Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)  
ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

(obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

 

Zbieranie materiałów dotyczących okupacji hitlerowskiej i sowieckiej w latach 1939-1944 rozpoczęła jeszcze pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu (ok. 10% zbiorów). Po likwidacji tej placówki i przejęciu wyżej wymienionych zbiorów przez powstały 2 lutego 1990 r. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, były one systematycznie uzupełniane zarówno poprzez darowizny osób fizycznych, jak również zakupy antykwaryczne. Zdjęcia i dokumenty dotyczące II wojny światowej przekazywali do Instytutu m.in.: Władysław Fołta, dr Stanisław Stępień, redaktor Mieczysław Nyczek, dr Frank Grelka oraz dr Aleksander Kolańczuk.

         Materiałom dotyczącym życia ludności cywilnej terenów dawnej Galicji w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1944 nadano nazwę „Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944). Życie codzienne na pograniczu”. Po uporządkowaniu akta obejmują 70 j.a, co stanowi 0,61 m.b. akt. Ich zakres chronologiczny to lata 1939-1944. Natomiast zakres terytorialny stanowi obszar Galicji. Archiwalia charakteryzują się dużym stopniem zniszczenia. Mają słabą strukturę papieru podatnego na uszkodzenia mechaniczne, są silnie zabrudzone, zawilgocone i mają sporo zacieków oraz ubytków, dlatego wymagały różnorodnych zabiegów konserwatorskich. Archiwalia mają postać akt luźnych, poszytów, bądź ksiąg. W przeważającej mierze są w języku polskim i niemieckim. Część z nich napisana jest również w języku rosyjskim oraz ukraińskim.

Dokumenty uporządkowano zgodnie z wymogami dotyczącymi porządkowania archiwaliów wymaganymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Kolejne wykonywane czynności polegały na: wydzieleniu, uporządkowaniu i opisaniu poszczególnych jednostek archiwalnych. Potem materiały archiwalne poddano systematyzacji: nadano układ i podzielono na serie i podserie. Następnie sporządzono inwentarz archiwalny.

Po opracowaniu archiwalia zdigitalizowano i umieszczono na stronie internetowej Instytutu www.pwin.pl wraz ze sporządzonymi do nich opisami oraz metadanymi, w celu umożliwienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do nich szerokiemu gronu użytkowników.

 

 

 Inwentarz archiwalny

  

Seria: Zarządzenia urzędowe władz Generalnego Gubernatorstwa z okresu II wojny światowej

 

Sygn. 1

tytuł i data: Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besesten polnischen Gebiete [Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów]; 1940;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, stan dobry, j. niem., j. pol., s. 389, A4

 

Sygn. 2

tytuł i data: Verordnungsblatt für das Generalgouvernement 1941 [Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa 1941 r.] – fragmenty; 1941;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, stan dobry, j. niem., j. pol. s. 682, A4

 

Sygn. 3

tytuł i data: Verordnungsblatt für das Generalgouvernement 1942 [Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa 1942 r.]; 1942;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, stan dobry, j. niem., j. pol., s. 850, A4

 

Sygn. 4

tytuł i data: Amtliches Gemeinde und Dorfverzeichnis für das Generalgouvernement auf Summarischen Bevölkerungsbestandsaufnahme am 1. März 1943; 1943;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. pol., j. niem., s. 151, A4

 

Seria: Zarządzenia i meldunki wydawane przez dowództwo Armii Krajowej w okresie II wojny światowej

 

Sygn. 5

tytuł i data: [Meldunki przekazywane do bazy przez Z. Strzembosza dotyczące rozpracowania Georga-Jerzego Relingera]; 1943;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 2, A5

 

Sygn. 6

tytuł i data: [Rozkaz i meldunki przekazywane do bazy przez Z. Strzembosza dotyczące rozpracowania Georga-Jerzego Relingera i Alfreda Minzera – kopie]; 1943-1944;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 3, A5

 

