Biblioteka cyfrowa

 

nazwa zadania

 „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH PWIN. WIELOETNICZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE GALICJI XIX - XX W.”

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowano ze ¶rodków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(umowa nr 04995/15/FPK/NIMOZ),
w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”,
Priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”

 

CEL ZADANIA:

 

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy¶lu realizuje zadanie pt.: „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH PWIN. WIELOETNICZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE GALICJI XIX - XX W.”, którego podstawowym przedmiotem jest digitalizacja 60 unikalnych obiektów bibliotecznych wydawanych od końca XVIII do pocz±tku XX wieku, zaliczanych do materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, maj±cych duż± warto¶ć historyczn± i poznawcz± dla badaczy dziejów i kultury polskiej. Zadanie uwzględnia też przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich, maj±cych powstrzymać proces destrukcji wybranych publikacji i przywrócić im w pełni walory użytkowe i estetyczne oraz zachować je od dalszego niszczenia. Ważnym elementem zadania jest wprowadzenie do bazy danych, rozpowszechnienie i udostępnienie zdigitalizowanego zbioru szerokiemu gronu użytkowników za pomoc± Internetu oraz jego przechowywanie z zapewnieniem trwało¶ci i bezpieczeństwa danych w repozytorium – NIMOZ – wskazanym przez MKiDN.

 

Wykaz 60 zdigitalizowanych obiektów bibliotecznych

  

(1) Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis 1913;

(2) Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Dioecesium Luceoriensis et Żytomiriensis 1918;

(3) Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioceseos Mohiloviensis 1925;

(4) Schematismus Universi Cleri Graeco-Catholicae Diocesis Stanislaopoliensis 1909;

(5) Premislia Sacra Series et Gesta Episcoporum r. 1 Priemisliensium. E Fontibus Domestcis et Extraneis Congessit Franciscus Pawłowski, Cracoviae 1869;

(6) Via Peromnem Campum Honorum fummorum, Virtutum ac Memoritorum Protrita, nec non Religionis Orthodoxae et Libertatis Ecclefialticae Vigilantissimis Pastoribus Szeptyccianis Ampliata, In ipfo Infulati Honoris afcenfu Illustrissimo Excellentissimo et Reverendissimo Domini Domino Athenasio in Szeptyce Szeptycki, Poczajoviensis 1763;

(7) Sprawozdanie z życia mniejszo¶ci narodowych za I kwartał 1935 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Narodowo¶ciowy, Warszawa 1935;

(8) Opys rukopysiw Narodnoho Domu z kolekcji A. Petruszewycza, cz. 1, oprac. I. Swiencjickyj, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 1, Lwiw 1906;

(9) Hromad¶ki szpichljary w Hałyczynji 1784-1840, oprac. I. Franko, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 2, Lwiw 1907;

(10) Materijały j zamitky do istoriji nacjonalnoho widrodżennia Hałyćkoji Rusy w 1830 ta 1840 rr., oprac. M. Terszakoweć, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 3, Lwiw 1907;

(11) Materijały do istoriji hałyćko-ru¶koho szkilnyctwa XVIII i XX ww., oprac. I. Swiencjickyj, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 4, Lwiw 1909;

(12) Filologiczni praci Iwana Mohylnyćkoho, oprac. M. Wozniak, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 5, Lwiw 1910;

(13) Opys rukopysiw Narodnoho Domu z kolekcji A. Petruszewycza, cz. 2, oprac. I. Swiencjickyj, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 6, Lwiw 1911;

(14) Opys rukopysiw Narodnoho Domu z kolekcji A. Petruszewycza, cz. 3, oprac. I. Swiencjickyj, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 7, Lwiw 1911;

(15) Azbuczna wijna w Hałyczyni 1859 r. Nowe materijały, oprac. I. Franko, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 8, Lwiw 1912;

(16) Materijały do istoriji ukrajin¶koji pisni i wirszy, cz. 1, oprac. M. Wozniak, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 9, Lwiw 1913;

(17) Materijały do istoriji ukrajin¶koji pisni i wirszy, cz. 2, oprac. M. Wozniak, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 10, Lwiw 1914;

(18) Materijały do istoriji ukrajin¶koji pisni i wirszy, cz. 3, oprac. M. Wozniak, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 11, Lwiw 1925;

