POLSKA - UKRAINA. 1000 LAT SĄSIEDZTWA

pod redakcją Stanisława Stępnia

Tom 5: Miejsce i rola kościoła grekokatolickiego w kościele powszechnym,

Przemyśl 2000, stron 366

ISSN 0867-1060

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne księdza arcybiskupa Jana Martyniaka – metropolity przemysko-warszawskiego.

Kościół greckokatolicki w rozwoju dziejowym

Ks. Tadeusz Śliwa, Wezwania cerkwi diecezji lwowskiej obrządku wschodniego na przełomie XVII i XVIII wieku.

Andrzej Gil, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego.
Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku.

Antoni Mironowicz, Nieznane dokumenty do dziejów unickich cerkwi białostockich z początku XIX wieku.

Anna Krochmal, Przemiany wewnętrzne w Kościele greckokatolickim w Galicji w drugiej połowie XIX wieku.

Włodzimierz Osadczy, Stosunki międzyobrządkowe a kwestia narodowa w Galicji Wschodniej w XIX początku XX wieku.

Stanisław Stępień, W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantynizacja a okcydentalizacja Kościoła greckokatolickiego w okresie międzywojennym.

Ks. Adam Kubasik, Problematyka kapłaństwa i rodziny w nauczaniu metropolity Andrzeja Szeptyckiego.

Ks. Jarosław Moskałyk, Wizja Kościoła Andrzeja Szeptyckiego w kontekście nowych wyzwań międzykonfesyjnych na progu XXI wieku.

Natalia Rublowa, Świadectwo wiary. Protokoły śledztwa i Akt zgonu Sługi Bożego bp. Hryhorija Chomyszyna – ordynariusza stanisławowskiego.

O. Sergiusz Gajek MIC, Historyczne znaczenie misji Jezuitów w Albertynie.

O. Ihor Harasym OSBM, Partykularność ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego oraz jego miejsce w Kościele powszechnym. Spojrzenie historyczno-teologiczne w kontekście ekumenicznym.

Kultura a życie religijne grekokatolików

Anna Różycka-Bryzek, O uwarunkowaniach patronatu króla Władysława Jagiełły nad malarstwem bizantyńsko-ruskim w Polsce.

Romuald Biskupski, Próba charakterystyki swoistych cech ukraińskiego malarstwa ikonowego od XV pierwszej połowy XVIII wieku.

Ks. Michał Janocha, Wpływ brzeskiej unii kościelnej na refleksję o sztuce oraz ikonografię malarstwa cerkiewnego w XVII i XVIII wieku.

Mirosław P. Kruk, Motyw świątyni w tłach Złożenia Świętego do Grobu w ikonach diecezji przemyskiej.

Jarosław Giemza, Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu.

Eugieniusz Zawałeń, Przemiany w osiemnastowiecznej architekturze cerkiewnej na przykładzie diecezji przemyskiej.

Paweł Sygowski, Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759-1762.

Michał Łesiów, Nazwy najważniejszych świąt chrześcijańskich w kulturze i języku ukraińskim.

Wiesław Witkowski, Dzieje przenikania terminologii religijnej Kościoła bizantyjskiego do języka polskiego, tudzież terminologii Kościoła rzymskiego do języka ukraińskiego.

Bronisław Miron Seniuk, Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji Kościoła wschodniego. Materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych eparchii włodzimierskiej.

Jurij Medwedyk, Poczajowski “Bohohłasnyk”: okoliczności powstania oraz źródła antologii ukraińskiej pieśni religijnej.

Olga Popowicz, Przemyski ośrodek muzyki cerkiewnej. Zarys problematyki.


ЗMICT:

Вступне слово отця архієпископа Івана Мартиняка – митрополита
перемисько-варшавського

Греко-католицька Церква в її історичному розвитку

О. Тадеуш Сліва, Звання церков львівської єпархії східного обряду на зламі XVII і XVIII століть.

Анджей Ґіль, Холмська єпархія східного обряду. Питання територіальної організації в XVII і XVIII століттях.

Антоні Міронович, Невідомі документи до історії білостоцьких унійних церков на початку ХІХ століття.

Анна Крохмаль, Внутрішні перетворення у Греко-католицькій Церкві у Галичині в другій половині ХІХ століття.

Володимир Осадчий, Міжобрядові відносини та національне питання у Східній Галичині в ХІХ-на початку ХХ століття.

Станіслав Стемпєнь, В пошуках обрядової тотожності. Візантинізація та окциденталізація Греко-католицької Церкви у міжвоєнному періоді.

О. Адам Кубасік, Проблематика священослужительсва і родини в навчанні митрополита Андрея Шептицького.

О. Ярослав Москалик, Уявлення про Церкву Андрея Шептицького в контексті нових міжконфесійних проблем на порозі ХХІ століття.

Наталія Рубльова, Свідчення віри. Протоколи слідства і Свідоцтво про смерть Слуги Божого єп. Григорія Хомишина – станіславівського владики.

О. Серґіуш Ґаєк МІЦ, Історичне значення місії Єзуїтів у Альбертині.

О. Ігор Гарасим ЧСВВ, Помісність Української Греко-католицької Церкви та її місце у Вселенській Церкві. Історично-теологічний погляд в екуменічному контексті.

Культура й релігійне життя греко-католиків

Анна Ружицька-Бризек, Про обставини патронату короля Владислава Ягайли над візантійсько-руським малярством у Польщі.

Ромуальд Біскупський, Спроба характеристики своєрідних рис українського іконного малярства за період від XV до першої половини XVIII століть.

О. Міхал Яноха, Вплив берестейської церковної унії на рефлексію про мистецтво та іконографію церковного малярства XVІІ та XVІІІ століть.

Мирослав П. Крук, Мотив храму на фоні ікон Священного Покладання до Могили із теренів перемиської єпархії.

Ярослав Ґємза, Архітектура й устаткування церкви Вознесіння Господнього в Улючі.

Євген Завалень, Перетворення в церковній архітектурі XVІІІ століття на прикладі перeмиської єпархії.

Павeл Сиґовський, Унійна холмська єпархія у візитаційних протоколах єпископа Максиміліяна Рилли від 1759 до 1762 років.

Михайло Лесів, Назви найважливіших християнських свят в українській мові та культурі.

Вєслав Вітковський, Історія проникнення релігійної термінології візантійської Церкви до польської мови, так само термінологоії римської Церкви до української мови.

Броніслав М. Сенюк, Термінологія у сфері архітектури і церковного мистецтва а також організації східної Церкви у XVІІІ столітті. Матеріали до словника на підставі візитаційних протоколів володимирської єпархії.

Юрій Медведик, Почаївський “Богогласник”: обставини виникнення та джерела антології української духовної пісні.

Ольга Попович, Перемиський осередок церковної музики. Нарис проблематики.