Sygn. 7

tytuł i data: [Zarządzenie i meldunki żołnierzy AK w okresie II wojny światowej dotyczące demobilizacji i rozwiązania oddziałów]; 1944-1945;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, po konserwacji, j. pol., s. 4, A5

 

Sygn. 8

tytuł i data: [Zarządzenie i meldunki żołnierzy AK w okresie II wojny światowej dotyczące demobilizacji i rozwiązania oddziałów – kopie]; 1944-1945;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 5, A5

 

Seria: Dokumenty prywatne i rękopisy z okresu II wojny światowej

 

Sygn. 9

tytuł i data: Trudowaia knyżka [Książeczka zatrudnienia Iwana Rożańskiego]; 1941;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, książeczka zatrudnienia, akta luźne, po konserwacji, j. ros., s. 2, A4

 

Sygn. 10

tytuł i data: [Kartka pocztowa z II wojny światowej]; 1941;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, kartka pocztowa, po konserwacji, j. ros., j. franc., s. 2, A5

 

Sygn. 11

tytuł i data: Historia 100-lecia kościoła oraz dzieje i obyczaje Starego Miasta Rybotycz w latach 1865-1985; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, poszyt, stan dobry, j. pol., s. 49, A4

 

Seria: Powojenne materiały sądowe dotyczące zbrodni nazistowskich

 

Sygn. 12

tytuł i data: [Protokoły przesłuchań świadków przez sędziego Sądu Najwyższego Michała Barciszewskiego w sprawie jeńców w Nehrybce i Pikulicach w okresie okupacji hitlerowskiej w dniu 8 grudnia 1961 r.]; 1961;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 8, A4

 

Seria: Materiały dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w trakcie II wojny światowej

 

Sygn. 13

tytuł i data: [Pismo Ukraińskiego Komitetu Narodowego w Przemyślu do ukraińskiej milicji pomocniczej w Sądowej Wiszni w sprawie Stepana Steca]; 1941;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. ukr., s. 1, A4

 

Sygn. 14

tytuł i data: [Śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni których ofiarami były osoby narodowości ukraińskiej]; 2004;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. pol., s. 10, A4

 

Sygn. 15

tytuł i data: [Maszynopis opisujący działalność sotni ukraińskich]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. pol., s. 19, A4

 

Seria: Materiały dotyczące eksterminacji ludności żydowskiej w trakcie II wojny światowej

Podseria: Materiały poświęcone upamiętnieniu miejsc martyrologii Żydów w trakcie w Przemyślu i Grochowcach

 

Sygn. 16

tytuł i data: Protokoły przesłuchania świadków w sprawie zbrodni na ludności żydowskiej w pobliżu Grochowiec, przez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie; 1971-1972, 1974;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, stan dobry, j. pol., s. 7, A4

 

Sygn. 17

tytuł i data: [Materiały poświęcone upamiętnieniu terenu getta żydowskiego w Przemyślu]; 2000;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 11, A4

 

Sygn. 18

tytuł i data: Dokumentacja przedmiotów znalezionych w miejscu straceń „Grochowce las” w dniach 19 i 21 kwietnia 2002 r.; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, dokumentacja fotograficzna, stan dobry, j. pol., s. 5, A4

 

Seria: Materiały dotyczące eksterminacji żydowskiej w trakcie II wojny światowej

Podseria: Dokumenty dotyczące osób narodowości żydowskiej w Galicji

 

Sygn. 19

tytuł i data: [Upoważnienie dla Leopolda Reisa wystawione przez prezesa gminy żydowskiej Adolfa Rothfelda do nadzorowania przez niego rekwizycji odzieży futrzanej wśród ludności żydowskiej Lwowa wraz ze stosownymi apelami skierowanymi do tejże ludności w celu egzekwowania rozkazu]; 1941-1942;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. niem., s. 7, A4

 