(19) Łysty mytropołyta M. Łewyćkoho do epyskopa I. Snjihur¶koho i oficijalni dokumenty jich spilnoji dijalnosty (1813-1847), oprac. W. Szczurat, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 12, Lwiw 1924;

(20) Materijały do istoriji kulturnoho żytia w Hałyczynji w 1795-1857 rr., oprac. K. Studyn¶kyj, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 13-14, Lwiw 1920;

(21) Materijały do istoriji ukrajin¶ko-cze¶kych wzajemyn w perszij połowyni XIX st., oprac. I. Bryk, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 15, Lwiw 1921;

(22) Sprawozdanie dyrekcyji C.K. II Gimnazyji w Peremyszly za rik szkilnyj 1895/6, Peremyszl 1896;

(23) Sprawozdanie dyrekcyji C.K. II Gimnazyji w Peremyszly za rik szkilnyj 1896/7, Peremyszl 1897;

(24) Sprawozdanie dyrekcyji C.K. II Gimnazyji w Peremyszly za rik szkilnyj 1897/8, Peremyszl 1898;

(25) Zwit dyrekcyji C.K. II Gimnazyji w Peremyszly za rik szkilnyj 1899/1900, Peremyszl 1900;

(26) Zwit dyrekcyji C.K. II Gimnazyji w Peremyszly za rik szkilnyj 1901/1902, Peremyszl 1902;

(27) Zwit dyrekcyji C.K. Gimnazyji z ruskym wykładowym jazykom w Peremyszly za rik szkilnyj 1909/1910, Peremyszl 1910;

(28) Zwit dyrekcyji C.K. Gimnazyji z ruskym wykładowym jazykom w Peremyszly za rik szkilnyj 1910/1911, Peremyszl 1911;

(29) Zwit dyrekcyji C.K. Gimnazyji z ruskoju wykładowoju mowoju w Peremyszly za szkilnyj rik 1912/1913, Peremyszl 1913;

(30) Zwit dyrekcyji C.K. Gimnazyji z ruskoju wykładowoju mowoju w Peremyszly za szkilnyj rik 1913/1914, Peremyszl 1914;

(31) Zwit dyrekcyji C.K. Gimnazyji z ukrajin¶koju wykładowoju mowoju w Peremyszly za szkilnyj rik 1914/1915 i 1915-16, Peremyszl 1916;

(32) Zwit dyrekcyji Derżawnoji Gimnaziji z ukrajin¶koju mowoju nawczannia w Peremyszli za szkilnyj rik 1933/1934, Peremyszl 1934;

(33) Zwit dyrekcyji Ljiceja Ruskoho Instytuta dla Djiwczat w Peremyszly za rik szkilnyj 1904/1905, Peremyszl 1905;

(34) Zwit dyrekcyji Ljiceja Ruskoho Instytuta dla Djiwczat w Peremyszly za rik szkilnyj 1908/1909, Peremyszl 1909;

(35) Zwit dyrekcyji Ljiceja Ruskoho Instytuta dla Djiwczat w Peremyszly za rik szkilnyj 1911/12, Peremyszl 1912;

(36) Zwit wydjiłu Towarystwa Ruskyj Instytut dla Djiwczat w Peremyszlji za rik 1913, Peremyszl 1913;

(37) Zwit uprawy gimnazyjnych naukowych kursiw z ukrajin¶koju wykładowoju mowoju u Widny za szkilnyj rik 1914/1915, Wideń 1915;

(38) Statut Towarystwa „Narodnyj Dim” w Peremyszli, Peremyszl 1936;

(39) Ustaw Towarystwa „Eparchijalna Pomicz” w Peremyszly, Peremyszl 1918;

(40) Prawylnyk pochoronnoho fondu pid uprawoju Instytutu Wdiw i Syrit po hr.-kat. swiaszczennykach, Peremyszl 1939;

(41) Perszyj Ukrajin¶kyj Pedagogicznyj Kongres 1935, Lwiw 1938;

(42) Kociubyn¶kyj M., Łysty do Wołodymyra Hnatiuka, Lwiw 1910;

(43) Petriw W., Spomyny z czasiw ukrajin¶koji rewoluciji (1917-1921), cz. 1, Lwiw 1927;

