prawnych w przypadkach określonych odpowiednio w § 40 pkt 2, § 41 pkt 2 i § 42 pkt 3;

18) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia oraz spraw, które nie zostały uregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości;

19) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do współpracy z innymi organizacjami, o których mowa w § 6 pkt 1;

20) podejmowanie decyzji w sprawie odpłatnego lub nieodpłatnego realizowania działań z zakresu działalności pożytku publicznego;

21) wydawanie zarządzeń i decyzji w sprawach organizacyjnych i kadrowo-płacowych.

22) decydowanie o innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej lub nie powierzonych dyrektorowi Instytutu.

§ 32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza w głosowaniu jawnym. Głosowanie może zostać utajnione na wniosek nawet jednego członka Komisji.

3. Po ukonstytuowaniu się Komisji Walne Zebranie Członków podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu, ani nie mogą być osobami pozostającymi z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub też podlegać członkom Stowarzyszenia z tytułu zatrudnienia.

§ 34

Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne działalności Stowarzyszenia, Zarządu oraz wszystkich innych jednostek Stowarzyszenia w każdym czasie.

§ 35

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej i merytorycznej oraz innej działalności gospodarczo-finansowej;

b) występowanie do Zarządu z wnioskami i ustaleniami pokontrolnymi;

c) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecność co najmniej połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego Komisji.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna może w trakcie kadencji uzupełniać swój skład osobowy o nowych członków w razie zmniejszenia się ich liczby poniżej przewidzianej w § 33 pkt 2.

2. Uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjna, o którym mowa w pkt 1 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przewodniczącego Komisji.

 

Rozdział V


Działalność zabroniona

§ 37

W działalności Stowarzyszenia zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, o którym mowa w § 7 pkt 1;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI


Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

§ 38

Instytut, zgodnie z zapisem § 11, jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia powołaną dla realizacji celów naukowych, badawczych, edukacyjnych i oświatowych.

§ 39

Strukturę organizacyjną oraz regulamin pracy Instytutu ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40

1. Całością prac Instytutu kieruje jego dyrektor. Reprezentuje on Instytut na zewnątrz oraz zawiera (podpisuje) umowy dotyczące działalności Instytutu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie nieobecności dyrektora, umowy o których mowa w pkt 1 może zawierać (podpisywać) każdy z członków Zarządu.

3. Funkcję dyrektora każdorazowo pełni prezes Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.

 § 41

1. Dyrektor Instytutu może pełnić swoją funkcję społecznie lub etatowo (za wynagrodzeniem).

2. W przypadku funkcji etatowej umowę o pracę zawiera (podpisuje) z dyrektorem jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42

1. Instytut może zatrudniać pracowników etatowych oraz pracowników na prace zlecone.

2. W imieniu Instytutu umowy o pracę lub inne umowy cywilno-prawne zawiera (podpisuje) jego dyrektor.

3. Przepis § 40 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. Dyrektor może wydawać zarządzenia i decyzje w sprawach organizacyjnych i kadrowo-płacowych Instytutu.

 

Rozdział VII


Rada Naukowa Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

§ 43

1. W celach doradczych i opiniodawczych na wniosek prezesa Stowarzyszenia może być powołana Rada Naukowa Instytutu, zwana dalej Radą.

2. Rada Naukowa sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Instytutu.

§ 44

1. Radę powołuje Zarząd spośród samodzielnych pracowników naukowych z wyższych uczelni krajowych i zagranicznych oraz placówek naukowo-badawczych, a także innych wybitnych działaczy kultury i nauki.

2. Kadencja Rady trwa pięć lat.

§ 45

1. Rada składa się z 7 – 11 członków.

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.

3. Rada może wybrać także zastępcę przewodniczącego.

§ 46

W trakcie kadencji skład Rady może być uzupełniany o nowych członków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII


Majątek i źródła finansowania Stowarzyszenia

§ 47

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze (środki finansowe) oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

4. Majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem w pkt. 3 zarządza Zarząd.

§ 48

1. Na fundusze – środki finansowe – Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich;

b) dotacje, granty, darowizny, zapisy i spadki;

c) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji (w tym zagranicznych);

d) wpływy z ofiarności publicznej;

e) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia;

f) wpływy ze sprzedaży wydawnictw i innych przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej;

 

g) wpływy z działalności odpłatnej;

h) dochody z majątku Stowarzyszenia;

i) wpływy z innych źródeł na zasadach przewidzianych przepisami prawa;

2. Dochód wygenerowany z wpływów, tj. nadwyżka przychodów nad kosztami, o których mowa w pkt 1, zgodnie z § 10 pkt 3 przeznaczany jest na działalność statutową i działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia.

§ 49

Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IX


Sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań

§ 50

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach administracyjnych i innych niż majątkowe uprawniony jest prezes, inny członek Zarządu oraz inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub przez dwóch innych członków Zarządu, w okresie i zakresie określonym w upoważnieniu.

2. Do ważności umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, a w szczególności w zakresie praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub innego członka Zarządu.

§ 51

1. Do reprezentowania Instytutu jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach administracyjnych oraz w kwestiach dotyczących działalności Instytutu uprawniony jest dyrektor oraz inna osoba pisemnie upoważniona przez dyrektora, w okresie i zakresie określonym w upoważnieniu.

2. Do ważności podejmowanych decyzji i zaciągania zobowiązań w sprawach wymienionych w pkt 1 wymagany jest podpis dyrektora lub osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.

 

Rozdział X


Działalność odpłatna i nieodpłatna

§ 52

1. Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną, w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia oraz wynagrodzenie za wykonywanie zadań, sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonch przez osoby w ramach realizacji działalności pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów darowizny otrzymanych na jej cele, może być pobierane na zasadach określonych w przepisach ustawy cytowanej w pkt 1, zgodnie z wyznaczonymi tam limitami.

3. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi lub wykonywane zadania (działalność nieodpłatna).

4. Decyzję w sprawie odpłatnego lub nieodpłatnego realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd.

 

Rozdział XI


Zmiana Statutu i rozw
iązanie Stowarzyszenia

§ 53

1. Uchwały w sprawie Statutu lub jego zmian podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

 

2. Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmian Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 54

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków osobną uchwałą powołuje komisję likwidacyjną oraz określa sposób likwidacji Stowarzyszenia, a także cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia powinien zostać przeznaczony na cele wymienione w § 7 Statutu, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.

4. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie Członków zdecyduje inaczej.

§ 55

Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym przez Zarząd porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział XII


Postanowienia końcowe

§ 56

Sprawy, które nie zostały uregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia i w oparciu o ustawę – Prawo o stowarzyszeniach, wymienioną w § 2 pkt 1.

§ 57

1. W razie dalszych wątpliwości rozstrzygnięcie Zarządu może zostać zaskarżone do Walnego Zebrania Członków.

2. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków jest ostateczne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

 

* * * * * * *

 

Statut Stowarzyszenia pn. „Południowo-Wschodni Instytut Naukowy” w Przemyślu, w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 2/2012 przez Walne Zebranie Członków PWIN w Przemyślu w dnia 22 września 2012 r., składa się z dwunastu (12) rozdziałów zawierających pięćdziesiąt siedem (57) paragrafów.

Zmiana Statutu została wpisana i uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000168339 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2012 r.  (Sygn. sprawy: RZ.XII NS-Rej.KRS/015639/12/54739).

 

 

<<<POWRÓT<<<