Sygn. 20

tytuł i data: [Fragmenty „Księgi pogrzebowej cmentarza żydowskiego za lata 1941-1942 we Lwowie”]; 1941-1942;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, formularz, stan dobry, j. pol., j. ukr., j. niem., s. 13, A4

 

Sygn. 21

tytuł i data: Zestawienie bibliograficzne OUN, a eksterminacja Żydów. Publikacje obcojęzyczne; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. fran., s. 8, A4

 

Seria: Materiały dotyczące tajnego nauczania w okresie II wojny światowej

 

Sygn. 22

tytuł i data: Kronika Szkoły Powszechnej w miejscowości Liskowate powiat Krościenko koło Chyrowa; 1898-1940;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, poszyt, po konserwacji, j. pol., j. ukr., s. 107, A4

 

Sygn. 23

Tytuł i data: [Materiały dotyczące tajnego nauczania]; 1943, 1958, 1960, 1962-1963, 1965;

Opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, j. pol., stan dobry, s. 113, A4

 

Sygn. 24

tytuł i data: [Materiały do historii oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 w powiecie Przemyśl]; 1959;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, po konserwacji, j. pol., s. 313, A4

 

Seria: Wspomnienia i relacje z okresu II wojny światowej

 

Sygn. 25

tytuł i data: [Fragment kroniki klasztoru Braci Mniejszych (OO. Franciszkanów-Reformatów) w Przemyślu]; 1939-1945;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, poszyt, stan dobry, j. pol., s. 68, A4

 

Sygn. 26

tytuł i data: [Relacja z czasów II wojny światowej Janiny Kochańskiej-Reich zatytułowana „Wspomnienia spisane po przeszło pięćdziesięciu latach”]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. pol., s. 39, A4

 

Sygn. 27

Tytuł i data: [Materiały do dziejów wsi Polski południowo-wschodniej zebrane na podstawie ankiet przez nauczycieli dotyczące lat wojny i okupacji]; 1962;

Opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 40, A4

  

Sygn. 28

tytuł i data: [Relacje wojskowych z przebiegu kampanii wrześniowej w 1939 r.]; 1969, 1980-1981;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 53, A4

 

Seria: Mapy

 

Sygn. 29

tytuł i data: [Mapa niemiecka przedstawiająca Polskę tuż przed wybuchem wojny w 1939 r.]; 1939;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, mapa, po konserwacji, j. niem., s. 1, 425x550mm

 

Sygn. 30

tytuł i data: [Mapa przedstawiająca linię graniczną na Sanie w 1940 roku]; 1940;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, mapa USSR, po konserwacji, j. ukr., s. 1, A4

 

Sygn. 31

tytuł i data: [Przemyski rejon umocniony z lat 1940-1941]; 1941;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, mapa, po konserwacji, j. pol., s. 1, A4

 

Sygn. 32

Tytuł i data: [Mapa orientacyjna Sośnicy przeniesiona ze szkicu geodezyjnego]; b.d.;

Opis jednostki: dokumentacja aktowa, mapa, stan dobry, j. pol., s. 1, A4

 

Seria: Czasopisma poświęcone II wojnie światowej

Podseria: Czasopisma ukraińskie wydawane w okresie II wojny światowej (okupacja sowiecka i niemiecka)

 

Sygn. 33

tytuł i data: [„Wisti” wydane w okresie okupacji radzieckiej z listopada 1940 r.]; 1940;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, czasopismo, po konserwacji, j. pol., s. 4, A3

 

Sygn. 34

tytuł i data: [Czasopisma wydawane w okresie okupacji sowieckiej w latach 1940-1941]; 1940-1941;

opis jednostki: czasopisma, stan dobry, j. ukr., j. pol., s. 14, A3

 

Sygn. 35

tytuł i data: [Zbiór gazet ukraińskich wydawanych w okresie okupacji niemieckiej z 1941 r.]; 1941, 1944;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. ukr., s. 601, A4

 