(44) Petriw W., Spomyny z czasiw ukrajin¶koji rewoluciji (1917-1921), cz. 2, Lwiw 1928;

(45) Bukwar narodnoho ruskoho jazyka, Peremyszl 1838;

(46) A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Naj¶więtszej Maryi Panny w Polsce, t. 1, Kraków 1903;

(47) Krotoski K., Historya powszechna, t. 2, Poznań 1912;

(48) Bartoszewski W., O Zakonach wedle austriackiego prawa ko¶cielnego i prawa kanonicznego, Lwów 1893;

(49) Czyn posieszczenija bolnych i tajny jeleopomazanija, Żowkwa 1907;

(50) Czyn tajny swiatoho kreszczenija i myropomazanjija, Lwow 1907;

(51) Iwanowicz O., Zapysky szkolaria-putnyka otnosiaszcziysia do Hałyckoj Rusi, Lwow 1861;

(52) Kelsijew W., Gałyczyna i Mołdawija, Peterburg 1868;

(53) Wozniak M., Istorija ukrajin¶koji literatury, t. 1, Lwiw 1920;

(54) Wozniak M., Istorija ukrajin¶koji literatury, t. 2, Lwiw 1921;

(55) Szczurat W., Grunwald¶ka pisnia (Bogurodzicza dzewicza), Żowkwa 1906;

(56) Literaturnyj sbornyk halicko-russkoju Maticeju 1872 i 1873, Lwow 1874;

(57) Wybir z ukrajiń¶ko-ru¶koji ljiteratury, red. O. Barwińskyj, Lwiw 1910;

(58) Kamin¶kyj A., Hałyczczyna Piemontom, Lwiw 1924;

(59) Łozyn¶kyj M., Ukrajinstwo i moskwofilstwo sered ukrajin¶ko-ru¶koho narodu w Hałyczyni, Lwiw 1909;

(60) Hruszew¶kyj M., Ukrajin¶ka szlachta w Hałyczyni na perełomi XVI i XVII w., Lwiw 1938.

 

NAZWA ZADANIA

 

Tworzenie i rozwijanie polskiej naukowej biblioteki ukrainoznawczej

 

W trosce o rozwój nauki polskiej z zakresu ukrainoznawstwa, a także tworzenia bazy bibliotecznej dla polskich i zagranicznych naukowców, badaczy regionalnych, studentów, nauczycieli, dziennikarzy oraz  wszystkich innych zainteresowanych ukrainoznawstwem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego (PWIN) w Przemy¶lu tworzy, utrzymuje i rozwija „Polsk± Naukow± Bibliotekę Ukrainoznawcz±”.

Działalno¶ć Biblioteki od wielu lat otrzymuje finansowe wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), na podstawie konkursów grantowych.

 

 

 

W ramach zadań bibliotek podmiotów działaj±cych na rzecz nauki finansowanych ze ¶rodków MNiSW na działalno¶ć upowszechniaj±c± naukę w 2014 roku PWIN w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zrealizował zadanie pn.: Tworzenie i rozwijanie polskiej naukowej biblioteki ukrainoznawczej.

Możliwe to było dzięki otrzymanemu finansowaniu zadania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 752/P-DUN/ZO/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.

 

Realizacja zadania obejmowała następuj±ce przedsięwzięcia:

   1. Zakup ksi±żek na Ukrainie oraz kontynuacja serii wydawniczych i czasopism.

   2. Opracowanie księgozbioru w programie (systemie bibliotecznym) MAK, kontynuacja opracowania nabytków z lat wcze¶niejszych polskojęzycznych i zagranicznych.

   3. Utrzymanie księgozbioru, inwentaryzacja, porz±dkowanie i konserwacja księgozbioru.

   4. Archiwizacja i udostępnianie zbiorów, konsultacje biblioteczne i informacja naukowa.

   5. Digitalizacja zbiorów ukrainoznawczych (ukraińsko- i polskojęzycznych).

   6. Utrzymanie infrastruktury bibliotecznej (w tym ogrzewanie, energia elektryczna, (¶wiatło), czynsz, woda, zakup materiałów biurowych, poczta, współpraca z innymi bibliotekami).

Publikacje zdigitalizowane w ramach zadania Tworzenie i rozwijanie Polskiej Naukowej Biblioteki Ukrainoznawczej”: