Kolekcja materiałów dotyczących dziejów wsi: Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski (Fehlbach

       Projekt powstał z inicjatywy Stanisława Barana z Kobylnicy Wołoskiej, który od wielu lat gromadził kopie dokumentów, literaturę i różnego rodzaju materiały odnoszące się do rodzinnej miejscowości i sąsiednich wsi.

       Wśród zebranych materiałów znajdują się archiwalia oraz teksty rękopiśmienne i drukowane. Obejmują one 185 jednostek archiwalnych, co stanowi 0,67 m.b. Ich zakres chronologiczny to lata 1557-2007.

 Pośród zgromadzonych dokumentów na szczególną uwagę zasługuje  Przywilej lokacyjny miasta Tarłowiec z 1557 r. Tarłowiec miał powstać na terenach Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołoskiej, była to jednak lokacja nieudana. Równie ważny w kolekcji jest wypis z przywileju Jana III Sobieskiego dla popów Iwana, Andrzeja i Jakuba Thymonowiczów z 4 października 1679 r., potwierdzający ich zwierzchnictwo nad parafią w Kobylnicy Wołoskiej oraz zwalniający z powinności względem państwa.

Pomiędzy archiwaliami odnaleźć można również dokładny opis gruntów wsi Kobylnica Ruska, a także rachunki dzierżawców tej miejscowości, notandum z 1793 r., sumariusze, oraz kopię inwentarza folwarku kobylnickiego – pochodzące z XVI w.

Pozostałe archiwalia pochodzą z przełomu XIX i XX w., a ich problematyka obejmuje różnorodne aspekty życia mieszkańców wspomnianych miejscowości. Dotyczą one głównie rozwoju szkolnictwa, życia religijnego, a także gospodarczego mieszkańców Kobylnicy Wołoskiej i sąsiednich wsi. Są to duplikaty wyciągów metrykalnych, orzeczeń sądowych z lat 1844-39 (umowy, kontrakty), protokołów z posiedzeń szkolnych z 1933 r., a także dzienników urzędowych, okólników, zawiadomień, oraz kwitów płatności. Znajduje się tutaj również korespondencja proboszczów Kobylnicy Wołoskiej – ks. Jana Podlaszeckiego (1859-1928) i ks. Konstantyna Podlaszeckiego (1886-1967).

Interesujące są również źródła kartograficzne, w skład których wchodzą: kopie map katastralnych Kobylnicy Wołoskiej, map statystycznych i administracyjnych Galicji, zarówno z czasów Józefa II, jak również z 1939 r., a także te ilustrujące dawne województwo przemyskie.

W kolekcji znaleźć można również fragmenty opublikowanych tekstów źródłowych oraz monografii, w których znajdują się wzmianki dotyczące dziejów Kobylnicy Wołoskiej, Kobylnicy Ruskiej i Potoku Jaworowskiego, a także najbliższych miast (Wielkie Oczy, Jaworów).

Kopie zgromadzonych dokumentów i materiałów Stanisław Baran przekazał do Południowo-Wschodniego Instytutu w Przemyślu (PWIN), w celu udostępniania ich zainteresowanym badaczom dziejów regionalnych. Materiały te uporządkowano, usystematyzowano chronologicznie i problemowo, a także nadano im sygnatury w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z nich. Wszelkie informacje na temat zgromadzonej kolekcji uzyskać można pisząc na adres: instytut@pwin.pl

 

Widok na Kobylnicę Wołoską

 

   

Cerkiew w Kobylnicy Wołoskiej

 

     

Kościół w Potoku Jaworowskim

 

    

Dawna plebania w Kobylnicy Ruskiej (okres międzywojenny)

 

<<<<WSTECZ