Sygn. 36

tytuł i data: Nowe Żyttia kalendar na 1943; 1943;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. ukr., s. 162, A4

 

Sygn. 37

tytuł i data: Kalendar Almanach 1943; 1943;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. ukr., s. 252, A4

 

Sygn. 38

tytuł i data: Kalendar Almanach 1944; 1944;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. ukr., s. 192, A4

 

Seria: Czasopisma poświęcone II wojnie światowej

Podseria: Czasopisma polskie wydawane w okresie II wojny światowej (prosowieckie i antysowieckie)

 

Sygn. 39

tytuł i data: „Sztandar Wolności”; 1943;

opis jednostki: czasopisma, stan dobry, j. pol., s. 4, A4

 

Sygn. 40

tytuł i data: „Polska i świat”; 1945;

opis jednostki: broszura, stan dobry, j. pol., s. 8, A4

 

Seria: Czasopisma poświęcone II wojnie światowej

Podseria: Czasopisma współczesne zawierające materiały źródłowe dotyczące II wojny światowej

 

Sygn. 41

tytuł i data: [Czasopisma różne]; 1997;

opis jednostki: czasopisma, stan dobry, j. pol., s. 12, A4

 

Seria: Prace poświęcone II wojnie światowej

Podseria: Prace niepublikowane poświęcone okupacji hitlerowskiej i sowieckiej na ziemiach polskich

 

Sygn. 42

tytuł i data: [Maszynopis pracy Władysława Fołty] „Historia Gackiej Górki. Zarys 1932-1951”; 1972;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 115, A4

 

Sygn. 43

tytuł i data: [Maszynopis pracy Jana Mleczaka] „Zarys dziejów Krzywczy”; 1985;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 23, A4

 

Sygn. 44

tytuł i data: [Maszynopis pracy Mariana Osady] „Moje miasto, harcerstwo, młodość”; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 169, A4

 

Sygn. 45

tytuł i data: [Maszynopis pracy Kazimierza Trembeckiego] „Niedobity zbowidowiec. Wspomnienia z okrutnych lat”; 1985;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 180, A4

 

Sygn. 46

tytuł i data: [Maszynopis pracy Jerzego Schramma ps. „Węgiel” zatytułowanej] „Wspomnienia z Akowskiego oddziału OP 23 „południe” działającego na Podkarpaciu w 1944 r. uzupełnione relacjami jego kolegów; 1991;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 13, A4

 

Sygn. 47

tytuł i data: [Maszynopis artykułu Stanisława Stępnia] „Jeszcze o wrześniu 1939 roku”; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 4, A4

 

Sygn. 48

tytuł i data: [Maszynopis pracy Edwarda Pietraszka] „Hitlerowski plan wysiedlenia narodu polskiego na Syberię; 1997;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 17, A4

 

Sygn. 49

tytuł i data: [Wydruk komputerowy wstępu do pracy] „Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej” pod. red. J.J. Hartman i J. Krochmal; 2002;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. pol., s. 18, A4

 

Seria: Prace poświęcone II wojnie światowej

Podseria: Prace publikowane różnych autorów poświęcone okupacji hitlerowskiej i sowieckiej na ziemiach polskich

 

Sygn. 50

tytuł i data: [Praca Edwarda Pietraszka] „Hitlerowski plan wysiedlenia narodu polskiego na Syberię wydanej w czasopiśmie „Syberia w historii i kulturze narodu polskiego”; b.d.;

opis jednostki: kserokopia artykułu, j. pol., s. 8, A4

 

Sygn. 51

tytuł i data: [Fragmenty pracy Waleriana Wąsowicza] „Nie murowane więzienie”; 1942;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, poszyt, po konserwacji, j. pol., s. 16, A4

 

Sygn. 52

tytuł i data: [Artykuł] Gabriele Lesser „Pogromy Żydów w Galicji Wschodniej latem 1941 roku. Haniebne czyny zostaną pomszczone”; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. pol., s. 7, A4

 

Sygn. 53

tytuł i data: Eksterminacja ludności żydowskiej w latach 1939-1944 na terenie obecnego województwa przemyskiego; 1985;

opis jednostki: kserokopia, j. pol., s. 13, A4

 

Sygn. 54

tytuł i data: Zeitweiser der Galiziendeutschen 1992; 1992;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruk komputerowy, stan dobry, j. niem., s. 22, A4

 

Sygn. 55

tytuł i data: Lewą nogą. Polityka artystyka; 1998;

opis jednostki: kserokopia, j. pol., s. 99, A4

 

Seria: Korespondencja

 

Sygn. 56

tytuł i data: [List Tadeusza Wójcika do Stanisława Stępnia w sprawie przesłania wspomnień Jerzego Schramma]; 1991;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, rękopis, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 2, A4

 

Sygn. 57

tytuł i data: [Korespondencja w sprawie upamiętnienia zbrodni dokonanej przez hitlerowców na ludności żydowskiej pod miejscowością Grochowce koło Przemyśla]; 2000, 2002-2003;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, wydruki komputerowe, akta luźne, stan dobry, j. pol., s. 8, A4

 

Sygn. 58

tytuł i data: [List Juliana Rudaka do Stanisława Stępnia w sprawie przekazania do Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu dokumentów dotyczących przemyskiej okupacji i konspiracji w czasie II wojny światowej]; 2003;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, maszynopis, stan dobry, j. pol., s. 2, A4

 

Seria: Fotografie zabytków w Sośnicy z okresu II wojny światowej i późniejszych

 

Sygn. 59

Tytuł i data: [Fotografie przedstawiające budynki szkoły podstawowej w Sośnicy]; 1925;

Opis jednostki: fotografie, stan dobry, j. pol., s. 3, A5

 

Sygn. 60

Tytuł i data: [Fotografie przedstawiające sklep i dawna karczmę żydowską w Sośnicy; b.d.;

Opis jednostki: fotografie, stan dobry,. j. pol., s. 3, A5

 

Sygn. 61

Tytuł i data: [Fotografie przedstawiające ruiny zamku Czetwertyńskich w Sośnicy]; b.d.;

Opis jednostki: fotografie, stan dobry, j. pol., s. 2, A5

 

Sygn. 62

Tytuł i data: [Fotografie przedstawiające kościółek drewniany w Sośnicy]; b.d.;

Opis jednostki: fotografie, stan dobry, j. pol., s. 1, A5

 

Seria: Fotografie przedstawiające życie społeczności Galicji w okresie II wojny światowej

 

Sygn. 63

tytuł i data: Fotografia przedstawiająca targ w Przemyślu w okresie II wojny światowej z widokiem na Zasanie; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 1, A5

 

Sygn. 64

tytuł i data: [Fotografie przedstawiające Przemyśl w trakcie II wojny światowej]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, j. niem., s. 14, A5

 

Sygn. 65

tytuł i data: [Ofiary NKWD we Lwowie]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 3, A5

 

Sygn. 66

tytuł i data: [Fotografie przedstawiające życie ludności wiejskiej Galicji]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 7, A5

 

Sygn. 67

tytuł i data: [Fotografie przedstawiające życie ludności żydowskiej]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 16, A5

 

Sygn. 68

tytuł i data: [Fotografie przedstawiające życie Ukraińców]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 4, A5

 

Seria: Fotografie przedstawiające cmentarze z okresu II wojny światowej

 

Sygn. 69

tytuł i data: [Fotografie nagrobków wojskowych z okresu II wojny światowej pochowanych na cmentarzu w Przeworsku]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 19, A5

 

Sygn. 70

tytuł i data: [Fotografie odrestaurowanych macew żydowskich z okresu II wojny światowej]; b.d.;

opis jednostki: dokumentacja aktowa, fotografia, stan dobry, s. 30, A5